sesja

Wersja do druku

sesja

Załączone pliki:

Projekt uchwały nr 1/2021
(2021_PU_1.pdf - 158.634 KB) Data publikacji: 2021-02-15 11:14:14 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Bogoria na 2021 rok

Projekt uchwały nr 2/2021
(2021_PU_2.pdf - 174.145 KB) Data publikacji: 2021-02-15 11:14:49 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Bogoria na 2021 rok

Projekt uchwały nr 3/2021
(2021_PU_3.pdf - 146.554 KB) Data publikacji: 2021-02-15 11:16:03 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bogoria

Projekt uchwały nr 4/2021
(2021_PU_4.pdf - 145.185 KB) Data publikacji: 2021-02-15 11:16:53 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria

Projekt uchwały nr 5/2021
(2021_PU_5.pdf - 142.45 KB) Data publikacji: 2021-02-15 11:19:43 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej od osób fizycznych

Projekt uchwały nr 6/2021
(2021_PU_6.pdf - 143.773 KB) Data publikacji: 2021-02-15 11:20:26 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Bogoria od osób fizycznych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Bogoria

Projekt uchwały nr 7/2021
(2021_PU_7.pdf - 150.556 KB) Data publikacji: 2021-02-15 11:21:10 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 8/2021
(2021_PU_8.pdf - 143.908 KB) Data publikacji: 2021-02-15 11:21:51 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Bogoria nieruchomości położonej w Bogorii stanowiącej własność Skarbu Państwa

Projekt uchwały nr 9/2021
(2021_PU_9.pdf - 4348.47 KB) Data publikacji: 2021-02-15 11:22:44 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

Projekt uchwały nr 10/2021
(2021_PU_10.pdf - 2810.006 KB) Data publikacji: 2021-02-15 11:23:35 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Projekt uchwały nr 11/2021
(2021_PU_11.pdf - 202.09 KB) Data publikacji: 2021-02-15 11:24:13 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Bogorii oraz nadania mu statutu

Projekt uchwały nr 12/2021
(2021_PU_12.pdf - 146.563 KB) Data publikacji: 2021-02-15 11:24:48 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii

Projekt uchwały nr 9/2021 po zmianach
(2021_PU_9 1.pdf - 4530.075 KB) Data publikacji: 2021-02-22 10:40:35 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

Projekt uchwały nr 10/2021 po zmianach
(2021_PU_10 1.pdf - 4415.598 KB) Data publikacji: 2021-02-22 11:16:54 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Projekt uchwały nr 13/2021
(2021_PU_13.pdf - 2223.001 KB) Data publikacji: 2021-02-22 14:01:53 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie aktualizacji i przyjęcia „Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bogoria”

Projekt uchwały nr 14/2021
(2021_PU_14.pdf - 1554.576 KB) Data publikacji: 2021-03-22 10:45:24 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Projekt uchwały nr 15/2021
(2021_PU_15.pdf - 197.162 KB) Data publikacji: 2021-03-22 10:46:02 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bogoria na lata 2021-2030

Projekt uchwały nr 16/2021
(2021_PU_16.pdf - 2225.549 KB) Data publikacji: 2021-03-22 10:46:43 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok

Projekt uchwały nr 17/2021
(2021_PU_17.pdf - 210.53 KB) Data publikacji: 2021-03-22 10:47:24 Redaktor: Monika Pyza

Opis: uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2021 roku

Projekt uchwały nr 18/2021
(2021_PU_18.pdf - 142.682 KB) Data publikacji: 2021-03-22 10:48:04 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Projekt uchwały nr 19/2021
(2021_PU_19.pdf - 4230.554 KB) Data publikacji: 2021-03-22 10:48:58 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

Projekt uchwały nr 20/2021
(2021_PU_20.pdf - 3012.776 KB) Data publikacji: 2021-03-22 10:49:52 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Projekt uchwały nr 21/2021
(2021_PU_21.pdf - 154.201 KB) Data publikacji: 2021-03-22 10:50:39 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie planu nadzoru nad żłobkami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki

Projekt uchwały nr 22/2021
(2021_PU_22.pdf - 148.12 KB) Data publikacji: 2021-03-22 10:51:36 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Gminnego w Bogorii oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku

Projekt uchwały nr 23/2021
(2021_PU_23.pdf - 147.249 KB) Data publikacji: 2021-03-22 10:52:16 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr VIII/74/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Projekt uchwały nr 24/2021
(2021_PU_24.pdf - 157.374 KB) Data publikacji: 2021-03-22 10:52:53 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargę

Projekt uchwały nr 25/2021
(2021_PU_25.pdf - 144.676 KB) Data publikacji: 2021-03-22 10:53:32 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/277/2021 Rady Gminy Bogoria z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Bogorii oraz nadania mu statutu

Projekt uchwały nr 26/2021
(2021_PU_26.pdf - 169.71 KB) Data publikacji: 2021-03-26 22:26:19 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego

Projekt uchwały nr 20/2021 po zmianach
(2021_PU_20 1.pdf - 3249.402 KB) Data publikacji: 2021-03-26 22:27:05 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Projekt uchwały nr 19/2021 po zmianach
(2021_PU_19 1.pdf - 4120.903 KB) Data publikacji: 2021-03-29 10:36:24 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

Projekt uchwały nr 27/2021
(2021_PU_27 1.pdf - 1001.581 KB) Data publikacji: 2021-05-17 11:14:20 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym „Buczyna” w Bogorii w 2021 roku

Projekt uchwały nr 28/2021
(2021_PU_28.pdf - 2286.067 KB) Data publikacji: 2021-05-17 11:15:13 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii za 2020 rok

Projekt uchwały nr 29/2021
(2021_PU_29.pdf - 150.783 KB) Data publikacji: 2021-05-17 11:16:52 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 30/2021
(2021_PU_30.pdf - 143.623 KB) Data publikacji: 2021-05-17 11:17:44 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zimnowoda

Projekt uchwały nr 31/2021
(2021_PU_31.pdf - 141.707 KB) Data publikacji: 2021-05-17 11:18:25 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Budy

Projekt uchwały nr 32/2021
(2021_PU_32.pdf - 144.306 KB) Data publikacji: 2021-05-17 11:19:34 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie odrzucenia w całości/w części stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bogorii/Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Staszowie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria

Projekt uchwały nr 33/2021
(2021_PU_33.pdf - 153.59 KB) Data publikacji: 2021-05-17 11:20:24 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria

Projekt uchwały nr 34/2021
(2021_PU_34.pdf - 204.034 KB) Data publikacji: 2021-05-17 11:21:00 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Projekt uchwały nr 31/2021 po zmianach
(2021_PU_31 1.pdf - 141.876 KB) Data publikacji: 2021-05-21 11:37:00 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Budy

Projekt uchwały nr 34/2021 po zmianach
(2021_PU_34 1.pdf - 3393.938 KB) Data publikacji: 2021-05-24 10:26:32 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Projekt uchwały nr 35/2021
(2021_PU_35.pdf - 149.039 KB) Data publikacji: 2021-05-25 08:41:44 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usługi z terenu gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 36/2021
(2021_PU_36.pdf - 3637.115 KB) Data publikacji: 2021-05-28 11:31:05 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

Projekt uchwały nr 37/2021
(2021_PU_37.pdf - 4920.108 KB) Data publikacji: 2021-05-28 11:31:44 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Projekt uchwały nr 38/2021
(2021_PU_38.pdf - 145.92 KB) Data publikacji: 2021-05-28 11:32:17 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Projekt uchwały nr 36/2021 po zmianach
(2021_PU_36 1.pdf - 4089.032 KB) Data publikacji: 2021-05-31 11:21:05 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

Projekt uchwały nr 37/2021 po zmianie
(2021_PU_37 1.pdf - 4839.472 KB) Data publikacji: 2021-05-31 11:22:05 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Projekt uchwały nr 39/2021
(2021_PU_39.pdf - 140.724 KB) Data publikacji: 2021-07-05 12:56:59 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bogoria wotum zaufania

Projekt uchwały nr 40/2021
(2021_PU_40.pdf - 141.991 KB) Data publikacji: 2021-07-05 12:57:45 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020

Projekt uchwały nr 41/2021
(2021_PU_41.pdf - 144.824 KB) Data publikacji: 2021-07-05 12:58:28 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Projekt uchwały nr 42/2021
(2021_PU_42.pdf - 142.609 KB) Data publikacji: 2021-07-05 12:59:20 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wola Kiełczyńska

Projekt uchwały nr 43/2021
(2021_PU_43.pdf - 148.438 KB) Data publikacji: 2021-07-05 13:00:08 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 44/2021
(2021_PU_44.pdf - 141.451 KB) Data publikacji: 2021-07-05 13:00:54 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bogoria na rok szkolny 2021/2022

Projekt uchwały nr 45/2021
(2021_PU_45.pdf - 3597.718 KB) Data publikacji: 2021-07-05 13:01:46 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 46/2021
(2021_PU_46.pdf - 662.064 KB) Data publikacji: 2021-07-05 13:02:29 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Projekt uchwały nr 47/2021
(2021_PU_47.pdf - 1466.088 KB) Data publikacji: 2021-07-05 13:03:14 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bogoria na lata 2021-2026

Projekt uchwały nr 48/2021
(2021_PU_48.pdf - 4023.766 KB) Data publikacji: 2021-07-05 13:04:11 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

Projekt uchwały nr 49/2021
(2021_PU_49.pdf - 3944.675 KB) Data publikacji: 2021-07-05 13:04:52 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2021 rok

Projekt uchwały nr 50/2021
(2021_PU_50.pdf - 181.775 KB) Data publikacji: 2021-07-05 13:05:35 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Projekt nr 48/2021 po zmianach
(2021_PU_48 1.pdf - 4012.398 KB) Data publikacji: 2021-07-16 12:10:34 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

Projekt nr 49/2021 po zmianach
(2021_PU_49 1.pdf - 4075.848 KB) Data publikacji: 2021-07-16 12:11:19 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2021 rok

Projekt uchwały nr 51/2021
(2021_PU_51.pdf - 4070.311 KB) Data publikacji: 2021-08-20 13:36:54 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

Projekt uchwały nr 52/2021
(2021_PU_52.pdf - 622.262 KB) Data publikacji: 2021-08-20 13:37:46 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Projekt uchwały nr 53/2021
(2021_PU_53.pdf - 138.056 KB) Data publikacji: 2021-08-20 13:38:30 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego

Projekt uchwały nr 54/2021
(2021_PU_54.pdf - 201.845 KB) Data publikacji: 2021-08-20 13:39:46 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii

Projekt uchwały nr 55/2021
(2021_PU_55.pdf - 205.284 KB) Data publikacji: 2021-08-20 13:40:57 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Projekt uchwały nr 56/2021
(2021_PU_56.pdf - 206.513 KB) Data publikacji: 2021-08-20 13:42:44 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych

Projekt uchwały nr 57/2021
(2021_PU_57.pdf - 140.581 KB) Data publikacji: 2021-08-20 13:43:27 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2021 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 53/2021 po zmianach
(2021_PU_53 1.pdf - 169.725 KB) Data publikacji: 2021-08-25 09:43:20 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego

Projekt uchwały nr 52/2021 po zmianach
(2021_PU_52 1.pdf - 599.392 KB) Data publikacji: 2021-08-25 12:03:54 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Projekt uchwały nr 58/2021
(2021_PU_58.pdf - 210.028 KB) Data publikacji: 2021-09-20 08:46:42 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 19/9 o powierzchni 0,0321 ha w obrębie Bogoria

Projekt uchwały nr 59/2021
(2021_PU_59.pdf - 208.04 KB) Data publikacji: 2021-09-20 08:48:21 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Bogoria darowizny nieruchomości położonej w Bogorii

Projekt uchwały nr 60/2021
(2021_PU_60.pdf - 3546.082 KB) Data publikacji: 2021-09-20 08:50:35 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

Projekt uchwały nr 61/2021
(2021_PU_61.pdf - 568.644 KB) Data publikacji: 2021-09-20 08:56:00 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Projekt uchwały nr 62/2021
(2021_PU_62.pdf - 220.279 KB) Data publikacji: 2021-09-20 08:58:02 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii

Projekt uchwały nr 60/2021 po zmianach
(2021_PU_60 1.pdf - 3520.994 KB) Data publikacji: 2021-09-22 14:23:14 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

Projekt uchwały nr 61/2021 po zmianach
(2021_PU_61 1.pdf - 576.541 KB) Data publikacji: 2021-09-22 14:25:31 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Projekt uchwały nr 63/2021
(2021_PU_63.pdf - 798.148 KB) Data publikacji: 2021-10-18 14:02:51 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bogoria oraz nadania jej statutu

Projekt uchwały nr 64/2021
(2021_PU_64.pdf - 232.771 KB) Data publikacji: 2021-10-18 14:04:16 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Gminy

Projekt uchwały nr 65/2021
(2021_PU_65.pdf - 8759.489 KB) Data publikacji: 2021-10-18 14:05:51 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie uchwalenia V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 66/2021
(2021_PU_66.pdf - 145.504 KB) Data publikacji: 2021-10-18 14:07:15 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXIV/316/2021 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego

Projekt uchwały nr 67/2021
(2021_PU_67.pdf - 508.247 KB) Data publikacji: 2021-10-18 14:08:50 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Projekt uchwały nr 68/2021
(2021_PU_68.pdf - 659.896 KB) Data publikacji: 2021-10-18 14:10:22 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 69/2021
(2021_PU_69.pdf - 234.207 KB) Data publikacji: 2021-10-18 14:12:03 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Staszowskiego

Projekt uchwały nr 67/2021 po zmianach
(2021_PU_67 1.pdf - 1509.429 KB) Data publikacji: 2021-10-22 12:24:22 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Projekt uchwały nr 70/2021
(2021_PU_70.pdf - 234.938 KB) Data publikacji: 2021-11-04 14:45:53 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 71/2021
(2021_PU_71.pdf - 233.708 KB) Data publikacji: 2021-11-04 14:46:42 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 72/2021
(2021_PU_72.pdf - 235.038 KB) Data publikacji: 2021-11-04 14:47:13 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 73/2021
(2021_PU_73.pdf - 233.266 KB) Data publikacji: 2021-11-04 14:47:43 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 74/2021
(2021_PU_74.pdf - 3537.003 KB) Data publikacji: 2021-11-15 09:22:20 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

Projekt uchwały nr 75/2021
(2021_PU_75.pdf - 1399.197 KB) Data publikacji: 2021-11-15 09:53:38 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Projekt uchwały nr 76/2021
(2021_PU_76.pdf - 247.082 KB) Data publikacji: 2021-11-15 09:54:24 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń użytkowych wraz z wyposażeniem na kontynuowanie działalności Przychodni Rodzinnej w Jurkowicach

Projekt uchwały nr 77/2021
(2021_PU_77.pdf - 243.878 KB) Data publikacji: 2021-11-15 09:54:54 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 438/1 o powierzchni 0,0177 ha w obrębie Szczeglice z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej

Projekt uchwały nr 78/2021
(2021_PU_78.pdf - 244.751 KB) Data publikacji: 2021-11-15 09:56:49 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 436/1 o powierzchni 0,0228 ha w obrębie Szczeglice z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej

Projekt uchwały nr 79/2021
(2021_PU_79.pdf - 244.392 KB) Data publikacji: 2021-11-15 09:57:19 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 439/1 o powierzchni 0,0136 ha w obrębie Szczeglice z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej

Projekt uchwały nr 80/2021
(2021_PU_80.pdf - 244.739 KB) Data publikacji: 2021-11-15 09:57:51 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 440/1 o powierzchni 0,0029 ha w obrębie Szczeglice z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej

Projekt uchwały nr 81/2021
(2021_PU_81.pdf - 243.857 KB) Data publikacji: 2021-11-15 09:58:22 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 437/1 o powierzchni 0,0223 ha w obrębie Szczeglice z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej

Projekt uchwały nr 82/2021
(2021_PU_82.pdf - 243.055 KB) Data publikacji: 2021-11-15 09:58:50 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 435/1 o powierzchni 0,0032 ha w obrębie Szczeglice z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej

Projekt uchwały nr 83/2021
(2021_PU_83.pdf - 245.177 KB) Data publikacji: 2021-11-15 09:59:19 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 432/1 o powierzchni 0,0149 ha w obrębie Szczeglice z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej

Projekt uchwały nr 84/2021
(2021_PU_84.pdf - 237.01 KB) Data publikacji: 2021-11-17 12:11:10 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 85/2021
(2021_PU_85.pdf - 233.311 KB) Data publikacji: 2021-11-17 12:11:55 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 86/2021
(2021_PU_86.pdf - 137.863 KB) Data publikacji: 2021-11-17 12:12:39 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na 2022 rok

Projekt uchwały nr 87/2021
(2021_PU_87.pdf - 234.964 KB) Data publikacji: 2021-11-17 12:13:09 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 88/2021
(2021_PU_88.pdf - 233.244 KB) Data publikacji: 2021-11-17 12:13:46 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 89/2021
(2021_PU_89.pdf - 479.581 KB) Data publikacji: 2021-11-22 08:13:31 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Projekt uchwały nr 90/2021
(2021_PU_90.pdf - 200.708 KB) Data publikacji: 2021-11-22 08:14:01 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2022 rok

Projekt uchwały nr 91/2021
(2021_PU_91.pdf - 1150.756 KB) Data publikacji: 2021-11-22 08:14:35 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Projekt uchwały nr 92/2021
(2021_PU_92.pdf - 284.475 KB) Data publikacji: 2021-11-22 08:15:01 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany przeznaczenia pomocy finansowej

Projekt uchwały nr 93/2021
(2021_PU_93.pdf - 176.842 KB) Data publikacji: 2021-11-29 12:33:59 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 94/2021
(2021_PU_94.pdf - 235.029 KB) Data publikacji: 2021-11-29 12:34:51 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 95/2021
(2021_PU_95.pdf - 1406.559 KB) Data publikacji: 2021-11-29 12:39:13 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Bogoria do Wiślańskiego Klastra Energii

Projekt uchwały nr 91/2021 po zmianach
(2021_PU_91_2.pdf - 1382.213 KB) Data publikacji: 2021-11-29 15:36:52 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Projekt uchwały nr 96/2021
(2021_PU_96.pdf - 3672.804 KB) Data publikacji: 2021-12-21 16:04:52 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

Projekt uchwały nr 97/2021
(2021_PU_97.pdf - 2553.314 KB) Data publikacji: 2021-12-21 16:05:23 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2022 rok

Projekt uchwały nr 98/2021
(2021_PU_98.pdf - 283.812 KB) Data publikacji: 2021-12-21 16:10:24 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Projekt uchwały nr 99/2021
(2021_PU_99.pdf - 806.167 KB) Data publikacji: 2021-12-21 17:12:39 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Projekt uchwały nr 100/2021
(2021_PU_100.pdf - 288.939 KB) Data publikacji: 2021-12-21 17:13:13 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu Gminy w Bogorii

Projekt uchwały nr 101/2021
(2021_PU_101.pdf - 662.015 KB) Data publikacji: 2021-12-21 17:13:47 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Projekt uchwały nr 102/2021
(2021_PU_102.pdf - 293.113 KB) Data publikacji: 2021-12-21 17:14:23 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bogoria

Projekt uchwały nr 103/2021
(2021_PU_103.pdf - 2031.392 KB) Data publikacji: 2021-12-21 17:14:57 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Projekt uchwały nr 104/2021
(2021_PU_104.pdf - 287.162 KB) Data publikacji: 2021-12-21 17:15:31 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy

Projekt uchwały nr 105/2021
(2021_PU_105.pdf - 296.766 KB) Data publikacji: 2021-12-21 17:16:28 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Radnych Rady Gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 106/2021
(2021_PU_106.pdf - 290.502 KB) Data publikacji: 2021-12-21 17:17:06 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 107/2021
(2021_PU_107.pdf - 288.566 KB) Data publikacji: 2021-12-27 14:37:01 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior + w Bogorii dla mieszkańców Gminy Bogoria

Projekt nr 96/2021 po zmianach
(2021_PU_96 1.pdf - 3523.442 KB) Data publikacji: 2021-12-28 17:00:15 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

Projekt nr 97/2021 po zmianach
(2021_PU_97 1.pdf - 2319.956 KB) Data publikacji: 2021-12-28 17:00:53 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2022 rok

Projekt uchwały nr 99/2021 po zmianach
(2021_PU_99 1.pdf - 821.071 KB) Data publikacji: 2021-12-29 12:20:46 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Projekt uchwały nr 108/2021
(2021_PU_108.pdf - 294.047 KB) Data publikacji: 2021-12-29 14:52:20 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bogoria

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 763

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pyza, data: 2021-02-15 11:11:38
Opublikował(a): Monika Pyza, data publikacji: 2021-02-15 11:12:26
Ostatnia zmiana: Monika Pyza, data: 2021-12-29 14:52:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony