Wersja do druku

Zamawiający:

Przetargi

Adres:
Gmina Bogoria
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:malec.urzad@bogoria.pl
Strona www:

Numer ID: 115

Data publikacji:
2011-03-29 11:06:53

Przedmiot: Odbudowa drogi gminnej nr 312041T Kiełczyna – Wola Kiełczyńska od km 0+100 do km 1+100 - I etap.

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

 


Gmina Bogoria, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

Tel. (015) 867-40-86 ;    867-40-15        fax. (015) 867-42-81

        http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

 

 

Znak: RGiZP-7041.17.2011

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA:

Odbudowa drogi gminnej nr 312041T Kiełczyna – Wola Kiełczyńska od km 0+100 do km 1+100  - I etap

                                                                     

1.  Przedmiotem przetargu będzie w/w zadanie.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  1. KOD CPV 45.23.32.20-7
  2. 2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3.   Termin realizacji od podpisania umowy : do dnia  31 maja 2011 r

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w (za cenę 24,40 zł z VAT) Referacie Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych pok. Nr 4,      ul. Opatowska13, za zaliczeniem pocztowym lub pobrać nieodpłatnie z w/w strony internetowej.. http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

4.      Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

5.      Kryteria oceny ofert:         - CENA 100%

6.      Uprawniony do kontaktów z oferentami

-         Zbigniew Borek i Barbara Malec

8.  Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego Bogoria ul. Opatowska 13, pok. Nr 14

9.  Termin składania ofert upływa dnia 14.04.2011 r. o godz. 1000

Otwarcie Ofert nastąpi 14.04.2011 r. o godz. 1010 w siedzibie Zamawiającego.

11.    Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją

12.    W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:      

1)      spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,

2)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp,

3)      posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,

13.Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

14.    Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 

Wójt Gminy Bogoria

 

Bogoria, dnia 29.03.2011 r.

Załączone pliki
2011_P_5_siwz.pdf2011_P_5_siwz (2011_P_5_siwz.pdf - 381.047 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:08:52 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_lokalizacja.pdf2011_P_5_lokalizacja (2011_P_5_lokalizacja.pdf - 196.246 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:10:44 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_opis.pdf2011_P_5_opis (2011_P_5_opis.pdf - 137.223 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:11:28 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_pn_1.pdf2011_P_5_pn_1 (2011_P_5_pn_1.pdf - 148.828 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:12:26 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_pn_2.pdf2011_P_5_pn_2 (2011_P_5_pn_2.pdf - 170.197 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:21:12 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_pn_3.pdf2011_P_5_pn_3 (2011_P_5_pn_3.pdf - 171.214 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:22:05 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_pn_4.pdf2011_P_5_pn_4 (2011_P_5_pn_4.pdf - 145.727 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:22:57 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_przedmiar.pdf2011_P_5_przedmiar (2011_P_5_przedmiar.pdf - 27.341 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:24:29 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_rys_1.pdf2011_P_5_rys_1 (2011_P_5_rys_1.pdf - 256.51 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:25:29 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_rys_2.pdf2011_P_5_rys_2 (2011_P_5_rys_2.pdf - 403.013 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:26:43 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_rys_3.pdf2011_P_5_rys_3 (2011_P_5_rys_3.pdf - 356.216 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:27:51 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_rys_4.pdf2011_P_5_rys_4 (2011_P_5_rys_4.pdf - 248.1 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:28:44 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_rys_5.pdf2011_P_5_rys_5 (2011_P_5_rys_5.pdf - 293.341 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:29:49 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_st_czyszcz.pdf2011_P_5_st_czyszcz (2011_P_5_st_czyszcz.pdf - 103.03 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:31:04 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_st_kanal_deszcz.pdf2011_P_5_st_kanal_deszcz (2011_P_5_st_kanal_deszcz.pdf - 150.778 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:32:11 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_st_nawierzchn.pdf2011_P_5_st_nawierzchn (2011_P_5_st_nawierzchn.pdf - 187.165 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:33:06 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_st_ogolna.pdf2011_P_5_st_ogolna (2011_P_5_st_ogolna.pdf - 201.428 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:34:04 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_st_okladka.pdf2011_P_5_st_okladka (2011_P_5_st_okladka.pdf - 43.288 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:34:50 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_st_pobocz.pdf2011_P_5_st_pobocz (2011_P_5_st_pobocz.pdf - 104.771 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:35:35 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_st_podbud.pdf2011_P_5_st_podbud (2011_P_5_st_podbud.pdf - 104.909 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:36:21 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_st_przepusty.pdf2011_P_5_przepusty (2011_P_5_st_przepusty.pdf - 139.542 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:37:14 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_st_rob_rozb.pdf2011_P_5_rob_rozb (2011_P_5_st_rob_rozb.pdf - 111.683 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:38:01 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_st_rob_ziemn.pdf2011_P_5_rob_ziemne (2011_P_5_st_rob_ziemn.pdf - 129.821 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:38:42 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_st_scieki.pdf2011_P_5_st_scieki (2011_P_5_st_scieki.pdf - 117.6 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:39:32 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_st_studz.pdf2011_P_5_st_studz (2011_P_5_st_studz.pdf - 102.098 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:40:27 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_5_szcz_konstr.pdf2011_P_5_szcz_konstr (2011_P_5_szcz_konstr.pdf - 196.704 KB)
Data publikacji: 2011-03-29 11:41:18 Redaktor: Barbara Malec

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1689
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-03-29 11:06:53
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-03-29 11:45:47
Ostatnia zmiana: Barbara Malec, data: 2011-03-29 11:45:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu