Samorządowe Centrum Oświaty w BogoriiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-03-16 09:17:33

 

[tel: 015 867-42-24]

28-210 Bogoria, ul. Rynek 14

[tel/fax: 015 867-41-34]

NIP 866 17 37 291 REGON 365976110

oswiatabogoria@op.pl

                                                                                                                        

Szanowni mieszkańcy Gminy Bogoria!

W trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Samorządowego Centrum Oświaty w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, prosimy o rozważenie możliwości ograniczenia osobistych wizyt, a w miarę możliwości załatwianie spraw drogą elektroniczną przez Urząd Gminy w Bogorii urzad@bogoria.pl oraz Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP – adres skrytki urzędu: 2ohsvk954e

lub Samorządowe Centrum Oświaty przez telefon 15 867 41 34, (adres e-mail oswiatabogoria@op.pl).

Obowiązek informacyjny

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla ul. Kościuszki 11 lok. 110 25-310 Kielce email.: iod@czi24.pl

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

• niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

• wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

• realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy, a w szczególności: - dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym

z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii

                                                             

Powrót