Deklaracja dostępności

Wersja do druku

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Bogorii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Bogorii.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bogoria jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Gminy Bogoria posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Urząd Gminy w Bogorii, adres poczty elektronicznej urząd@bogoria.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (15) 867-40-86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Bogorii mieści się w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku dostępny jest podjazd dla wózków inwalidzkich. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki, początek i koniec schodów na każdej kondygnacji oznaczony jest kolorowymi taśmami. Szerokość drzwi wejściowych jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajduje się podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do pomieszczeń na wyższym parterze. Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w pomieszczeniach mieszczących się na I piętrze budynku powinny telefonicznie zgłosić się pracownika właściwego dla danej sprawy, który obsłuży daną osobę na niższej kondygnacji. Aparat telefoniczny oraz spis numerów wewnętrznych znajduje się przy wejściu głównym. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Urzędu Gminy w Bogorii znajduje się jedno wydzielone, oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne

Brak informacji


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 876

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Surmański, data: 2022-11-29 21:08:35
Opublikował(a): Marcin Surmański, data publikacji: 2022-11-29 21:10:38
Ostatnia zmiana: Marcin Surmański, data: 2022-11-29 22:58:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony