Zawiadomienie Nr 2/11 Wójta Gminy Bogoria z dn. 15.11.2011 r.

Wersja do druku

Na podstawie art. 10 §1, art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.) oraz na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Z a w i a d a m i a m

wszystkie strony, że w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy wiatrowej „Bogoria” wszczętego na wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o., ul. Zaleskiego 8, 31-525 Kraków za pośrednictwem pełnomocnika Pani Joanny Kamińskiej, ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa zostało wydane postanowienie ROŚ.600.41.2011 z dnia 15.11.2011 r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie jego zakres. Na w/w postanowienie przysługuje stronom zażalenie.

Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".

Zainteresowani mogą zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy oraz treścią w/w postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, pokój nr 7a w godzinach pracy Urzędu, tj. pon. i pt. 7.30-15.30, tel. 15 867 40 86 wew. 39 lub 40, jak również wnieść uwagi i wnioski co do zebranych dowodów i materiałów.

Wobec powyższego w terminie od 15.11.2011 r. do 08.12.2011 r. służy stronom zażalenie na w/w postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem.

Wójt Gminy Bogoria

mgr Władysław Brudek


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1398

Wprowadził(a) do systemu: Konrad Borowiec, data: 2011-11-30 10:19:16
Opublikował(a): Konrad Borowiec, data publikacji: 2011-11-30 10:20:20
Ostatnia zmiana: Mateusz Zybała, data: 2020-08-21 15:45:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony