Zamawiajacy: Gmina Bogoria

Adres: ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
Kontakt: tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail: urzad@bogoria.pl, Strona www: www.bip.bogoria.pl

Numer ID: 260

Data publikacji: 2017-12-15 12:12:06

Przedmiot: "Wykonanie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogoria - 2018 roku"

Treść przetargu:

Znak:RGiZP-271.21.2017

Bogoria, dnia 15.12.2017 r


Gmina Bogoria, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

Tel. (015) 867-40-86 ; 867-40-15 fax. (015) 867-42-81

http://www.bip.bogoria.pl


OGŁASZA PRZETARG Z WOLNEJ RĘKI NA:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http:// www.bip.bogoria.pl

Ogłoszenie nr 500076099-N-2017 z dnia 15-12-2017 r.

 
Bogoria: "Wykonanie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogoria - 2018 roku" OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bogoria, Krajowy numer identyfikacyjny 830409637, ul. Opatowska  13, 28-210  Bogoria, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48158674086, e-mail surmanski.urzad@bogoria.pl, faks +48158674281.
Adres strony internetowej (url): http:// www.bip.bogoria.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  "Wykonanie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogoria - 2018 roku"
Numer referencyjny  RGiZP.271.21.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

 

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

 

 

Nie

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogoria – w 2018 roku” a) planowe czynności eksploatacyjne, a w szczególności– przeglądy techniczne urządzeń, aparatury pomiarowej i sterowniczej, - oględziny tras linii napowietrznych i kablowych, - przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni, -malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni, szafek i tablic rozdzielczych, wymianę opraw o złym stanie technicznym, - pomiary skuteczności ochrony od porażeń, kontrolę stanu oświetlenia w porze świecenia- b) awaryjne czynności , a w szczególności: - wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania, - naprawę, bądź wymianę uszkodzonych kabli, - naprawę zerwanych przewodów, - wymianę źródeł światła, opraw, oprawek, dławików, kondensatorów, - wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych opraw oświetleniowych - wymianę uszkodzonych i połamanych słupów, wymianę wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych drzwiczek wnękowych latarni, likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia drogowego. c) okresowe kontrole stanu oświetlenia przeprowadzane wspólnie przez Strony w terminach wzajemnie uzgodnionych. Ilość opraw oświetleniowych na majątku Gminy Bogoria – 393 szt., na majątku PGE – 738 szt. Termin realizacji zamówienia od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

 

II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

 

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, (..). Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogoria będących własnością PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Rzeszów, Rejon Dystrybucji Energii Staszów ul. Krakowska 44, 28-200 Staszów, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów , Rejon Dystrybucji Energii Staszów, ul. Krakowska 44 , 28-200 Staszów jest właścicielem wszystkich słupów 100 % a także sieci oświetlenia, na której znajdują się oprawy oświetleniowe, będące własnością PGE -738 szt i Gminy Bogoria - 393 szt. Z uwagi na pełną dostępność uwarunkowania techniczne do słupów 100% a także opraw oświetlenia drogowego zachodzą przesłanki zawarte w art. 67 ust 1 pkt 1 lit. a Ustawy Pzp, zatem zamówienie może być zrealizowane na podstawie ww podstawy prawnej. W związku z tym zachodzą przesłanki zastosowania trybu z wolnej ręki, ze względu na fakt, iż usługi objęte niniejszym zamówieniem mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych jako - PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Rzeszów, Rejon Dystrybucji Energii Staszów ul. Krakowska 44, 28-200 Staszów, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów , Rejon Dystrybucji Energii Staszów, ul. Krakowska 44 , 28-200 Staszów.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
PGE Dystrybucja S.A.z siedzibą w Lublinie Oddział Rzeszów, Rejon Dystrybucyjny Energii Staszów,  ,  ul. Krakowska 44 ,  28-200,  Staszów,  kraj/woj. świętokrzyskie
 
Wójt Gminy Bogoria
Statystyki biezacego przetarguWyswietlen: 523
Utworzyl: Marcin Surmański, data utworzenia: 2017-12-15 12:12:06
Opublikowal: Marcin Surmański, data publikacji: 2017-12-15 12:13:05