Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 RODO

Obowiązek informacyjny
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2018 rok
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
sesjaDo druku
sesja

Załączone pliki
2018_PU_1.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_1.pdf - 199.7 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:43:05 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bogoria
2018_PU_2.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_2.pdf - 182.899 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:44:52 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok
2018_PU_3.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_3.pdf - 375.703 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:46:02 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Bogoria na 2018 rok
2018_PU_4.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_4.pdf - 100.841 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:47:07 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych
2018_PU_5.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_5.pdf - 100.405 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:48:35 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2018_PU_6.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_6.pdf - 99.283 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:48:55 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2018_PU_7.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_7.pdf - 99.761 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:49:12 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2018_PU_8.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_8.pdf - 100.563 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:49:28 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2018_PU_9.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_9.pdf - 99.759 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:49:44 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2018_PU_10.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_10.pdf - 99.667 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:49:59 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2018_PU_11.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_11.pdf - 100.036 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:50:16 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2018_PU_12.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_12.pdf - 100.305 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:50:33 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2018_PU_13.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_13.pdf - 100.547 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:50:52 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2018_PU_14.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_14.pdf - 98.931 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 11:51:07 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2018_PU_15.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_15.pdf - 99.367 KB)
Data publikacji: 2018-02-05 13:06:31 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2018_PU_16.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_16.pdf - 190.973 KB)
Data publikacji: 2018-02-05 13:07:24 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Bogoria
2018_PU_17.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_17.pdf - 3715.952 KB)
Data publikacji: 2018-02-09 09:42:47 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2018_PU_18.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_18.pdf - 496.622 KB)
Data publikacji: 2018-02-09 09:43:24 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018_PU_19.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_19.pdf - 279.866 KB)
Data publikacji: 2018-03-13 13:53:24 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie podziału gminy Bogoria na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018_PU_20.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_20.pdf - 275.827 KB)
Data publikacji: 2018-03-13 13:54:00 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie podziału gminy Bogoria na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018_PU_21.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_21.pdf - 195.365 KB)
Data publikacji: 2018-03-13 13:54:43 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za rok 2017
2018_PU_22.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_22.pdf - 193.618 KB)
Data publikacji: 2018-03-13 13:55:16 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie h) wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXV/287/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Bogoria
2018_PU_23.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_23.pdf - 99.292 KB)
Data publikacji: 2018-03-13 13:55:59 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2018_PU_24.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_24.pdf - 99.224 KB)
Data publikacji: 2018-03-13 13:56:26 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2018_PU_25.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_25.pdf - 103.173 KB)
Data publikacji: 2018-03-13 13:56:59 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie k) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria
2018_PU_26.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_26.pdf - 102.883 KB)
Data publikacji: 2018-03-13 13:57:20 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie k) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria
2018_PU_27.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_27.pdf - 191.531 KB)
Data publikacji: 2018-03-13 13:57:56 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/309/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej
2018_PU_28.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_28.pdf - 187.403 KB)
Data publikacji: 2018-03-13 13:58:35 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowych zabudowanych
2018_PU_29.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_29.pdf - 99.829 KB)
Data publikacji: 2018-03-22 12:28:36 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2018_PU_30.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_30.pdf - 103.709 KB)
Data publikacji: 2018-03-22 12:29:13 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XXXIII/278/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2018_PU_31.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_31.pdf - 183.441 KB)
Data publikacji: 2018-03-22 12:29:59 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zawierania porozumień dotyczących realizacji zadania publicznego w zakresie udzielenia schronienia, osobom potrzebującym z terenu gminy Bogoria
2018_PU_32.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_32.pdf - 3712.601 KB)
Data publikacji: 2018-03-22 14:13:28 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2018_PU_33.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_33.pdf - 683.063 KB)
Data publikacji: 2018-03-22 14:14:02 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_PU_34.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_34.pdf - 331.94 KB)
Data publikacji: 2018-03-23 08:49:06 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2018 roku
2018_PU_35.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_35.pdf - 187.237 KB)
Data publikacji: 2018-04-27 12:18:09 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2018_PU_36.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_36.pdf - 196.579 KB)
Data publikacji: 2018-04-27 12:18:55 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży; zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży obowiązujących na terenie Gminy Bogoria
2018_PU_37.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_37.pdf - 182.867 KB)
Data publikacji: 2018-04-27 12:19:38 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Bogoria w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich”
2018_PU_38.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_38.pdf - 191.705 KB)
Data publikacji: 2018-04-27 12:20:26 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2018_PU_39.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_39.pdf - 192.076 KB)
Data publikacji: 2018-04-30 09:14:41 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018_PU_40.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_40.pdf - 188.566 KB)
Data publikacji: 2018-04-30 09:15:21 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
2018_PU_41.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_41.pdf - 101.345 KB)
Data publikacji: 2018-05-09 13:39:39 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2018_PU_42.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_42.pdf - 98.095 KB)
Data publikacji: 2018-05-10 08:09:45 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2018_PU_43.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_43.pdf - 2161.643 KB)
Data publikacji: 2018-05-10 10:46:56 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii za 2017 ro
2018_PU_44.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_44.pdf - 3727.374 KB)
Data publikacji: 2018-05-11 13:09:23 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2018_PU_45.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_45.pdf - 782.513 KB)
Data publikacji: 2018-05-11 13:10:04 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_PU_46.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_46.pdf - 217.402 KB)
Data publikacji: 2018-05-14 13:00:49 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bogoria w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
2018_PU_47.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_47.pdf - 181.003 KB)
Data publikacji: 2018-06-04 13:18:27 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017
2018_PU_48.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_48.pdf - 183.141 KB)
Data publikacji: 2018-06-04 13:19:10 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2017 rok
2018_PU_49.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_49.pdf - 1095.911 KB)
Data publikacji: 2018-06-04 13:19:56 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym „Buczyna” w Bogorii w 2018 roku
2018_PU_50.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_50.pdf - 3711.36 KB)
Data publikacji: 2018-06-08 13:19:50 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2018_PU_51.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_51.pdf - 685.033 KB)
Data publikacji: 2018-06-08 13:20:24 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_PU_52.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_52.pdf - 191.759 KB)
Data publikacji: 2018-06-08 13:21:08 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu gminy Bogoria
2018_PU_53.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_53.pdf - 103.708 KB)
Data publikacji: 2018-08-02 07:52:52 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały nr V/36/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2018_PU_54.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_54.pdf - 201.612 KB)
Data publikacji: 2018-08-02 07:53:36 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych obowiązujących na terenie Gminy Bogoria
2018_PU_55.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_55.pdf - 185.322 KB)
Data publikacji: 2018-08-23 08:39:16 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Bogoria od osoby fizycznej nieruchomości położonej w obrębie Grzybów
2018_PU_56.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_56.pdf - 183.959 KB)
Data publikacji: 2018-08-23 09:14:59 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Moszyny
2018_PU_57.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_57.pdf - 188.376 KB)
Data publikacji: 2018-08-23 09:16:32 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Jurkowice
2018_PU_58.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_58.pdf - 103.446 KB)
Data publikacji: 2018-08-23 09:17:08 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian do uchwały nr XL/353/2018 o udzieleniu pomocy finansowe
2018_PU_59.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_59.pdf - 702.751 KB)
Data publikacji: 2018-08-23 09:17:52 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_PU_60.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_60.pdf - 1939.362 KB)
Data publikacji: 2018-08-23 09:22:13 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Grzybów
2018_PU_61.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_61.pdf - 2129.261 KB)
Data publikacji: 2018-08-23 09:22:59 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Zimnowoda
2018_PU_62.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_62.pdf - 3713.375 KB)
Data publikacji: 2018-08-27 15:27:03 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2018_PU_63.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_63.pdf - 191.387 KB)
Data publikacji: 2018-08-28 08:42:16 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
2018_PU_64.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_64.pdf - 103.025 KB)
Data publikacji: 2018-09-14 10:17:01 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2018_PU_65.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_65.pdf - 219.645 KB)
Data publikacji: 2018-09-14 10:17:44 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii
2018_PU_66.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_66.pdf - 1063.103 KB)
Data publikacji: 2018-09-14 10:18:28 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bogoria na lata 2018-2022
2018_PU_67.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_67.pdf - 1768.392 KB)
Data publikacji: 2018-09-21 08:58:49 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Jurkowice
2018_PU_68.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_68.pdf - 194.607 KB)
Data publikacji: 2018-09-24 12:46:35 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
2018_PU_69.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_69.pdf - 684.624 KB)
Data publikacji: 2018-09-24 14:11:18 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_PU_70.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_70.pdf - 3837.752 KB)
Data publikacji: 2018-09-25 10:25:30 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2018_PU_71.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_71.pdf - 101.278 KB)
Data publikacji: 2018-10-10 10:38:51 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2018_PU_72.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_72.pdf - 193.675 KB)
Data publikacji: 2018-10-10 10:39:38 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018_PU_73.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_73.pdf - 194.211 KB)
Data publikacji: 2018-10-10 10:40:22 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
2018_PU_74.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_74.pdf - 3924.003 KB)
Data publikacji: 2018-10-12 14:05:01 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/366/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Zimnowoda
2018_PU_75.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_75.pdf - 205.111 KB)
Data publikacji: 2018-10-16 08:06:06 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Bogoria
2018_PU_76.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_76.pdf - 104.142 KB)
Data publikacji: 2018-10-16 09:34:02 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy nr XXXIII/278/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2018_PU_77.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_77.pdf - 697.506 KB)
Data publikacji: 2018-10-16 12:09:00 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018
2018_PU_78.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_78.pdf - 398.106 KB)
Data publikacji: 2018-10-17 10:36:54 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii za rok 2017
2018_PU_79.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_79.pdf - 3710.267 KB)
Data publikacji: 2018-10-18 09:39:56 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2018_PU_80.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_80.pdf - 195.253 KB)
Data publikacji: 2018-10-29 11:17:50 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
2018_PU_81.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_81.pdf - 182.966 KB)
Data publikacji: 2018-10-29 11:18:26 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
2018_PU_82.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_82.pdf - 384.731 KB)
Data publikacji: 2018-10-29 14:48:08 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018
2018_PU_83.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_83.pdf - 3711.04 KB)
Data publikacji: 2018-10-29 15:18:07 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2018_PU_84.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_84.pdf - 132.508 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 13:06:11 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
2018_PU_85.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_85.pdf - 132.478 KB)
Data publikacji: 2018-11-14 13:06:54 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
2018_PU_86.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_86.pdf - 193.312 KB)
Data publikacji: 2018-11-23 14:49:29 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/377/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Jurkowice z dnia 25 września 2018 roku
2018_PU_87.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_87.pdf - 107.252 KB)
Data publikacji: 2018-11-23 14:50:08 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2019 rok
2018_PU_88.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_88.pdf - 102.689 KB)
Data publikacji: 2018-11-23 14:50:45 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018_PU_89.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_89.pdf - 297.453 KB)
Data publikacji: 2018-11-23 14:51:24 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
2018_PU_90.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_90.pdf - 184.042 KB)
Data publikacji: 2018-11-23 14:52:45 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie h) wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Bogoria od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Moszyny
2018_PU_91.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_91.pdf - 188.293 KB)
Data publikacji: 2018-11-23 14:53:17 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Bogoria od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Moszyny
2018_PU_92.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_92.pdf - 184.352 KB)
Data publikacji: 2018-11-23 15:00:37 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Bogoria do udziału w Zgromadzeniach Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2018_PU_93.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_93.pdf - 291.716 KB)
Data publikacji: 2018-11-23 15:01:25 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018_PU_94.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_94.pdf - 191.51 KB)
Data publikacji: 2018-11-26 10:40:33 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018_PU_95.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_95.pdf - 191.191 KB)
Data publikacji: 2018-11-26 10:41:19 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018_PU_96.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_96.pdf - 192.634 KB)
Data publikacji: 2018-11-26 10:42:07 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIII/376/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023
2018_PU_97.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_97.pdf - 186.853 KB)
Data publikacji: 2018-11-26 12:39:47 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bogoria
2018_PU_98.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_98.pdf - 498.273 KB)
Data publikacji: 2018-11-27 10:35:28 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2018_PU_99.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_99.pdf - 3710.619 KB)
Data publikacji: 2018-11-27 12:13:52 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2018_PU_100.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_100.pdf - 184.439 KB)
Data publikacji: 2018-11-28 08:42:58 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany statutu Jadłodajni Gminnej w Bogorii
2018_PU_101.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_101.pdf - 3844.461 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 08:36:05 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031
2018_PU_102.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_102.pdf - 1217.768 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 08:36:46 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2019 rok
2018_PU_103.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_103.pdf - 356.746 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 08:37:26 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
2018_PU_104.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_104.pdf - 188.914 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 08:38:04 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach położonych na terenie Gminy Bogoria
2018_PU_105.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_105.pdf - 194.955 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 08:38:52 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/19/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIII/376/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023”
2018_PU_106.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_106.pdf - 185.207 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 08:39:28 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
2018_PU_107.pdfProjekt Uchwały (2018_PU_107.pdf - 186.718 KB)
Data publikacji: 2018-12-17 08:41:14 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Bogoria od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wola Kiełczyńska

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 546
Utworzył: Monika Pyza, data utworzenia: 2018-12-17 08:41:14
Opublikował: Monika Pyza, data publikacji: 2018-12-17 08:41:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl