Obwieszczenie Nr 07/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 11.02.2009 r.

Wersja do druku

Na podstawie art. 33 ust.1, art. 34, art. 35, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 61 §1, art. 61 §3 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.)

O b w i e s z c z a m

że w dniu 11.02.2009 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości: Pęcławice Górne, gmina Bogoria”.

Inwestor Gmina Bogoria przedłożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną w/w przedsięwzięcia.

Wobec powyższego w terminie 21 dni, tj. od 11.02.2009 r. do 04.03.2009 r. można zapoznać się z kartą informacyjna przedsięwzięcia i zamierzeniami inwestora w biurze Urzędu Gminy w Bogorii pokój nr 10, gdzie można składać uwagi i wnioski.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane materiały i dowody.

Wójt Gminy Bogoria

mgr Władysław Brudek


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1800

Wprowadził(a) do systemu: Konrad Borowiec, data: 2009-02-11 10:38:19
Opublikował(a): Konrad Borowiec, data publikacji: 2009-02-11 10:40:12
Ostatnia zmiana: Konrad Borowiec, data: 2009-02-11 10:40:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony