2023 rok

Wersja do druku

2023 rok


Załączone pliki:

Projekt uchwały nr 1/2023
(Projekt Uchwaly Nr 1_2023_.pdf - 376.609 KB) Data publikacji: 2023-01-11 15:51:42 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2023 rok

Projekt uchwały nr 2/2023
(Projekt uchwaly Nr 2_2023_.pdf - 364.364 KB) Data publikacji: 2023-01-17 12:11:37 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Bogoria na 2023 rok

Projekt uchwały nr 3/2023
(Projekt uchwaly Nr 3_2023_.pdf - 491.853 KB) Data publikacji: 2023-01-17 12:12:26 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Bogoria na 2023 rok

Projekt uchwały nr 4/2023
(Projekt uchwaly Nr 4_2023.pdf - 348.17 KB) Data publikacji: 2023-01-17 12:14:02 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 5/2023
(Projekt uchwaly Nr 5_2023_.pdf - 790.856 KB) Data publikacji: 2023-01-18 11:34:32 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Bogoria

Projekt uchwały nr 6/2023
(Projekt uchwaly Nr 6_2023_.pdf - 293.394 KB) Data publikacji: 2023-01-18 11:35:42 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie uchwalenia zmian w gminnym programie osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Projekt uchwały nr 7/2023
(Projekt uchwaly Nr 7_2023_.pdf - 191.146 KB) Data publikacji: 2023-01-18 11:37:08 Redaktor: Monika Madej

Opis: sprawie uchwalenia zmian w Uchwale nr II/17/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Projekt uchwały nr 8/2023
(Projekt uchwaly Nr 8_2023_.pdf - 191.544 KB) Data publikacji: 2023-01-18 11:37:54 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie uchwalenia zmian w Uchwale nr II/18/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Projekt uchwały nr 9/2023
(Projekt uchwaly Nr 9_2023_.pdf - 802.694 KB) Data publikacji: 2023-01-18 11:38:46 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2023 rok

Projekt uchwały nr 10/2023
(Projekt uchwaly Nr 10_2023_.pdf - 291.685 KB) Data publikacji: 2023-01-18 11:39:28 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr LII/450/2022 Rady Gminy Bogoria z dnia 8 grudnia 2022 r. w spawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Projekt uchwały nr 11/2023
(Projekt uchwaly Nr 11_2023_.pdf - 445.175 KB) Data publikacji: 2023-01-18 11:40:05 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Bogoria statusu miasta

Projekt uchwały nr 12/2023
(Projekt uchwaly Nr 12_2023_.pdf - 438.22 KB) Data publikacji: 2023-01-18 11:40:44 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bogoria w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Bogoria

Projekt uchwały nr 13/2023
(Projekt uchwaly nr 13_2023_zipx.pdf - 835.025 KB) Data publikacji: 2023-02-20 12:13:37 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2023 rok

Projekt uchwały nr 14/2023
(Projekt uchwaly 14_2023.pdf - 306.955 KB) Data publikacji: 2023-02-20 12:14:22 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego

Projekt uchwały nr 14/2023 - po zmianach
(Projekt uchwaly nr 13_2023_zipx — po zmianach.pdf - 835.466 KB) Data publikacji: 2023-02-22 13:31:25 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2023 rok

Projekt uchwały nr 15/2023
(Projekt Uchwaly Nr 15_2023_zipx.pdf - 796.518 KB) Data publikacji: 2023-02-22 13:33:05 Redaktor: Monika Madej

Opis: sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/471/2023 z dnia 23 stycznia 2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Bogoria.

Projekt uchwały nr 16/2023
(Projekt Uchwaly Nr 16_2023_.pdf - 518.842 KB) Data publikacji: 2023-03-16 15:11:44 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego, dla których Gmina Bogoria jest organem prowadzącym

Projekt uchwały nr 17/2023
(Projekt Uchwaly Nr 17_2023_.pdf - 292.132 KB) Data publikacji: 2023-03-16 15:12:24 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej oraz w punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Bogoria

Projekt uchwały nr 18/2023
(Projekt Uchwaly Nr 18_2023_.pdf - 468.47 KB) Data publikacji: 2023-03-16 15:13:23 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria

Projekt uchwały nr 19/2023
(Projekt Uchwaly Nr 19_2023_.pdf - 550.07 KB) Data publikacji: 2023-03-16 15:13:57 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok

Projekt uchwały nr 20/2023
(Projekt Uchwaly Nr 20_2023_.pdf - 447.501 KB) Data publikacji: 2023-03-16 15:14:27 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2023 roku

Projekt uchwały nr 21/2023
(Projekt Uchwaly Nr 21_2023_.pdf - 308.205 KB) Data publikacji: 2023-03-16 15:14:58 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji

Projekt uchwały nr 22/2023
(Projekt Uchwaly Nr 22_2023_.pdf - 365.879 KB) Data publikacji: 2023-03-16 15:15:45 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Projekt uchwały nr 23/2023
(Projekt Uchwaly Nr 23_2023_.pdf - 291.279 KB) Data publikacji: 2023-03-16 15:16:18 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Świętokrzyski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt uchwały nr 24/2023
(Projekt Uchwaly Nr 24_2023_.pdf - 286.736 KB) Data publikacji: 2023-03-16 15:16:49 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za stały zarząd

Projekt uchwały nr 25/2023
(Projekt Uchwaly Nr 25_2023_.pdf - 283.504 KB) Data publikacji: 2023-03-16 15:17:28 Redaktor: Monika Madej

Opis: uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za stały zarząd

Projekt uchwały nr 26/2023
(Projekt Uchwaly Nr 26_2023_.pdf - 3696.056 KB) Data publikacji: 2023-03-16 15:18:11 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033

Projekt uchwały nr 27/2023
(Projekt Uchwaly Nr 27_2023_.pdf - 961.742 KB) Data publikacji: 2023-03-16 15:18:45 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2023 rok

Projekt uchwały nr 26/2023 po zmianach
(Projekt Uchwaly Nr 26_2023_ po zmiaanach_.pdf - 3699.971 KB) Data publikacji: 2023-03-23 09:18:41 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033

Projekt uchwały nr 27/2023 po zmianach
(Projekt Uchwaly Nr 27_2023_po zmianach.pdf - 1062.923 KB) Data publikacji: 2023-03-23 09:19:39 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2023 rok

Projekt uchwały nr 28/2023
(Projekt Uchwaly Nr 28_2023_.pdf - 284.667 KB) Data publikacji: 2023-03-23 09:20:48 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/472/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia zmian w gminnym programie osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Projekt uchwały nr 29/2023
(Projekt Uchwaly Nr 29_2023_.pdf - 81538.493 KB) Data publikacji: 2023-03-23 09:22:13 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Bogoria

Projekt uchwały nr 31/2023
(Projekt Uchwaly Nr 31_2023_.pdf - 805.77 KB) Data publikacji: 2023-04-19 08:07:02 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/192/2020 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bogoria, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Bogoria, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych obiektów.

Projekt uchwały nr 32/2023
(Projekt Uchwaly Nr 32_2023_.pdf - 2639.998 KB) Data publikacji: 2023-04-19 08:09:06 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej za rok 2022

Projekt uchwały nr 33/2023
(Projekt Uchwaly Nr 33_2023_zipx.pdf - 2919.341 KB) Data publikacji: 2023-04-19 08:12:13 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii za rok 2023

Projekt uchwały nr 35/2023
(Projekt Uchwaly Nr 35_2023_.pdf - 652.221 KB) Data publikacji: 2023-04-19 08:13:32 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 36/2023
(Projekt Uchwaly Nr 36_2023_zipx.pdf - 1104.705 KB) Data publikacji: 2023-04-19 08:14:39 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I

Projekt uchwały nr 37/2023
(Projekt Uchwaly Nr 37_2023_.pdf - 1110.056 KB) Data publikacji: 2023-04-19 08:15:25 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria- Etap

Projekt uchwały nr 34/2023
(Projekt Uchwaly Nr 34_2023_.pdf - 1030.943 KB) Data publikacji: 2023-04-20 15:02:17 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2023 rok

Projekt uchwały nr 34/2023 po zmianach
(Projekt Uchwaly Nr 34_2023_po_zmianach.pdf - 1044.295 KB) Data publikacji: 2023-04-25 11:44:34 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2023 rok

Projekt uchwały nr 35/2023
(Projekt uchwaly nr 35_2023_.pdf - 303.617 KB) Data publikacji: 2023-05-29 13:27:11 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usługi z terenu gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 36/2023
(Projekt Uchwaly Nr 36_2023..pdf - 338.064 KB) Data publikacji: 2023-06-12 14:38:22 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bogoria wotum zaufania

Projekt uchwały nr 37/2023
(Projekt Uchwaly Nr 37___2023_.pdf - 334.69 KB) Data publikacji: 2023-06-12 14:39:43 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022

Projekt uchwały nr 38/2023
(Projekt Uchwaly Nr 38_2023.pdf - 342.158 KB) Data publikacji: 2023-06-12 14:40:27 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

Projekt uchwały nr 39/2023
(Projekt Uchwaly Nr 39_2023_.pdf - 349.37 KB) Data publikacji: 2023-06-12 14:41:29 Redaktor: Monika Madej

Opis: sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Projekt uchwały nr 40/2023
(Projekt Uchwaly Nr 40_2023_.pdf - 355.854 KB) Data publikacji: 2023-06-12 14:42:09 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmiany Uchwały nr LVIII/484/2023 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria

Projekt uchwały nr 41/2023
(Projekt Uchwaly Nr 41_2023_zipx.pdf - 343.317 KB) Data publikacji: 2023-06-12 14:42:46 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Bogoria od osób fizycznych nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Witowice.

Projekt uchwały nr 42/2023
(Projekt Uchwaly Nr 42_2023_.pdf - 344.302 KB) Data publikacji: 2023-06-12 14:43:18 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Bogoria od osób fizycznych nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Witowice

Projekt uchwały nr 43/2023
(Projekt Uchwaly Nr 43_2023_.pdf - 347.233 KB) Data publikacji: 2023-06-12 14:47:25 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Bogoria od osób fizycznych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Witowice

Projekt uchwały nr 44/2023
(Projekt uchwaly Nr 44_2023.pdf - 4285.43 KB) Data publikacji: 2023-06-12 14:48:41 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu przez grunt stanowiący własność Gminy Bogoria, położony w obrębie ewidencyjnym Kolonia Wysoki Małe

Projekt uchwały nr 45/2023
(Projekt Uchwaly Nr 45_2023_.pdf - 580.096 KB) Data publikacji: 2023-06-12 14:50:07 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

Projekt uchwały nr 46/2023
(Projekt Uchwaly Nr 46_2023_.pdf - 945.162 KB) Data publikacji: 2023-06-12 14:51:47 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/192/2020 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bogoria, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Bogoria, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych obiektów

Projekt uchwały nr 47/2023
(Projekt Uchwaly Nr 47_2023_.pdf - 3749.14 KB) Data publikacji: 2023-06-12 14:53:09 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033

Projekt uchwały nr 48/2023
(Projekt Uchwaly Nr 48_2023_.pdf - 1210.923 KB) Data publikacji: 2023-06-12 14:54:19 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2023 rok

Projekt uchwały nr 49/2023
(Projekt Uchwaly Nr 49_2023.pdf - 340.947 KB) Data publikacji: 2023-06-12 14:55:26 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bogoria

Projekt uchwały nr 50/2023
(Projekt Uchwaly Nr 50_2023_.pdf - 345.236 KB) Data publikacji: 2023-06-23 10:45:49 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyboru przedstawiciela na członka Powiatowej Rady Społecznej SPZZOZ w Staszowie

Projekt uchwały nr 47/2023 - po zmianach
(Projekt Uchwaly Nr 47_2023_ po zmianach_.pdf - 3752.377 KB) Data publikacji: 2023-06-23 10:47:13 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033

Projekt uchwały nr 48/2023 - po zmianach
(Projekt Uchwaly Nr 48_2023_ po zmianach_.pdf - 1555.228 KB) Data publikacji: 2023-06-23 10:48:27 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2023 rok

Projekt uchwały nr 51/2023
(Projekt Nr 51_2023_.pdf - 347.886 KB) Data publikacji: 2023-08-21 14:43:42 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Bogoria od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Szczeglice

Projekt uchwały nr 52/2023
(Projekt Nr 52_2023_.pdf - 335.43 KB) Data publikacji: 2023-08-21 14:44:17 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Projekt uchwały nr 53/2023
(Projekt Nr 53_2023_.pdf - 364.256 KB) Data publikacji: 2023-08-21 14:44:49 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Projekt uchwały nr 54/2023
(Projekt Nr 54_2023_.pdf - 3753.502 KB) Data publikacji: 2023-08-21 14:45:41 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033

Projekt uchwały nr 55/2023
(Projket Nr 55_2023.pdf - 654.184 KB) Data publikacji: 2023-08-21 14:48:13 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2023 rok

Projekt uchwały nr 55/2023 - po zmianach
(Projekt Nr 55_2023 - po zmianach.pdf - 651.562 KB) Data publikacji: 2023-08-28 10:53:40 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2023 rok

Projekt Uchwały Nr 56/2023
(Projekt uchwaly Nr 56_2023_.pdf - 1341.22 KB) Data publikacji: 2023-09-13 08:29:10 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2023 rok.

Projekt Uchwały Nr 57/2023
(Projekt Uchwaly Nr 57_2023_.pdf - 395.673 KB) Data publikacji: 2023-09-13 08:30:05 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Projekt Uchwały Nr 59/2023
(Projekt Uchwaly Nr 59_2023.pdf - 353.147 KB) Data publikacji: 2023-09-21 09:10:06 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie zmiany Uchwały nr LXII /520/2023 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Projekt Uchwały Nr 60/2023
(Projekt Uchwaly Nr 60_2023.pdf - 2105.563 KB) Data publikacji: 2023-09-21 09:11:24 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Zapobiegaj osteoporozie – profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Gminy Bogoria w latach 2023-2025”

Projekt Uchwały Nr 61/2023
(Projekt uchwaly Nr 61_2023.pdf - 356.355 KB) Data publikacji: 2023-09-21 09:12:07 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/139/08 Rady Gminy Bogorii z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Projekt Uchwały Nr 62/2023
(Projekt Uchwaly Nr 62_2023.pdf - 354.007 KB) Data publikacji: 2023-09-21 09:12:34 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Projekt Uchwały Nr 63/2023
(Projekt Uchwaly Nr 63_2023.pdf - 3754.21 KB) Data publikacji: 2023-09-21 09:13:28 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033

Projekt Uchwały Nr 64/2023
(Projekt Uchwaly Nr 64_2023.pdf - 597.219 KB) Data publikacji: 2023-09-21 09:13:58 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2023 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 290

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Surmański, data: 2023-01-11 15:46:59
Opublikował(a): Marcin Surmański, data publikacji: 2023-01-11 15:55:24
Ostatnia zmiana: Mateusz Zybała, data: 2023-09-21 09:14:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony