Obwieszczenie Nr 17/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 17.04.2009 r.

Wersja do druku

Na podstawie art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.)

O b w i e s z c z a m

że w dniu 17.04.2009 r. została wydana decyzja znak:ROŚ-7625/40/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach: Kolonia Pęcławska, Kolonia Pęcławice, Józefów Witowicki i Jurkowice, gmina Bogoria- II etap”.

Inwestor: Gmina Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria

Wobec powyższego w terminie 28 dni od daty wydania niniejszego obwieszczenia, tj. od 17.04.2009 r. do 15.05.2009 r. można zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanym ze Starostą Powiatu Staszowskiego oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Staszowie.

W/w dokumenty przechowywane są w biurze Urzędu Gminy w Bogorii, pokój nr 10.

Po upływie w/w terminu decyzja stanie się ostateczna.

Wójt Gminy Bogoria

mgr Władysław Brudek


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2003

Wprowadził(a) do systemu: Konrad Borowiec, data: 2009-04-17 14:46:40
Opublikował(a): Konrad Borowiec, data publikacji: 2009-04-17 14:51:43
Ostatnia zmiana: Barbara Malec, data: 2012-03-01 13:32:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony