Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zajęcia dodatkowe w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wynik postepowania:

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Bogorii

www.bogoria.swietokrzyskie.info.pl

 

tel. (15) 867 42 24, fax (15) 867 41 34

e-mail: oswiatabogoria@op.p

 

 

 

1.      Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

 

2.      Przedmiot zamówienia

„Zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego                           w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic     w jakości usług edukacyjnych.”

 

Część nr 1 – Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,     w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii)

3.      Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

Oferta Nr

Nazwy (firmy) albo

imiona i nazwiska

Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców

Zaoferowana cena brutto (PLN)

Liczba punktów w kryterium: CENA

Łączna liczba punktów

1

Gałęza Dorota

Kiełczyna-Gościniec 28-210 Bogoria

10 620,00

84,74

84,74

6

Nowakowska Dorota

Moszyny 12A 28-210 Bogoria

9 000,00

100

100

4.      Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru

 

Nowakowska Dorota

Moszyny 12A

28-210 Bogoria

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zgłoszenie się w ciągu 3 dni po upływie w/w terminu do Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Bogorii ul. Rynek 14, 28-210 Bogoria w godzinach od 800 do 15 00 w celu podpisania umowy.

 

Część nr 3 Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii)

3. Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

Oferta Nr

Nazwy (firmy) albo

imiona i nazwiska

Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców

Zaoferowana cena brutto  (PLN)

Liczba punktów w kryterium CENA

Łączna liczba punktów

2

Brocka Zofia

ul. Opatowska 7, 28-210 Bogoria

3 600,00

100

100

4.      Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru

 

Brocka Zofia

ul. Opatowska 7

28-210 Bogoria

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zgłoszenie się w ciągu 3 dni po upływie w/w terminu do Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Bogorii ul. Rynek 14, 28-210 Bogoria w godzinach od 800 do 15 00 w celu podpisania umowy.

 

3.      Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

Oferta Nr

Nazwy (firmy) albo

imiona i nazwiska

Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców

Zaoferowana cena brutto  (PLN)

Liczba punktów w kryterium CENA

Łączna liczba punktów

5

Gawlik Anna

Jurkowice 19 28-210 Bogoria

3 600,00

100

100

4.      Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru

 

Gawlik Anna

Jurkowice 19

28-210 Bogoria

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zgłoszenie się w ciągu 3 dni po upływie w/w terminu do Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Bogorii ul. Rynek 14, 28-210 Bogoria w godzinach od 800 do 15 00 w celu podpisania umowy.

 

 

Część nr 6 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (Publiczna Szkoła Podstawowa w Jurkowicach)

3.      Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

 

Oferta Nr

Nazwy (firmy) albo

imiona i nazwiska

Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców

Zaoferowana cena brutto  (PLN)

Liczba punktów w kryterium CENA

Łączna liczba punktów

4

Ewa Dulińska

Wola Wiśniowska 47, 28-200 Staszów

 

7 200,00

100

100

4.      Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru

 

Dulińska Ewa

Wola Wiśniowska

28-200 Staszów

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zgłoszenie się w ciągu 3 dni po upływie w/w terminu do Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Bogorii ul. Rynek 14, 28-210 Bogoria w godzinach od 800 do 15 00 w celu podpisania umowy.

 

Część nr 11 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu)

3.      Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

 

Oferta Nr

Nazwy (firmy) albo

imiona i nazwiska

Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców

Zaoferowana cena brutto  (PLN)

Liczba punktów w kryterium CENA

Łączna liczba punktów

3

Alina Niziałek

Grzybów 24, 28-210 Bogoria

1.800,00

100

100

4.      Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie dokonanego wyboru

 

Niziałek Alina

Grzybów 26

28-210 Bogoria

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zgłoszenie się w ciągu 3 dni po upływie w/w terminu do Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Bogorii ul. Rynek 14, 28-210 Bogoria w godzinach od 800 do 15 00 w celu podpisania umowy.

 

Uzasadnienie:

1)      Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), na podstawie kryterium oceny ofert, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

 

Bogoria, dnia  22.08.2011 r.                                                              Kierownik

Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego       

            Szkół i Przedszkoli w Bogorii

                                                              
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1925
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-08-11 12:30:24
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-08-11 12:43:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu