Obwieszczenie Nr 10/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 23.03.2009 r.

Wójt Gminy Bogoria obwieszcza, że w dniu 23.03.2009 r. zostało wydane Postanowienie znak:ROŚ-7625/27/09 nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Bogoria nr 0779T relacji Grzybów-Gorzków-Niedźwiedź i nr 0713T relacji Haliszka-Grzybów-Szczeglice”.

Inwestor Gmina Bogoria przedłożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną w/w przedsięwzięcia.

Wobec powyższego w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia, tj. od 24.04.2009 r. do 14.04.2009 r. można zapoznać się z treścią w/w postanowienia w biurze Urzędu Gminy w Bogorii pokój nr 10, gdzie można składać uwagi i wnioski.

Po upływie w/w terminu postanowienie stanie się ostateczne.

Wójt Gminy Bogoria

mgr Władysław Brudek


Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl