Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wynik postepowania:

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Bogorii

www.bogoria.swietokrzyskie.info.pl

 

tel. (15) 867 42 24, fax (15) 867 41 34

e-mail: oswiatabogoria@op.p

 

1.       Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

 

2.       Przedmiot zamówienia

Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania                           i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

3.       Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

 

Oferta Nr

Nazwy (firmy) albo

imiona i nazwiska

Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców

Zaoferowana cena brutto  (PLN)

Liczba punktów w kryterium CENA

Łączna liczba punktów

1

SUNTAR Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 5b,                33-100 Tarnów

16 650,51

ODRZUCONA

ODRZUCONA

2

Europejska Agencja Rozwoju sp.j. Kopik i wspólnicy

ul. Klonowa 55/34

25-553 Kielce

 

70 576,60

100

100

3

„MOJE BAMBINO”                      sp. z o.o. sp.k.

ul. Gdańska 80,                            90-613 Łódź

98 161,94

72

72

4.       Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru

 

Europejska Agencja Rozwoju

sp.j. Kopik i wspólnicy

25-553 Kielce, ul. Klonowa 55/34

                                                          

Uzasadnienie:

1)      Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), na podstawie kryterium oceny ofert, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2)      Ofertę nr 1 odrzucono na podst. art. nr 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji)

 

 

 

Bogoria, dnia  12.08.2011 r.                                                                 Kierownik

Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego       

            Szkół i Przedszkoli w Bogorii

                                                                                                       Grażyna Dziedzic
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1715
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-08-01 13:11:09
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-08-01 13:18:06
Ostatnia zmiana: Barbara Malec, data: 2011-08-01 13:18:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu