Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 RODO

Obowiązek informacyjny
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Zawiadomienie Nr 2/11 Wójta Gminy Bogoria z dn. 15.11.2011 r.Do druku

Na podstawie art. 10 §1, art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.) oraz na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Z a w i a d a m i a m

wszystkie strony, że w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy wiatrowej „Bogoria” wszczętego na wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o., ul. Zaleskiego 8, 31-525 Kraków za pośrednictwem pełnomocnika Pani Joanny Kamińskiej, ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa zostało wydane postanowienie ROŚ.600.41.2011 z dnia 15.11.2011 r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie jego zakres. Na w/w postanowienie przysługuje stronom zażalenie.

Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".

Zainteresowani mogą zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy oraz treścią w/w postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, pokój nr 7a w godzinach pracy Urzędu, tj. pon. i pt. 7.30-15.30, tel. 15 867 40 86 wew. 39 lub 40, jak również wnieść uwagi i wnioski co do zebranych dowodów i materiałów.

Wobec powyższego w terminie od 15.11.2011 r. do 08.12.2011 r. służy stronom zażalenie na w/w postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem.

Wójt Gminy Bogoria

mgr Władysław Brudek


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 739
Utworzył: Konrad Borowiec, data utworzenia: 2011-12-09 09:09:10
Opublikował: Konrad Borowiec, data publikacji: 2011-12-09 09:09:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl