Aktywizacja społeczno zawodowa - projektDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-11-07 09:46:20

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria. Okres realizacji: 01.07.2008 - 31.12.2008 Projektodawca: Gmina Bogoria/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii Cel projektu: Zwiększenie aktywności zawodowej grupy 10 osób długotrwale bezrobotnych, znajdujących sie w przedziale wiekowym 40 - 54 lata, beneficjentów pomocy społecznej. Grupa docelowa: 10 osób długotrwale bezrobotnych. Wybrana grupa jest zagrożona zjawiskiem wykluczenia społecznego i bez wsparcia z zewnątrz nie podoła samodzielnemu rozwiązywaniu problemów własnych jak i swoich rodzin. Działania: Zad. 1. - zarządzanie projektem Zad. 2. - promocja projektu Zad. 3. - praca socjalna - podpisanie i realizacja 10 kontraktów socjalnych, które poprowadzi 3 etatowych pracowników socjalnych Zad. 4. - wsparcie dochodowe - udzielanie zasiłków celowych i okresowych dla 10 osób bezrobotnych objętych projektem Zad. 5. aktywna integracja: - miesięczne szkolenie dla całej 10 osobowej grupy prowadzone w OPS przy udziale psychologa - miesięczne szkolenie dla całej 10 osobowej grupy prowadzone przy udziale informatyka polegające na zapoznaniu się z obsługą komputera w celu poszukiwania pracy i samokształceniu - miesięczne szkolenie dla całej 10 osobowej grupy z zakresu przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania, podwyższenia kwalifikacji zawodowych - wyszukiwanie ofert pracy według umiejętności i kwalifikacji przy współdziałaniu z doradcą zawodowym Rezultaty. Twarde: realizacja 10 kontraktów w ramach których osoby nimi objęte: - uzyskają wiedzę i umiejętności radzenia sobie ze stresem, wzmocnienia samooceny i poczucia własnej wartości - nauczą się podstaw obsługi komputera oraz aktywnego poszukiwania pracy przy jego użyciu - podniosą kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem z zakresu społecznych podstaw przedsiębiorczości Miękkie. - przezwyciężenie bierności zawodowej - wzrost motywacji do poszukiwanie pracy - nabycie umiejętności przygotowania własnego CV, listu motywacyjnego oraz pism urzędowych - wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości - radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych - odbudowanie dobrych relacji ze społecznością lokalną

Powrót