Regulamin Organizacyjny
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bogoria określa zakres działania i zadania Urzędu, jego organizację, zasady funkcjonowania oraz zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych referatów.

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
www.bip.bogoria.pl