Aktywizacja społeczno zawodowa - projektDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-11-07 09:54:46

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria.
Okres realizacji: 01.07.2008 - 31.12.2008
Projektodawca: Gmina Bogoria/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii
Cel projektu:
Zwiększenie aktywności zawodowej grupy 10 osób długotrwale bezrobotnych, znajdujących sie w przedziale wiekowym 40 - 54 lata, beneficjentów pomocy społecznej.
Grupa docelowa:
10 osób długotrwale bezrobotnych. Wybrana grupa jest zagrożona zjawiskiem wykluczenia społecznego i bez wsparcia z zewnątrz nie podoła samodzielnemu rozwiązywaniu problemów własnych jak i swoich rodzin.
Działania:
Zad. 1. - zarządzanie projektem
Zad. 2. - promocja projektu
Zad. 3. - praca socjalna - podpisanie i realizacja 10 kontraktów socjalnych, które poprowadzi 3 etatowych pracowników socjalnych
Zad. 4. - wsparcie dochodowe - udzielanie zasiłków celowych i okresowych dla 10 osób bezrobotnych objętych projektem
Zad. 5. aktywna integracja:
  miesięczne szkolenie dla całej 10 osobowej grupy prowadzone w OPS przy udziale psychologa
  miesięczne szkolenie dla całej 10 osobowej grupy prowadzone przy udziale informatyka polegające na zapoznaniu się z obsługą komputera w celu poszukiwania pracy i samokształceniu
  miesięczne szkolenie dla całej 10 osobowej grupy z zakresu przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania, podwyższenia kwalifikacji zawodowych
  wyszukiwanie ofert pracy według umiejętności i kwalifikacji przy współdziałaniu z doradcą zawodowym
Rezultaty.
Twarde:
realizacja 10 kontraktów w ramach których osoby nimi objęte:
  uzyskają wiedzę i umiejętności radzenia sobie ze stresem, wzmocnienia samooceny i poczucia własnej wartości
  nauczą się podstaw obsługi komputera oraz aktywnego poszukiwania pracy przy jego użyciu
  podniosą kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem z zakresu społecznych podstaw przedsiębiorczości
Miękkie.
  przezwyciężenie bierności zawodowej
  wzrost motywacji do poszukiwanie pracy
  nabycie umiejętności przygotowania własnego CV, listu motywacyjnego oraz pism urzędowych
  wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości
  radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych
  odbudowanie dobrych relacji ze społecznością lokalną


Powrót