rok 2024

Wersja do druku


Załączone pliki:

Zarządzenie 0050.1.2024
(2024_1_Z__pdf.pdf - 3244.846 KB) Data publikacji: 2024-01-10 14:30:13 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogorii.

Zarządzenie 0050.2.2024
(2024_2_Z_pdf.pdf - 700.795 KB) Data publikacji: 2024-01-18 09:55:56 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Zarządzenie 0050.3.2024
(2024_3_Z_pdf.pdf - 733.665 KB) Data publikacji: 2024-01-18 09:58:15 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian do ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków środków z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2024 ROK.

Zarządzenie 0050.4.2024
(2024_4_Z_pdf.pdf - 796.052 KB) Data publikacji: 2024-01-18 10:00:33 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian do ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków środków z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID- 19 NA 2024 ROK.

Zarządzenie 0050.5.2024
(2024_5_Z_pdf.pdf - 221.397 KB) Data publikacji: 2024-01-18 10:03:03 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.39.2022 Wójta Gminy Bogoria z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Bogoria.

Zarządzenie 0050.6.2024
(2024_6_Z_.pdf - 410.814 KB) Data publikacji: 2024-01-22 12:43:17 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie 0050.7.2024
(2024_7_Z_pdf.pdf - 655.562 KB) Data publikacji: 2024-01-22 12:46:37 Redaktor: Monika Madej

Opis: w spawie zmian do zasad polityki rachunkowości/zakładowego planu kont dla budżetu gminy i urzędu gminy.

Zarządzenie 0050.8.2024
(2024_8_Z_pdf.pdf - 472.016 KB) Data publikacji: 2024-01-22 12:51:50 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian w instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bogoria

Zarządzenie 0050.9.2024
(2024_9_Z_.pdf - 793.26 KB) Data publikacji: 2024-01-22 12:55:15 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian do ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków środków z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19 NA 2024 rok.

Zarządzenie 0050.11.2024
(2024_11_Z_.pdf - 201.596 KB) Data publikacji: 2024-01-30 16:56:24 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 120.42.2019 Wójta Gminy Bogoria z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia spraw Gminy oraz Zarządzenia nr 120.87.2019 Wójta Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

Zarządzenie 0050.12.2024
(2024_12_Z_pdf.pdf - 162.805 KB) Data publikacji: 2024-01-30 16:57:18 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.

Zarządzenie 0050.13.2024
(2024_13_Z_.pdf - 815.405 KB) Data publikacji: 2024-01-30 17:04:15 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria.

Zarządzenie 0050.10.2024
(2024_10_Z_.pdf - 1054.016 KB) Data publikacji: 2024-02-01 11:19:50 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

Zarządzenie 0050.14.2024
(2024_14_Z_pdf.pdf - 326.975 KB) Data publikacji: 2024-02-01 11:22:25 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Bogoria w 2024 rok.

Zarządzenie 0050.15.2024
(Z_15_2024.pdf - 3483.296 KB) Data publikacji: 2024-02-01 15:34:00 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogorii w sprawie ustanowienia Tytułu: „Zasłużony dla Miasta i Gminy Bogoria” oraz przyjęcia Regulaminu nadawania tego Tytułu

Zarządzenie 0050.17.2024
(2024_17_Z.pdf - 4160.357 KB) Data publikacji: 2024-02-07 17:18:30 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogorii w sprawie ustanowienia Tytułu: „Zasłużony dla Miasta i Gminy Bogoria” oraz przyjęcia Regulaminu nadawania tego Tytułu

Zarządzenie 0050.18.2024
(Z_18_2024.pdf - 430.591 KB) Data publikacji: 2024-02-08 12:11:48 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 roku

Zarządzenie 0050.16.2024
(2024_16_Z_pdf.pdf - 261.995 KB) Data publikacji: 2024-02-14 13:31:18 Redaktor: Monika Madej

Opis: powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego dotyczącego ,,PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA PĘCŁAWSKA"

Zarządzenie 0050.20.2024
(2024_20_Z_.pdf - 485.081 KB) Data publikacji: 2024-02-19 07:36:49 Redaktor: Monika Madej

Opis: określenia stawek czynszu tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogoria.

Zarządzenie 0050.21.2024
(2024_21_Z_.pdf - 397.61 KB) Data publikacji: 2024-02-19 07:41:11 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Bogoria.

Zarządzenie 0050.22.2024
(2024_22_Z_pdf.pdf - 35.222 KB) Data publikacji: 2024-02-19 07:44:11 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw gminnego do spraw informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Zarządzenie 0050.23.2024
(2024_23_Z_pdf.pdf - 53.286 KB) Data publikacji: 2024-02-19 07:48:20 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej wniosków o przyznanie stypendiów z lokalnego programu pt,, Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria.

Zarządzenie 0050.24.2024
(2024_24_Z_pdf.pdf - 141.426 KB) Data publikacji: 2024-02-19 07:52:20 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 120.9.2021 Wójta Gminy Bogoria z dnia 01. marca 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia spraw Gminy.

Zarządzenie 0050.19.2024
(2024_19_Z_pdf.pdf - 2367.913 KB) Data publikacji: 2024-02-19 11:52:09 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

Zarządznie 0050.26.2024
(2024_26_Z_.pdf - 1500.456 KB) Data publikacji: 2024-02-20 08:00:54 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zasad przydzielenia pracownikom odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz środków ochrony indywidualnej

Zarządzenie 0050.28.2024
(2024_28_Z_.pdf - 532.594 KB) Data publikacji: 2024-02-20 08:06:11 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogorii.

Zarządzenie 0050.27.2024
(2024_27_Z_pdf.pdf - 1075.475 KB) Data publikacji: 2024-02-21 10:09:30 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ustalenia rocznej struktury sprzedaży za 2023 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za 2023 rok oraz zastosowania proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2023 rok do odliczenia podatku VAT za 2024 rok, a także określenia prewskaźnika VAT na 2024 rok.

Zarządzenie 0050.25.2024
(2024_25_Z_.pdf - 1861.099 KB) Data publikacji: 2024-02-23 09:06:30 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

Zarządzenie 0050.29.2024
(2024_29_Z_.pdf - 1943.285 KB) Data publikacji: 2024-02-23 09:12:17 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty strażakom ratownikiem OSP z gminy Bogoria ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej szkoleniu lib ćwiczeniu oraz ochronie ludności podczas imprezy publicznej.

Zarządzenie 0050.30.2024
(2024_Z_30.pdf - 4017.518 KB) Data publikacji: 2024-02-23 11:24:00 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Bogorii w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie 0050.31.2024
(2024_Z_31.pdf - 1676.519 KB) Data publikacji: 2024-02-23 13:03:44 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Bogoria w sprawie przyjęcia "Gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Bogoria w 2024 roku"

Zarządzenie 0050.32.2024
(2024_32_Z_.pdf - 193.759 KB) Data publikacji: 2024-02-26 10:49:29 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2024 roku

Zarządznie 0050.33.2024
(2024_33_Z_pdf.pdf - 250.267 KB) Data publikacji: 2024-03-06 12:09:28 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego,,Budowa placu zabaw w trybie zaprojektuj i wybuduj w Bogorii"

Zarządzenie 0050.34.2024
(2024_34_Z.pdf - 2123 KB) Data publikacji: 2024-03-07 10:30:31 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie dowozu dzieci/uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkół lub innych placówek oświatowych.

Zarządzenie 0050.35.2024
(2024_35_Z.pdf - 323.534 KB) Data publikacji: 2024-03-07 10:33:29 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie 0050.36.2024
(2024_36_Z_pdf.pdf - 69.592 KB) Data publikacji: 2024-03-13 11:40:21 Redaktor: Monika Madej

Opis: zmian do ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków środków PRZECIWDZIAŁANIA COVID- 19 NA 2024 ROK.

Zarządzenie 0050.37.2024
(2024_37_Z_pdf.pdf - 107.238 KB) Data publikacji: 2024-03-13 11:41:36 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok.

Zarządzenie 0050.38.2024
(2024_38_Z_pdf.pdf - 118.863 KB) Data publikacji: 2024-03-20 13:52:28 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok.

Zarządzenie 0050.40.2024
(2024_Z__40.pdf - 485.407 KB) Data publikacji: 2024-03-26 08:26:39 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie 0050.41.2024
(2024_Z__41.pdf - 270.597 KB) Data publikacji: 2024-03-26 08:27:22 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ogłoszenia o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogoria w 2024 roku.

Zarządzenie 0050.42.2024
(2024_42_Z_.pdf - 1022.038 KB) Data publikacji: 2024-03-29 10:20:06 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 r.

Zarządzenie 0050.44.2024
(2024_Z_44.pdf - 142.427 KB) Data publikacji: 2024-04-02 13:47:02 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie odwołania i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie 0050.43.2024
(2024_43_Z_.pdf - 1496.303 KB) Data publikacji: 2024-04-04 10:15:45 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok.

Zarządzenie 0050.45.2024
(2024_45_Z_.pdf - 1426.016 KB) Data publikacji: 2024-04-10 11:24:09 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok.

Zarządzenie 0050.39.2024
(2024_39_Z_.pdf - 248.915 KB) Data publikacji: 2024-04-11 12:23:05 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. ,,Wykorzystanie OZE w nowopowstałych lub modernizowanych budynkach pełniących funkcję kulturalno turystyczne wraz z wyposażeniem w małą infrastrukturę" część II.

Zarządzenie 0050.46.2024
(2024_Z_46.pdf - 2871.99 KB) Data publikacji: 2024-04-12 10:42:52 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Bogorii w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na trenie gminy Bogoria

Zarządzenie 0050.47.2024
(2024_Z_47.pdf - 7361.079 KB) Data publikacji: 2024-04-12 10:44:23 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogorii w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Bogoria

Zarządzenie 0050.48.2024
(Z_48_2024.pdf - 3278.832 KB) Data publikacji: 2024-04-15 12:57:59 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/192/2020 Rady Gminy z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bogoria, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Bogoria, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych obiektów

Zarządzenie 0050.47.2024
(2024_47_Z__.pdf - 623.297 KB) Data publikacji: 2024-04-24 10:11:42 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok.

Zarządzenie 0050.49.2024
(2024_49_Z_.pdf - 2015.27 KB) Data publikacji: 2024-04-24 10:25:30 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej ofert złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Zarządzenie 0050.50.2024
(2024_50_Z_pdf.pdf - 288.645 KB) Data publikacji: 2024-04-24 10:32:41 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie 0050.51.2024
(2024_51_Z_pdf.pdf - 291.929 KB) Data publikacji: 2024-04-24 10:34:06 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie 0050.52.2024
(2024_52_Z_.pdf - 71.628 KB) Data publikacji: 2024-04-26 11:39:53 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian do ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków środków z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19 NA 2024 ROK

Zarządzenie 0050.59.2024
(2024_59_Z.pdf - 644.732 KB) Data publikacji: 2024-04-30 11:55:10 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Bogoria organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2024 roku

Zarządzenie 0050.53.2024
(2024_53_Z_.pdf - 245.515 KB) Data publikacji: 2024-04-30 17:05:49 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

Zarządzenie 0050.55.2024
(2024_55_Z.pdf - 31.612 KB) Data publikacji: 2024-04-30 17:09:36 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku

Zarządzenie 0050.56.2024
(2024_56_Z.pdf - 20.561 KB) Data publikacji: 2024-04-30 17:11:13 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie włączenia karty adresowej zabytku nieruchomego do Gminnej Ewidencji Zabytków

Zarządzenie 0050.57.2024
(2024_57_Z_.pdf - 28.076 KB) Data publikacji: 2024-04-30 17:12:23 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zarządzenie 0050.54.2024
(2024_54_Z_pdf.pdf - 292.114 KB) Data publikacji: 2024-05-02 09:43:12 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania Komisji Gminne ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie Gminy Bogoria, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Zarządzenie 0050.58.2024
(2024_58_Z_pdf.pdf - 207.399 KB) Data publikacji: 2024-05-02 14:34:46 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela Zespołu placówek Oświatowych- Publiczna Szkoła Podstawowa i przedszkole w Jurkowicach do pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora placówki.

Zarządzenie 0050.63.2024
(2024_63_Z_.pdf - 37.719 KB) Data publikacji: 2024-05-10 08:26:36 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zarządzenie 0050.60.2024
(2024_60_Z_.pdf - 1463.888 KB) Data publikacji: 2024-05-13 10:02:39 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

Zarządzenie 0050.64.2024
(2024_64_Z_.pdf - 217.812 KB) Data publikacji: 2024-05-13 10:15:28 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela Zespołu Placówek Oświatowych- Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach do pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora placówki

Zarządzenie 0050.65.2024
(2024_65_Z_.pdf - 197.397 KB) Data publikacji: 2024-05-13 10:16:26 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu do pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora placówki

Zarządzenie 0050.67.2024
(2024_Z_67.pdf - 921.569 KB) Data publikacji: 2024-05-15 14:44:54 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Bogorii w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usługi z terenu gminy Bogoria

Zarządzenie 0050.69.2024
(2024_Z_69.pdf - 1378.916 KB) Data publikacji: 2024-05-22 14:10:32 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Bogorii w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Radnych Rady Miejskiej w Bogorii

Zarządzenie 0050.61.2024
(2024_61_Z_.pdf - 1758.236 KB) Data publikacji: 2024-05-23 14:45:29 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Gminy Bogoria.

Zarządzenie 0050.62.2024
(2024_62_Z_.pdf - 282.118 KB) Data publikacji: 2024-05-23 14:49:31 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielanie pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Gminy Bogoria

Zarządzenie 0050.66.2024
(2024_66_Z_pdf.pdf - 194.563 KB) Data publikacji: 2024-05-23 14:51:23 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii za rok 2023

Zarządzenie 0050.68.2024
(2024_68_Z_pdf.pdf - 1357.242 KB) Data publikacji: 2024-05-23 14:54:03 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

Zarządzenie 0050.72.2024
(2024_Z_72.pdf - 1714.453 KB) Data publikacji: 2024-05-29 10:10:22 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła i Przedszkole w Szczeglicach oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii

Zarządzenie 0050.70.2024
(2024_Z_70.pdf - 149.688 KB) Data publikacji: 2024-06-03 12:32:22 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

Zarządzenie 0050.71.2024
(2024_Z_71.pdf - 72.285 KB) Data publikacji: 2024-06-03 12:34:48 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian do ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków środków z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2024 ROK

Zarządzenie 0050.75.2024
(2024_Z_75.pdf - 1681.619 KB) Data publikacji: 2024-06-11 15:09:25 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Bogorii w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bogoria i jej jednostkom podległym oraz warunku dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach. w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Zarządzenie 0050.73.2024
(2024_73_Z_.pdf - 116.578 KB) Data publikacji: 2024-06-12 09:20:30 Redaktor: Monika Madej

Opis: zmian budżetu gminy na 2024 rok

Zarządzenie 0050.74.2024
(2024_74_Z_.pdf - 264.584 KB) Data publikacji: 2024-06-12 09:23:30 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego ,, Przebudowa zbiornika o charakterze retencyjnym w miejscowości Wierzbka w gminie Bogoria.

Zarządzenie 0050.76.2024
(2024_Z_76.pdf - 2360.234 KB) Data publikacji: 2024-06-12 14:26:30 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/192/2020 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bogoria, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Bogoria, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych obiektów

Zarządzenie 0050.77.2024
(2024_77_Z_pdf.pdf - 253.016 KB) Data publikacji: 2024-06-18 10:39:17 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie udzielenia pożyczki dla Organizacji Turystycznej ,, Czym Chata Bogata"

Zarządzenie 0050.79.2024
(2024_79_Z_pdf.pdf - 356.527 KB) Data publikacji: 2024-06-18 11:05:20 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach.

Zarządzenie 0050.80.2024
(2024_80_Z_.pdf - 351.586 KB) Data publikacji: 2024-06-18 11:06:53 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii

Zarządzenie 0050.81.2024
(2024_81_Z_.pdf - 27.341 KB) Data publikacji: 2024-06-19 10:52:20 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego,,Ochrona zabytków na terenie gminy Bogoria"

Zarządzenie 0050.78.2024
(2024_78_Z_pdf.pdf - 1237.631 KB) Data publikacji: 2024-06-25 07:39:06 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok.

Zarządzenie 0050.84.2024
(2024_84_Z_pdf.pdf - 207.726 KB) Data publikacji: 2024-07-01 13:41:33 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach.

Zarządzenie 0050.85.2024
(2024_85_Z_pdf.pdf - 189.978 KB) Data publikacji: 2024-07-01 13:42:39 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii

Zarządzenie 0050.82.2024
(2024_82_Z_.pdf - 32.367 KB) Data publikacji: 2024-07-03 14:17:09 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego: „Dowóz i odwóz dzieci i uczniów oraz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 wraz z dzierżawą dwóch autobusów marki Autosan” IR.721.8.2024

Zarządzenie 0050.86.2024
(2024_86_Z_.pdf - 498.151 KB) Data publikacji: 2024-07-03 14:29:16 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Bogoria

Zarządzenie 0050.87.2024
(2024_87_Z_.pdf - 28.118 KB) Data publikacji: 2024-07-03 14:32:01 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania zespołu ds. kontroli właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bogoria w przedmiocie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych

Zarządzenie 0050.83.2024
(2024_83_Z_.pdf - 113.914 KB) Data publikacji: 2024-07-09 11:05:04 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

Zarządzenie 0050.89.2024
(2024_89_Z.pdf - 215.335 KB) Data publikacji: 2024-07-10 12:28:44 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania p. "Budowa placu zabaw w trybie zaprojektuj i wybuduj"

Zarządzenie 0050.91.2024
(2024_91_Z.pdf - 25.186 KB) Data publikacji: 2024-07-10 14:05:30 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie 0050.92.2024
(2024_92_Z.pdf - 25.626 KB) Data publikacji: 2024-07-10 14:05:56 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie 0050.93.2024
(2024_93_Z.pdf - 25.202 KB) Data publikacji: 2024-07-10 14:06:18 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie 0050.94.2024
(2024_94_Z.pdf - 23.646 KB) Data publikacji: 2024-07-10 14:06:42 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie 0050.95.2024
(2024_95_Z.pdf - 23.808 KB) Data publikacji: 2024-07-10 14:07:07 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie 0050.96.2024
(2024_96_Z.pdf - 16.952 KB) Data publikacji: 2024-07-10 14:08:06 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii

Zarządzenie 0050.97.2024
(2024_97_Z.pdf - 18.486 KB) Data publikacji: 2024-07-10 14:08:55 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach

Zarządzenie 0050.88.2024
(2024_88_Z_.pdf - 31.512 KB) Data publikacji: 2024-07-11 11:09:50 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego: „Zastosowanie OZE w modernizowanej przestrzeni publicznej na terenie Gminy Bogoria” IR.721.9.2024

Zarządzenie 0050.90.2024
(2024_90_Z_.pdf - 105.956 KB) Data publikacji: 2024-07-12 11:49:50 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

Zarządzenie 0050.98.2024
(2024_98_Z_.pdf - 296.462 KB) Data publikacji: 2024-07-18 14:28:50 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego: Modernizacja i utrzymanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Bogoria.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1693

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Surmański, data: 2024-01-18 11:01:44
Opublikował(a): Marcin Surmański, data publikacji: 2024-01-18 12:25:12
Ostatnia zmiana: Monika Madej, data: 2024-07-18 14:28:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony