Wersja do druku

Zamawiający:

Przetargi

Adres:
Gmina Bogoria
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:malec.urzad@bogoria.pl
Strona www:

Numer ID: 118

Data publikacji:
2011-04-28 12:12:32

Przedmiot: Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach Kiełczyna, Niedźwiedź, Ceber, Bogoria i Jurkowice”
Projekt realizowany w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

 


Gmina Bogoria, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

Tel. (015) 867-40-86 ;    867-40-15        fax. (015) 867-42-81

        http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

 

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA:

 „Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach Kiełczyna, Niedźwiedź, Ceber, Bogoria i Jurkowice”

Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

 

1.  Przedmiotem przetargu będzie w/w zadanie.

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Kod CPV – 37461000-7 , 37533500-8  , 39112000-0  , 32351200-0  , 39141100-3  , 39143310-2  ,

39141300-5 , 30213300-8 , 39221000-7 , 39136000-4 , 32300000-6 , 391211000-7 , 39710000-2 , 31711421-0 , 37462210-9

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

3.   Termin realizacji prac: od podpisania umowy do 30 czerwiec 2011 r.

4.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w (za cenę 24,40 zł z VAT) Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego pok. Nr4, ul. Opatowska13, za zaliczeniem pocztowym lub pobrać nieodpłatnie z w/w strony internetowej.. http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych i uzupełniających

4.      Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

5.      Kryteria oceny ofert:         - CENA 100%

6.      Uprawniony do kontaktów z oferentami

-         Konrad Borowiec i Barbara Malec

8.  Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego Bogoria ul. Opatowska 13, pok. Nr 14

9.  Termin składania ofert upływa dnia 09.05.2011 r. o godz. 1000

10.        Otwarcie Ofert nastąpi 09.05.2011 r. o godz. 1010  w siedzibie Zamawiającego.

11.    Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją

12.    W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:      

1)      spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,

2)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp,

3)      posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,

13.Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

14.    Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 

Wójt Gminy Bogoria

Bogoria, dnia 28.04.2011  r.

 

 

                                                                                                             2011-05-05

                                 UWAGA !!! 

 

W zwiazku ze złożonymi pytaniami Zamawiajacy w załączeniu udziela odpowiedzi

Odpowiedzi   

 

Załączone pliki
2011_P_6_siwz.pdf2011_P_6_siwz (2011_P_6_siwz.pdf - 303.478 KB)
Data publikacji: 2011-04-28 12:15:26 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_6_opis_bogoria.pdf2011_P_6_opis_bogoria (2011_P_6_opis_bogoria.pdf - 106.877 KB)
Data publikacji: 2011-04-28 12:16:48 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_6_opis_ceber.pdf2011_P_6_opis_ceber (2011_P_6_opis_ceber.pdf - 120.613 KB)
Data publikacji: 2011-04-28 12:21:37 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_6_opis_jurkowice.pdf2011_P_6_opis_jurkowice (2011_P_6_opis_jurkowice.pdf - 187.625 KB)
Data publikacji: 2011-04-28 12:22:44 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_6_przedm_bogoria.pdf2011_P_6_przedm_bogoria (2011_P_6_przedm_bogoria.pdf - 14.05 KB)
Data publikacji: 2011-04-28 12:23:38 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_6_przedm_ceber.pdf2011_P_6_przedm_ceber (2011_P_6_przedm_ceber.pdf - 15.484 KB)
Data publikacji: 2011-04-28 12:24:20 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_6_przedm_jurkowice.pdf2011_P_6_przedm_jurkowice (2011_P_6_przedm_jurkowice.pdf - 17.534 KB)
Data publikacji: 2011-04-28 12:25:01 Redaktor: Barbara Malec
Pytania_wyposazenie_swietlic_2011.pdf2011_P_6_pytania (Pytania_wyposazenie_swietlic_2011.pdf - 628.404 KB)
Data publikacji: 2011-05-05 13:27:49 Redaktor: Barbara Malec

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1817
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-04-28 12:12:32
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-04-28 12:31:19
Ostatnia zmiana: Barbara Malec, data: 2011-05-05 13:37:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu