Wersja do druku

Zamawiający:

Przetargi

Adres:
Gmina Bogoria
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:malec.urzad@bogoria.pl
Strona www:

Numer ID: 113

Data publikacji:
2011-03-24 09:44:52

Przedmiot: Wykonanie monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Podlesie gmina Bogoria.

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

 


Gmina Bogoria, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

Tel. (015) 867-40-86 ;    867-40-15        fax. (015) 867-42-81

        http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

 

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA:

 

Wykonanie monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych

w miejscowości Podlesie gmina Bogoria

 

 

1.  Przedmiotem przetargu będzie w/w zadanie.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Kod CPV – 90730000-3

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

3.   Termin realizacji prac: od podpisania umowy do 31 grudnia 2013 r.

4.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w (za cenę 24,40 zł z VAT) Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego pok. Nr4, ul. Opatowska13, za zaliczeniem pocztowym lub pobrać nieodpłatnie z w/w strony internetowej.. http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych i uzupełniających

4.      Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

5.      Kryteria oceny ofert:         - CENA 100%

6.      Uprawniony do kontaktów z oferentami

-         Konrad Borowiec i Barbara Malec

8.  Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego Bogoria ul. Opatowska 13, pok. Nr 14

9.  Termin składania ofert upływa dnia 05.04.2011 r. o godz. 1000

10.        Otwarcie Ofert nastąpi 05.04.2011 r. o godz. 1010  w siedzibie Zamawiającego.

11.    Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją

12.    W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:      

1)      spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,

2)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp,

3)      posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,

13.Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

14.    Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 

Wójt Gminy Bogoria

Bogoria, dnia 23.03.2011  r.

Załączone pliki
2011_P_4_siwz.pdf2011_P_4_siwz (2011_P_4_siwz.pdf - 335.719 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 09:47:07 Redaktor: Barbara Malec

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1700
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-03-24 09:44:52
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-03-24 09:50:09
Ostatnia zmiana: Barbara Malec, data: 2011-03-24 09:50:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu