Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 RODO

Obowiązek informacyjny
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2018 rok
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Opublikowano: 2018-01-02 11:20:25

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
"Wykonanie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogoria - 2018 roku"

Wynik postepowania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie nr 500000252-N-2018 z dnia 02-01-2018 r.

Gmina Bogoria: Wykonanie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogoria - 2018 rok"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500076099-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Bogoria, Krajowy numer identyfikacyjny 830409637, ul. Opatowska  13, 28-210  Bogoria, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48158674086, e-mail surmanski.urzad@bogoria.pl, faks +48158674281.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.bogoria.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogoria - 2018 rok"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RGiZP.271.21.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogoria – w 2018 roku” a) planowe czynności eksploatacyjne, a w szczególności– przeglądy techniczne urządzeń, aparatury pomiarowej i sterowniczej, - oględziny tras linii napowietrznych i kablowych, - przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni, -malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni, szafek i tablic rozdzielczych, wymianę opraw o złym stanie technicznym, - pomiary skuteczności ochrony od porażeń, kontrolę stanu oświetlenia w porze świecenia- b) awaryjne czynności , a w szczególności: - wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania, - naprawę, bądź wymianę uszkodzonych kabli, - naprawę zerwanych przewodów, - wymianę źródeł światła, opraw, oprawek, dławików, kondensatorów, - wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych opraw oświetleniowych - wymianę uszkodzonych i połamanych słupów, wymianę wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych drzwiczek wnękowych latarni, likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia drogowego. c) okresowe kontrole stanu oświetlenia przeprowadzane wspólnie przez Strony w terminach wzajemnie uzgodnionych. Ilość opraw oświetleniowych na majątku Gminy Bogoria – 393 szt., na majątku PGE – 738 szt. Termin realizacji zamówienia od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 95004.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: PGE Dystrybucja S.A. Lublin, Oddział Rzeszów - RE Staszów
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Krakowska 44
Kod pocztowy: 28-200
Miejscowość: Staszów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 116854.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 116854.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 116854.92
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, (..). Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogoria będących własnością PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Rzeszów, Rejon Dystrybucji Energii Staszów ul. Krakowska 44, 28-200 Staszów, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów , Rejon Dystrybucji Energii Staszów, ul. Krakowska 44 , 28-200 Staszów jest właścicielem wszystkich słupów 100 % a także sieci oświetlenia, na której znajdują się oprawy oświetleniowe, będące własnością PGE -738 szt i Gminy Bogoria - 393 szt. Z uwagi na pełną dostępność uwarunkowania techniczne do słupów 100% a także opraw oświetlenia drogowego zachodzą przesłanki zawarte w art. 67 ust 1 pkt 1 lit. a Ustawy Pzp, zatem zamówienie może być zrealizowane na podstawie ww podstawy prawnej. W związku z tym zachodzą przesłanki zastosowania trybu z wolnej ręki, ze względu na fakt, iż usługi objęte niniejszym zamówieniem mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych jako - PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Rzeszów, Rejon Dystrybucji Energii Staszów ul. Krakowska 44, 28-200 Staszów, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów , Rejon Dystrybucji Energii Staszów, ul. Krakowska 44 , 28-200 Staszów.
 
Wójt Gminy BogoriaPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 524
Utworzył: Marcin Surmański, data utworzenia: 2017-12-15 12:12:06
Opublikował: Marcin Surmański, data publikacji: 2017-12-15 12:13:05

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl