2013 - 2014 rok

INFORMACJA

dla mieszkańców gminy Bogoria

Z dniem 1 lipca 2013 roku nastąpi zmiana cen i stawek opłat wskazanych w taryfach opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przyjętych Uchwałą Nr XXV/213/2013 Rady Gminy w Bogorii z dnia 22.05.2013 r.

1. Cena 1 m3 wody będzie wynosić - 2 zł 86 gr brutto

2. Opłata abonamentowa w stosunku miesięcznym dla odbiorców:

- usług rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego będzie wynosić - 5 zł 32 gr brutto

- usług rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody będzie wynosić - 3 zł 00 gr brutto

3. Cena 1 m3 ścieków będzie wynosić - 4 zł 62 gr brutto

4. Dopłata z budżetu gminy do 1m3 ścieków będzie wynosić - 1 zł 00 gr brutto

Wójt Gminy Bogoria

mgr Władysław Brudek


Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl