2012 rok

Wersja do druku

projekty uchwał

Załączone pliki:

projekt uchwały
(Uchwala.Projekt.pneumokoki.pdf - 98.825 KB) Data publikacji: 2012-02-01 13:35:00 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zatwierdzenia "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria"

projekt uchwały
(Uchwala.Projekt.program.pdf - 94.073 KB) Data publikacji: 2012-02-01 13:36:02 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi ...

projekt uchwały
(Uchwala.Projekt.pomoc.pdf - 61.253 KB) Data publikacji: 2012-02-01 13:37:17 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian do Uchwały Nr XIII/105/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

projekt uchwały
(Uchwala.Projekt.statut.pdf - 63.337 KB) Data publikacji: 2012-02-01 13:37:53 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Bogoria

projekt uchwały
(Uchwala.Projekt.plan.pdf - 64.383 KB) Data publikacji: 2012-02-01 13:38:38 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie orzyjęcia planu pracy Rady Gmina Bogoria

projekt uchwały
(Uchwala.Projekt.dieta.pdf - 59.213 KB) Data publikacji: 2012-02-01 13:39:58 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian do Uchwały Nr II/18/10 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Radnych Rady Gminy Bogoria

projekt uchwały
(Uchwała.Projekt.zmiany.pdf - 131.175 KB) Data publikacji: 2012-02-07 08:54:12 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

projekt uchwały
(Uchwała.Projekt.przedszkola.pdf - 65.33 KB) Data publikacji: 2012-02-07 08:55:40 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bogoria

projekt uchwały
(Uchwala.Projekt.zarzad.pdf - 62.583 KB) Data publikacji: 2012-02-08 15:06:24 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie oddania w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bogoria położonej w miejscowości Pęcławice Górne

projekt uchwały
(Uchwala.Projekt.Komisje.pdf - 70.599 KB) Data publikacji: 2012-02-09 09:12:55 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Bogoria na 2012 rok

projekt uchwały
(2012_PU_FS.pdf - 73.26 KB) Data publikacji: 2012-03-21 13:19:30 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

projekt uchwały
(2012_PU_Bogoria.pdf - 85.261 KB) Data publikacji: 2012-03-21 13:21:22 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2012 prace konserwatorskie, restauratorskie lub robotu budowlane przy zabytku (Bogori)

projekt uchwały
(2012_PU_Niemirów.pdf - 84.72 KB) Data publikacji: 2012-03-21 13:22:54 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2012 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ... (Niemirów)

projekt uchwały
(2012_PU_Szczeglice.pdf - 85.687 KB) Data publikacji: 2012-03-21 13:24:17 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2012 prace konserwatorskie, reatauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ... (Szczeglice)

projekt uchwały
(2012_PU_zwierzeta.pdf - 165.035 KB) Data publikacji: 2012-03-22 14:21:48 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2012 r.

projekt uchwały
(2012_PU_sprawozdanie.pdf - 162.972 KB) Data publikacji: 2012-03-22 14:23:20 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przmocy w Rodzinie za 2011 rok

projekt uchwały
(2012_PU_Klaster.pdf - 73.01 KB) Data publikacji: 2012-03-22 14:27:00 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przystąpienia Gminy Bogoria do projketu pn.: "Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny"

projekt uchwały
(2012_PU_taryfy.pdf - 73.467 KB) Data publikacji: 2012-05-15 08:23:13 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

projekt uchwały
(2012_PU_lasy.pdf - 127.898 KB) Data publikacji: 2012-05-15 08:24:09 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wyrażenie opinii o uznanie lasu za ochronny

projekt uchwały
(2012_PU_dzierzawa.pdf - 178.456 KB) Data publikacji: 2012-05-15 08:25:18 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

projekt uchwały
(2012_PU_apel.pdf - 126.331 KB) Data publikacji: 2012-05-15 08:26:50 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji Posterunku Policji w Bogorii

projekt uchwały
(Uchwała.Projekt.przystanki.pdf - 128.707 KB) Data publikacji: 2012-05-17 10:32:11 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bogoria, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

projekt uchwały
(2012_PU_Plan.pdf - 2361.889 KB) Data publikacji: 2012-05-17 10:37:30 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/186/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Jurkowice i Budy

projekt uchwały
(2012_PU_zmiany.pdf - 327.424 KB) Data publikacji: 2012-05-17 10:38:12 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

projekt uchwały
(Uchwala_P_absolutorium.pdf - 67.651 KB) Data publikacji: 2012-06-25 08:35:03 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2011 rok

projekt uchwały
(2012_PU_sprawoz_finansowe.pdf - 66.296 KB) Data publikacji: 2012-06-25 08:40:30 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011

projekt uchwały
(Uchwała_P_piecza.pdf - 68.994 KB) Data publikacji: 2012-06-25 08:41:52 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

projekt uchwały
(Uchwala_P_plan.pdf - 11535.09 KB) Data publikacji: 2012-06-25 08:45:46 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - ETAP II uchwalonego uchwała Nr V/24/07 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 stycznia 2007 roku

projekt uchwały
(Uchwała_P_bud.pdf - 394.202 KB) Data publikacji: 2012-06-27 11:39:39 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

projekt uchwały
(Uchwała_P_przedszkola.pdf - 76.32 KB) Data publikacji: 2012-06-27 11:40:56 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bogoria

projekt uchwały
(2012_Uchwala.Projekt.GOK.pdf - 200.273 KB) Data publikacji: 2012-08-29 15:05:46 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności GOK

projekt uchwały
(2012_Uchwala.Projekt.zmiany.pdf - 638.751 KB) Data publikacji: 2012-08-29 15:07:10 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

projekt uchwały
(2012_Uchwala.Projekt.WPF.pdf - 787.493 KB) Data publikacji: 2012-08-29 15:08:15 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

projekt uchwały
(2012_Uchwala.Projekt.kredyt.pdf - 174.942 KB) Data publikacji: 2012-08-29 15:09:17 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zaciągnięcia pożyczki ...

Projekt uchwały
(Uchwala.Projekt.EZGDK.pdf - 181.435 KB) Data publikacji: 2012-10-19 09:03:43 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

Projekt uchwały
(Uchwala.Projekt.P.mieszkaniowy.pdf - 227.607 KB) Data publikacji: 2012-10-19 09:07:16 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2012-2017

Projekt uchwały
(Uchwala.Projekt.zasady.pdf - 291.292 KB) Data publikacji: 2012-10-19 09:08:29 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie Zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bogoria

Projekt uchwały
(Uchwala.Projekt.okregi wyborcze.pdf - 260.439 KB) Data publikacji: 2012-10-22 08:55:52 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Projekt uchwały
(Uchwala.Projekt.Stypendia.pdf - 251.484 KB) Data publikacji: 2012-10-22 08:57:23 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria

Projekt uchwały
(Uchwala.Projekt.zm.budzet.pdf - 526.996 KB) Data publikacji: 2012-10-25 13:02:14 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Projekt uchwały
(Uchwala.Projekt.dzierzawa.pdf - 171.141 KB) Data publikacji: 2012-10-25 13:04:24 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na działalność handlową

Projekt uchwały
(Uchwala.Projekt.licytacja.pdf - 166.898 KB) Data publikacji: 2012-10-25 15:23:12 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości w drodze licytacji

projekt uchwały
(2012_PU_program.pdf - 222.989 KB) Data publikacji: 2012-11-21 10:21:07 Redaktor: Renata Borek

Opis: W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego.

Projekt uchwały
(2012_PU_zmianyGOK.pdf - 173.794 KB) Data publikacji: 2012-11-21 10:23:39 Redaktor: Renata Borek

Opis: Zmiana Uchwały Nr X/90/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowych zabudowanych

Projekt uchwały
(2012_PU_rolny.pdf - 169.352 KB) Data publikacji: 2012-11-21 10:26:23 Redaktor: Renata Borek

Opis: W sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczania podatku rolnego na 2013 rok.

Projekt uchwały
(2012_PU_nieruchomosci.pdf - 178.01 KB) Data publikacji: 2012-11-21 10:32:12 Redaktor: Renata Borek

Opis: W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały
(2012_PU_transportowa.pdf - 359.355 KB) Data publikacji: 2012-11-23 10:49:30 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt uchwały
(2012_PU_zmiana_pozyczka.pdf - 177.488 KB) Data publikacji: 2012-11-23 10:50:30 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/152/2012 ...

Projekt uchwały
(2012_PU_Z_budzet.pdf - 540.949 KB) Data publikacji: 2012-11-28 11:13:53 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Projekt uchwały
(2012_PU_skarga.pdf - 172.03 KB) Data publikacji: 2012-11-28 11:14:47 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Projekt uchwały
(2012_PU_zmiany_B.pdf - 302.19 KB) Data publikacji: 2012-12-14 12:56:35 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Projekt uchwały
(2012_PU_pomoc.pdf - 169.071 KB) Data publikacji: 2012-12-14 12:57:13 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Projekt uchwały
(2012_PUP_program_zabytki.pdf - 631.769 KB) Data publikacji: 2012-12-19 13:57:48 Redaktor: Renata Borek

Opis: Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016

Projekt uchwały
(2012_PU_dzierzawa_nieruchomosci_zabudowanej.pdf - 104.275 KB) Data publikacji: 2012-12-19 14:05:42 Redaktor: Renata Borek

Opis: zgoda na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na działalność handlową

Projekt uchwały
(2012_PU_Program_profilaktyki_alkoholowej.pdf - 237.086 KB) Data publikacji: 2012-12-19 14:07:25 Redaktor: Renata Borek

Opis: Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2013 rok.

Projekt uchwały
(2012_PU_diety_radni.pdf - 106.657 KB) Data publikacji: 2012-12-19 14:08:26 Redaktor: Renata Borek

Opis: ustalenie zasad i wysokości wypłacania diet dla radnych rady gminy Bogoria

Projekt uchwały
(2012_PU_diety_soltysi.pdf - 101.733 KB) Data publikacji: 2012-12-19 14:10:07 Redaktor: Renata Borek

Opis: zmiana uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

Projekt uchwały
(2012_PU.prognoza.pdf - 759.89 KB) Data publikacji: 2012-12-21 12:35:19 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022

projekt uchwały
(2012_PU_bud_2013.pdf - 1309.389 KB) Data publikacji: 2012-12-21 12:36:18 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Projekt uchwały
(2012_PU_pomoc_2013.pdf - 100.715 KB) Data publikacji: 2012-12-21 12:38:51 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Projekt uchwały
(2012_PU.zm.bud.pdf - 210.889 KB) Data publikacji: 2012-12-28 08:15:25 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Projekt uchwały
(2012_PU_wydatki.pdf - 104.998 KB) Data publikacji: 2012-12-28 08:16:54 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na 2012 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1873

Wprowadził(a) do systemu: Renata Borek, data: 2012-02-01 13:22:12
Opublikował(a): Renata Borek, data publikacji: 2012-02-01 13:30:15
Ostatnia zmiana: Renata Borek, data: 2012-12-28 08:16:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony