Zawiadomienie Nr 3/11 Wójta Gminy Bogoria z dn. 12.12.2011 r.

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.) oraz na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 5 i art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Z a w i a d a m i a m

wszystkie strony, że w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy wiatrowej „Bogoria” wszczętego na wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o., ul. Zaleskiego 8, 31-525 Kraków za pośrednictwem pełnomocnika Pani Joanny Kamińskiej, ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa zostało wydane postanowienie ROŚ.600.45.2011 z dnia 12.12.2011 r. zawieszające przedmiotowe postępowanie administracyjne do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko. Na w/w postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

Wójt Gminy Bogoria

mgr Władysław Brudek


Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
bip.bogoria.pl