Zamawiajacy: Przetargi

Adres: Gmina Bogoria, 28-210 Bogoria
Kontakt: tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail: malec.urzad@bogoria.pl, Strona www:

Numer ID: 15

Data publikacji: 2007-07-26 12:28:54

Przedmiot: Wykonanie podziału działek w celu poszerzenia pasów dróg gminnych.

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

 


Wójt Gminy w Bogorii, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

Tel. (015) 867-40-86 ;    867-40-15        fax. (015) 867-42-81

        http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

 

 

 

Znak: RGI-7011/ 96 /2007

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA:

 

Wykonanie podziałów działek w celu poszerzenia pasów dróg gminnych:

- Pułaczów – Niedźwiedź Nr 000350T – o  długości 1003,50 mb.

- Przyborowice-Ceber -Kolonia Ceber nr 000355T  – o długości 1587,00 mb.

- Wysoki Średnie – Szczeglice nr 000324T - o długości 2151,50 mb”.

 

 

1.  Przedmiotem przetargu będzie w/w zadanie.

Rodzaj zamówienia: usługi

Kod:  CPV 74.27.40.00-0  Usługi sporządzania map

          CPV 74.27.41.00-1  Usługi odwzorowania cyfrowego

          CPV 74.27.43.00-3  Usługi badań katastralnych

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3.   Termin realizacji prac: od podpisania umowy do 31 stycznia 2008 r.

4.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w (za cenę 24,40 zł z VAT) Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego pok. Nr4, ul. Opatowska13, za zaliczeniem pocztowym lub pobrać nieodpłatnie z w/w strony internetowej.. http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

4.      Kryteria oceny ofert:         - CENA 100%

5.      Uprawniony do kontaktów z oferentami

-         Zbigniew Borek, i Barbara Malec

8.  Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego Bogoria ul. Opatowska 13, pok. Nr 14

9.  Termin składania ofert upływa dnia 06 sierpnia 2007 r. o godz. 1100

10.        Otwarcie Ofert nastąpi 06 sierpnia 2007 r. o godz. 1120 w siedzibie Zamawiającego.

11.    Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją

12.    W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:      

1)     spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,

2)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp,

3)      posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,

13.Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

14. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 

 

 Wójt Gminy

Władysław Brudek

 

Bogoria, dnia 26.07.2007 r.

Uwagi dodatkowe: Dotyczy zapytania do przetargu na zadanie” „Wykonanie podziałów działek w celu poszerzenia pasów dróg gminnych:
- Pułaczów – Niedźwiedź Nr 000350T – o długości 1003,50 mb.
- Przyborowice-Ceber -Kolonia Ceber nr 000355T – o długości 1587,00 mb.
- Wysoki Średnie – Szczeglice nr 000324T - o długości 2151,50 mb

W związku z zapytaniem jednego z Oferentów, udzielam poniżej odpowiedzi na zadane pytania .

Pytanie: Przedsiębiorstwo prosi o podanie ilości działek, na których maja zostać dokonane podziały w ramach ogłoszonego zadania.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada geodety i nie może dokładnie określić ilości działek na których zostanie dokonany podział geodezyjny. W siedzibie zamawiającego w pokojach 4 i 5 wyłożona jest dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych objętych powyższym zadaniem i Oferent może zapoznać się z powyższą dokumentacją w godzinach pracy urzędu tj; od godz.
730 do godz.1530 od poniedziałku do piątku.

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie i sprostowanie zapisów § 7 ust. 1 a) i ust. 2. Umowy – projektu, z których wynika uprzywilejowana pozycja Zamawiającego w zakresie ustalonej wysokości kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy.

Odpowiedź: Zapis w § 7 umowy kary umowne ma na celu wyegzekwowania na Wykonawcy terminowe ukończenie prac. Jeżeli Wykonawca wykona zadanie w terminie określonym w umowie zapis ten nie ma żadnego zastosowania.

Władysław Brudek
Wójt Gminy


Zalaczone pliki
przetarg_na_podzial_dzialek_2007_P_10.pdfsiwz (przetarg_na_podzial_dzialek_2007_P_10.pdf - 297.908 KB)
Data publikacji: 2007-07-26 12:33:23 Redaktor: Barbara Malec
(Microsoft Word - Zapytania_i_odpowiedzi _oferent_363w_2007_P_10.pdfZapytania i odpowiedzi Oferentów ((Microsoft Word - Zapytania_i_odpowiedzi _oferent_363w_2007_P_10.pdf - 34.388 KB)
Data publikacji: 2007-07-31 15:17:06 Redaktor: Barbara Malec

Statystyki biezacego przetarguWyswietlen: 2050
Utworzyl: Barbara Malec, data utworzenia: 2007-07-26 12:28:54
Opublikowal: Barbara Malec, data publikacji: 2007-07-26 12:35:06