Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2018 rok
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Bogorii
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Bogorii

                                                                                                           Załącznik do Zarządzenia  Nr 0050.20.2016

                                                                                                                                   Wójta Gminy Bogoria z dnia 25.04.2016r.

 

 

                                                 OGŁOSZENIE  O KONKURSIE

 

                                                       Wójt  Gminy Bogoria

                                           ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

                                           Dyrektora Publicznego Przedszkola w  Bogorii

 

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 i § 5    oraz  §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pażdziernika 2009 roku  w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach  publicznych placówek (Dz.U. z 2009 roku, Nr 184, poz.1436 z póżn.zm.)

 

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności   informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby   niebędącej nauczycielem;

                     4)  oryginały lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie

                          dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym    

                          mowa w pkt. 3;

 1. oryginały lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie     

dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowychz zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                            z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt.4 ustawy         z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.168);
 5. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 6. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy dokonaną w okresie ostatnich pięciu lat lub oceny dorobku zawodowego    w okresie ostatniego roku , w przypadku  nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2014 r. poz.191    z póżn. zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz.572, z póżn.zm.) – w  przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta        z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 9. oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.      z 2015 r. poz. 2135 z póż. zm.), w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem        kontaktowym i dopiskiem ,, Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola  w Bogorii’’ do dnia 16.05.2016 r. do godz.15°° w Urzędzie Gminy           w Bogorii , ulOpatowska 13, 28-210 Bogoria, pokój Nr 14 (sekretariat).   

                                                              

                    Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Bogorii.

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Bogoria.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Wójt   Gminy  Bogoria

                                                                                                           

                                                                                                           Władysław  Brudek

 


Zobacz również:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze - Referent do spraw transportu i komunikacji - 2018-08-30 14:35:52
Nabór na stanowisko ds. transportu i komunikacji - 2018-08-08 14:19:49
Konkurs na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Bogorii - 2018-06-15 13:02:51
Konkurs na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Bogorii - 2018-04-27 11:07:21
informacja o wyniku naboru - 2018-02-16 08:21:05
ogłoszenie o naborze na stanowisko audytora wewnętrznego - 2018-01-31 08:01:00
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - 2018-01-15 09:07:30
Wyniki konkursu stanowisko w Urzedzie Gminy w Bogorii - 2017-12-11 10:24:40
Ogłoszenie o naborze audytor - 2017-11-24 13:49:30
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bogoria - 2017-10-31 09:52:57

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl