Obwieszczenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Bogoria z dn. 11.03.2014 r.

Wersja do druku

Z a w i a d a m i e n i e

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), dalej Kpa, w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm,), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania

- art. 38 i art. 85 ust 3 ustawy ooś zawiadamiam społeczeństwo,

decyzją z dnia 11.03.2014 r. ROŚ.600.7.2014 Wójt Gminy Bogoria określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,,Poszerzeniu zakresu eksploatacji na terenie złóż ,,Jurkowice” i ,,Budy”, realizowanego przez Kopalnie Dolomitu S.A., z siedzibą w Sandomierzu (kod 27-600), przy ul. Błonie 8

Z treścią decyzji oraz całą dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria (pokój nr 7) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Bogoria, w terminie od dnia 11.03.2014 r. do 08.04.2014 r.

Uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej i ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria (pokój nr 7) w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłane na adres: Wójt Gminy Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria lub elektronicznie na adres: urzad@bogoria.pl

Po upływie wskazanego terminu przedmiotowa decyzja stanie się ostateczna.

Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bogorii pod adresem http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/ oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Bogorii pod adresem http://www.bogoria.pl/

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bogorii

- wywieszenie zawiadomień w miejscowościach: Budy, Jurkowice i Jurkowice -Kamieniołom

Wójt Gminy Bogoria

mgr Władysław Brudek


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 794

Wprowadził(a) do systemu: Konrad Borowiec, data: 2014-03-11 10:22:17
Opublikował(a): Konrad Borowiec, data publikacji: 2014-03-11 10:24:24
Ostatnia zmiana: Konrad Borowiec, data: 2014-03-11 10:24:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony