Obwieszczenie Nr 23/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 29.05.2009 r.

Wersja do druku

Na podstawie art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.)

O b w i e s z c z a m

że w dniu 29.05.2009 r. została wydana decyzja znak:ROŚ-7625/58/09 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji i zagospodarowaniu terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - gmina Bogoria”.

Inwestor: Gmina Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria

Wobec powyższego w terminie 28 dni tj. od 01.06.2009 r. do 29.06.2009 r. można zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanym ze Starostą Powiatu Staszowskiego oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Staszowie.

W/w dokumenty przechowywane są w biurze Urzędu Gminy w Bogorii, pokój nr 10.

Po upływie w/w terminu decyzja stanie się ostateczna.

Wójt Gminy Bogoria

mgr Władysław Brudek

Obwieszczenie Nr 24/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 31.07.2009 r.

Obwieszczenie Nr 25/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 31.07.2009 r.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1870

Wprowadził(a) do systemu: Konrad Borowiec, data: 2009-05-29 12:10:20
Opublikował(a): Konrad Borowiec, data publikacji: 2009-05-29 12:14:01
Ostatnia zmiana: Konrad Borowiec, data: 2009-05-29 12:14:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony