2011 rok

INFORMACJA

dla mieszkańców gminy Bogoria

Z dniem 1 stycznia 2011 roku nastąpi zmiana stawki podatku VAT (wzrost o 1 %).

W związku z tym ulegną zmianie ceny i stawki opłat wskazane w taryfach opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przyjęte Uchwałą Nr XLIII/300/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28.04.2010 r. i Uchwałą Nr XLV/312/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 22.07.2010 r.

1. Cena 1 m3 wody będzie wynosić - 2 zł 65gr brutto

2. Opłata abonamentowa w stosunku miesięcznym dla odbiorców:

- usług rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego będzie wynosić - 5 zł 04gr brutto

- usług rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody będzie wynosić - 3 zł 02gr brutto

3. Cena 1 m3 ścieków będzie wynosić - 2 zł 76gr brutto

4. Dopłata z budżetu gminy do 1m3 ścieków będzie wynosić - 1 zł 11gr brutto

Wójt Gminy Bogoria

mgr Władysław Brudek


Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl