Obwieszczenie Nr 1/10 Wójta Gminy Bogoria z dn. 29.06.2010 r.

Wersja do druku

Na podstawie art. 64 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.) w związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie, ul. Drogowców 4, 28-200 Staszów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 0847T Józefów Witowicki - Łukawica”

O b w i e s z c z a m

że w dniu 29.06.2010 r. zostało wydane postanowienie znak:ROŚ-7625/06/10 z dn. 29.06.2010 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestor Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie przedłożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną w/w przedsięwzięcia.

Wobec powyższego w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia, tj. od 29.06.2010 r. do 20.07.2010 r. można zapoznać się z treścią w/w postanowienia oraz złożoną dokumentacją w biurze Urzędu Gminy w Bogorii pokój nr 7, gdzie można składać uwagi i wnioski.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane materiały i dowody.

Wójt Gminy Bogoria

mgr Władysław Brudek


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1832

Wprowadził(a) do systemu: Konrad Borowiec, data: 2010-06-29 12:02:55
Opublikował(a): Konrad Borowiec, data publikacji: 2010-06-29 12:08:16
Ostatnia zmiana: Konrad Borowiec, data: 2010-06-29 12:08:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony