2011 rok

Wersja do druku

projekty uchwał

Załączone pliki:

Projekt uchwały
(2011_U_projekt_pneumokoki.pdf - 229.525 KB) Data publikacji: 2011-02-11 09:19:58 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zatwierdzenia "programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria"

projekt uchwały
(2011_U.Projekt.targowa.pdf - 85.292 KB) Data publikacji: 2011-02-11 09:21:15 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru

projekt uchwały
(2011_U.Projekt.dozywianie.pdf - 79.189 KB) Data publikacji: 2011-02-11 09:23:39 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXXIII/307/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania w ramach zadań własnych gminy i wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

projekt uchwały
(2011_U.Projekt.budzet.pdf - 429.615 KB) Data publikacji: 2011-02-11 09:26:55 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.

projekt uchwały
(2011_U_projekt.zm.bud.pdf - 78.82 KB) Data publikacji: 2011-02-11 09:27:44 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

projekt uchwały
(2011_PU_inicjatywy.pdf - 51.947 KB) Data publikacji: 2011-03-16 09:35:14 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

projekt uchwały
(2011_PU_zmiany_do_budzetu.pdf - 409.262 KB) Data publikacji: 2011-03-16 09:36:46 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie: zmian do uchwały Nr IV/29/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2011 rok

projekt uchwały
(2011_PU_statut.pdf - 70.049 KB) Data publikacji: 2011-05-12 08:49:39 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Stattucie Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii

projekt uchwały
(2011_PU_2.pdf - 82.237 KB) Data publikacji: 2011-05-12 08:50:46 Redaktor: Renata Borek

Opis: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,...

projekt uchwały
(2011_PU_3.pdf - 38.839 KB) Data publikacji: 2011-05-12 08:52:35 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wyboru delegata na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

projekt uchwały
(2011_PU_4.pdf - 24.869 KB) Data publikacji: 2011-05-12 09:11:15 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

projekt uchwały
(2011_PU_5.pdf - 75.223 KB) Data publikacji: 2011-05-12 13:27:50 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bogoria

projekt uchwały
(2011_PU_6.pdf - 49.41 KB) Data publikacji: 2011-05-12 13:55:07 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

projekt uchwały
(2011_PU_8.pdf - 54.598 KB) Data publikacji: 2011-05-16 09:59:29 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę sieci gazowej

projekt uchwały
(2011_PU_9.pdf - 14.291 KB) Data publikacji: 2011-05-16 10:00:13 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

projekt uchwały
(2011_PU_10.pdf - 15.727 KB) Data publikacji: 2011-05-16 10:01:04 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

projekt uchwały
(2011_PU_11.pdf - 167.863 KB) Data publikacji: 2011-05-17 14:54:13 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

projekt uchwały
(2011_PU_12_13.pdf - 58.052 KB) Data publikacji: 2011-06-14 11:48:49 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i absolutorium dla Wójta Gminy

projekt uchwały
(2011_PU_15.pdf - 62.741 KB) Data publikacji: 2011-06-14 11:50:20 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020

projekt uchwały
(2011_PU_16.pdf - 65.199 KB) Data publikacji: 2011-06-14 11:52:01 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

projekt uchwały
(2011_PU_17.pdf - 53.536 KB) Data publikacji: 2011-06-14 11:53:49 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

projekt uchwały
(2011_PU_18.pdf - 54.319 KB) Data publikacji: 2011-06-14 11:56:00 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej

projekt uchwały
(2011_PU_19.pdf - 61.376 KB) Data publikacji: 2011-06-14 11:57:40 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

projekt uchwały
(2011_PU_14.pdf - 150.006 KB) Data publikacji: 2011-06-15 08:10:39 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

projekt uchwały
(2011_PU_20_Studium.pdf - 85.665 KB) Data publikacji: 2011-09-22 10:58:21 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie uchwalenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria

Załącznik nr 1
(2011_Z_Nr1_Studium.pdf - 1271.331 KB) Data publikacji: 2011-09-22 10:59:37 Redaktor: Renata Borek

Opis: Studium uwarunkowań...

Załącznik Nr 2
(2011_Z_Nr2_Uwarunkowania.pdf - 6880.912 KB) Data publikacji: 2011-09-22 11:02:47 Redaktor: Renata Borek

Opis: część graficzna - uwarunkowania rozwoju

Załącznik Nr 3
(2011_Z_Nr3Zmiana_Studium.pdf - 6663.52 KB) Data publikacji: 2011-09-22 11:05:32 Redaktor: Renata Borek

Opis: część graficzna - kierunki ochrony środowiska i osadnictwa

projekt uchwały
(2011_PU_21.Projekt.Plan.pdf - 18937.976 KB) Data publikacji: 2011-09-22 11:11:13 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - ETAP I

projekt uchwały
(2011_PU_22_Bogoria.pdf - 58.353 KB) Data publikacji: 2011-09-22 11:16:10 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizację w roku 2011 prac konserwatorskich... przy zabytku..

projekt uchwały
(2011_PU_23_Szczeglice.pdf - 58.492 KB) Data publikacji: 2011-09-22 11:17:13 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie udzielenia dotacji na realizację w roku 2011 prac konserwatorskich... prz zabytku...

projekt uchwały
(2011_PU_24_IV_zmiana.pdf - 59.916 KB) Data publikacji: 2011-09-26 15:11:31 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie: przystąpienia do sporządzenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria.

projekt uchwały
(2011_PU__25_zmiana_planu.pdf - 58.835 KB) Data publikacji: 2011-09-26 15:12:14 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie: przystąpienia do sporządzenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bogoria gm. Bogoria.

Załącznik
(2011_Zalacznik_IV_Zmiana.jpg - 4705.165 KB) Data publikacji: 2011-09-26 15:15:20 Redaktor: Renata Borek

Opis: graficzny do IV zmiany planu i studium

projekt uchwały
(2011_PU_26_GOK.pdf - 55.834 KB) Data publikacji: 2011-09-28 10:18:16 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowych zabudowanych

projekt uchwały
(2011_PU_27.pdf - 738.553 KB) Data publikacji: 2011-09-28 10:19:07 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

projekt uchwały
(2011_PU_28.pdf - 58.441 KB) Data publikacji: 2011-09-28 10:20:07 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmiany do Uchwały Nr IV/33/2011 z dnia 16.02.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

projekt uchwały
(2011_PU_29.pdf - 84.612 KB) Data publikacji: 2011-10-28 12:37:37 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wyrażrbia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń użytkowych z wyposażeniem dla Przychodni Rodzinnej w Jurkowicach

projekt uchwały
(2011_PU_30.pdf - 69.58 KB) Data publikacji: 2011-10-28 12:38:13 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej

projekt uchwały
(2011_PU_31.pdf - 692.841 KB) Data publikacji: 2011-10-28 12:39:15 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym

projekt uchwały
(2011_PU_32.pdf - 867.281 KB) Data publikacji: 2011-10-28 12:40:19 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zasad i krytriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

projekt uchwały
(2011_PU_33.pdf - 744.495 KB) Data publikacji: 2011-11-02 11:44:52 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

projekt uchwały
(2011_PU_34.pdf - 671.169 KB) Data publikacji: 2011-11-28 10:14:49 Redaktor: Renata Borek

Opis: obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok

projekt uchwały
(2011_PU_35.pdf - 678.316 KB) Data publikacji: 2011-11-28 10:15:50 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości

projekt uchwały
(2011_PU_36.pdf - 681.732 KB) Data publikacji: 2011-11-28 10:16:48 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

projekt uchwały
(2011_PU_38.pdf - 687.604 KB) Data publikacji: 2011-11-28 10:17:53 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

projekt uchwały
(2011_PU_40.pdf - 1316.655 KB) Data publikacji: 2011-11-28 10:32:09 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

projekt uchwały
(2011_PU_39.pdf - 741.046 KB) Data publikacji: 2011-11-29 08:44:06 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

projekt uchwały
(2011_PU_41.pdf - 138.185 KB) Data publikacji: 2011-12-27 13:16:58 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

projekt uchwały
(2011_PU_42.pdf - 111.498 KB) Data publikacji: 2011-12-27 13:18:19 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2012 rok

projekt uchwały
(2011_PU_43.pdf - 287.299 KB) Data publikacji: 2011-12-27 13:19:35 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bogoria na lata 2011-2014

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1691

Wprowadził(a) do systemu: Renata Borek, data: 2011-02-11 09:17:58
Opublikował(a): Renata Borek, data publikacji: 2011-02-11 09:28:33
Ostatnia zmiana: Renata Borek, data: 2011-12-27 13:19:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony