Obwieszczenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Bogoria z dn. 09.01.2014 r.

Wersja do druku

Na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Z a w i a d a m i a m, ż e

1) w dniu 07.05.2013 r. zostało wszczęte na wniosek Inwestora - Kopalni Dolomitu S.A. w Sandomierzu, ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu zakresu eksploatacji na terenie złóż Jurkowice i Budy,

2) przedmiotowe przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko z uwagi na fakt, iż jest zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie §2 ust. 2 pkt 1 i §2 ust. 1 pkt 26 i 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2013, poz. 1397 z późn. zm.),

3) na w/w okoliczność Inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z jego uzupełnieniem,

4) organem administracyjnym właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Bogoria, natomiast organem biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach,

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie od 09.01.2014 r. do 30.01.2014 r. w Urzędzie Gminy Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria (pokój nr 7) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej i ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria (pokój nr 7) w godzinach od 730 do 1530 lub przesłane na adres: Wójt Gminy Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria lub elektronicznie na adres: urzad@bogoria.pl

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.), w wymienionym postępowaniu administracyjnym prawo składania uwag i wniosków przysługuje „każdemu”.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Bogoria przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu zakresu eksploatacji na terenie złóż Jurkowice i Budy,

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez: - zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bogorii pod adresem: http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/ - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bogorii, - wywieszenie ogłoszeń w miejscowościach: Budy, Jurkowice i Jurkowice-Kamieniołom

Wójt Gminy Bogoria

mgr Władysław Brudek


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 771

Wprowadził(a) do systemu: Konrad Borowiec, data: 2014-01-09 10:12:07
Opublikował(a): Konrad Borowiec, data publikacji: 2014-01-09 10:13:12
Ostatnia zmiana: Konrad Borowiec, data: 2014-01-09 10:13:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony