Zawiadomienie Nr 2/10 Wójta Gminy Bogoria z dn. 22.07.2010 r.

Wersja do druku

Na podstawie art. 95 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.) w związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie, ul. Drogowców 4, 28-200 Staszów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 0847T Józefów Witowicki - Łukawica”

Z a w i a d a m i a m

że w dniu 22.07.2010 r. została wydana decyzja znak:ROŚ-7625/08/10 z dn. 22.07.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 0847T Józefów Witowicki – Łukawica”.

Inwestor Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie przedłożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną w/w przedsięwzięcia.

Wobec powyższego w terminie 30 dni od daty wydania niniejszego zawiadomienia, tj. od 22.07.2010 r. do 21.08.2010 r. można zapoznać się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opinią PPIS w Staszowie przechowywanymi w biurze Urzędu Gminy w Bogorii pokój nr 7, gdzie można składać uwagi i wnioski.

Po upływie w/w terminu decyzja stanie się prawomocna.

Wójt Gminy Bogoria

mgr Władysław Brudek


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1789

Wprowadził(a) do systemu: Konrad Borowiec, data: 2010-07-22 13:40:16
Opublikował(a): Konrad Borowiec, data publikacji: 2010-07-22 13:41:55
Ostatnia zmiana: Konrad Borowiec, data: 2010-07-22 13:41:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony