Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Odbudowa drogi gminnej nr 312041T Kiełczyna – Wola Kiełczyńska od km 0+100 do km 1+100 - I etap.

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Bogoria, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

Tel. (015) 867-40-86 ;    867-40-15        fax. (015) 867-42-81

        http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

 

1.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Odbudowa drogi gminnej nr 312041T Kiełczyna – Wola Kiełczyńska od km 0+100 do km 1+100 – I etap .

 

3. NAZWY FIRM ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY A TAKŻE PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM .

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

Zaoferowana cena brutto

Punktacja w kryterium cena

Łączna punktacja oferty

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. w Opatowie

ul. Ćmielowska 4

27-500 Opatów

 

189.189,38

 

  99,12

 

  99,12

2

Firma Transportowo – Budowlano

Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

 

190.349,57

 

  98,52

 

  98,52

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40

28-200 Staszów

 

187.525,80

 

100,00

 

100,00

 

4. NAZWA FIRMY ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40 , 28-200 Staszów

tel. (015) 864-32-11

 

Uzasadnienie:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy pzp na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Bogoria, dnia 18.04.2011 r                                                     Wójt Gminy Bogoria

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1688
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-03-29 11:06:53
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-03-29 11:45:47
Ostatnia zmiana: Barbara Malec, data: 2011-03-29 11:45:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu