Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
sesjaDo druku
sesja

Załączone pliki
2018_PU_1.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_1.pdf - 199.7 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:43:05 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bogoria
2018_PU_2.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_2.pdf - 182.899 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:44:52 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok
2018_PU_3.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_3.pdf - 375.703 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:46:02 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Bogoria na 2018 rok
2018_PU_4.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_4.pdf - 100.841 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:47:07 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych
2018_PU_5.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_5.pdf - 100.405 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:48:35 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2018_PU_6.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_6.pdf - 99.283 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:48:55 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2018_PU_7.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_7.pdf - 99.761 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:49:12 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2018_PU_8.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_8.pdf - 100.563 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:49:28 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2018_PU_9.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_9.pdf - 99.759 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:49:44 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2018_PU_10.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_10.pdf - 99.667 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:49:59 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2018_PU_11.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_11.pdf - 100.036 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:50:16 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2018_PU_12.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_12.pdf - 100.305 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:50:33 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2018_PU_13.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_13.pdf - 100.547 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:50:52 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2018_PU_14.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_14.pdf - 98.931 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:51:07 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2018_PU_15.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_15.pdf - 99.367 KB)
Data publikacji: 2018-02-05 13:06:31 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2018_PU_16.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_16.pdf - 190.973 KB)
Data publikacji: 2018-02-05 13:07:24 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Bogoria
2018_PU_17.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_17.pdf - 3715.952 KB)
Data publikacji: 2018-02-09 09:42:47 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2018_PU_18.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_18.pdf - 496.622 KB)
Data publikacji: 2018-02-09 09:43:24 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018_PU_19.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_19.pdf - 279.866 KB)
Data publikacji: 2018-03-13 13:53:24 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie podziału gminy Bogoria na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018_PU_20.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_20.pdf - 275.827 KB)
Data publikacji: 2018-03-13 13:54:00 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie podziału gminy Bogoria na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018_PU_21.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_21.pdf - 195.365 KB)
Data publikacji: 2018-03-13 13:54:43 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za rok 2017
2018_PU_22.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_22.pdf - 193.618 KB)
Data publikacji: 2018-03-13 13:55:16 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie h) wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXV/287/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Bogoria
2018_PU_23.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_23.pdf - 99.292 KB)
Data publikacji: 2018-03-13 13:55:59 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2018_PU_24.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_24.pdf - 99.224 KB)
Data publikacji: 2018-03-13 13:56:26 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2018_PU_25.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_25.pdf - 103.173 KB)
Data publikacji: 2018-03-13 13:56:59 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie k) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria
2018_PU_26.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_26.pdf - 102.883 KB)
Data publikacji: 2018-03-13 13:57:20 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie k) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria
2018_PU_27.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_27.pdf - 191.531 KB)
Data publikacji: 2018-03-13 13:57:56 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/309/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej
2018_PU_28.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_28.pdf - 187.403 KB)
Data publikacji: 2018-03-13 13:58:35 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowych zabudowanych
2018_PU_29.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_29.pdf - 99.829 KB)
Data publikacji: 2018-03-22 12:28:36 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2018_PU_30.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_30.pdf - 103.709 KB)
Data publikacji: 2018-03-22 12:29:13 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XXXIII/278/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2018_PU_31.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_31.pdf - 183.441 KB)
Data publikacji: 2018-03-22 12:29:59 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zawierania porozumień dotyczących realizacji zadania publicznego w zakresie udzielenia schronienia, osobom potrzebującym z terenu gminy Bogoria
2018_PU_32.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_32.pdf - 3712.601 KB)
Data publikacji: 2018-03-22 14:13:28 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2018_PU_33.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_33.pdf - 683.063 KB)
Data publikacji: 2018-03-22 14:14:02 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_PU_34.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_34.pdf - 331.94 KB)
Data publikacji: 2018-03-23 08:49:06 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2018 roku

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 117
Utworzył: Monika Pyza, data utworzenia: 2018-03-23 08:49:06
Opublikował: Monika Pyza, data publikacji: 2018-03-23 08:49:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl