Zawiadomienie Nr 1/12 Wójta Gminy Bogoria z dn. 04.08.2012 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-11-30 10:36:27

Na podstawie na podstawie art. 10 §1, art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.) oraz na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Z a w i a d a m i a m

że w dniu 04.08.2011 r. zostało wszczęte na wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o., ul. Zaleskiego 8, 31-525 Kraków postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy Wiatrowej „Bogoria”.

Inwestor – Farma Wiatrowa Bogoria Sp. z o.o. przedłożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną w/w przedsięwzięcia.

Wobec powyższego w terminie od 08.08.2011 r. do 05.09.2011 r. można zapoznać się z kartą informacyjna przedsięwzięcia i zamierzeniami inwestora w biurze Urzędu Gminy w Bogorii pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30, gdzie można składać uwagi i wnioski.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane materiały i dowody.

Wójt Gminy Bogoria

mgr Władysław BrudekPowrót