Wersja do druku

Zamawiający:

Przetargi

Adres:
Gmina Bogoria
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:malec.urzad@bogoria.pl
Strona www:

Numer ID: 119

Data publikacji:
2011-05-10 11:55:43

Przedmiot: Dostawa cysterny do przewozu wody na przyczepie ciągnikowej.

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

 


Gmina Bogoria, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

Tel. (015) 867-40-86 ;    867-40-15        fax. (015) 867-42-81

        http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA:

 „Dostawa cysterny do przewozu wody na przyczepie ciągnikowej”

 

1.  Przedmiotem przetargu będzie w/w zadanie.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Kod CPV – 34144212-7

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

3.   Termin realizacji prac: od podpisania umowy do 30 czerwca 2011 r.

4.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w (za cenę 24,40 zł z VAT) Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego pok. Nr4, ul. Opatowska13, za zaliczeniem pocztowym lub pobrać nieodpłatnie z w/w strony internetowej.. http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i uzupełniających

4.      Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

5.      Kryteria oceny ofert:         - CENA 100%

6.      Uprawniony do kontaktów z oferentami

-         Konrad Borowiec tel. (015) 867 40 86 wew. 39 i Barbara Malec (015) 867 40 86 wew. 35

8.  Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego Bogoria ul. Opatowska 13, pok. Nr 14

9.  Termin składania ofert upływa dnia 20.05.2011 r. o godz. 1000

10.        Otwarcie Ofert nastąpi 20.05.2011 r. o godz. 1010  w siedzibie Zamawiającego.

11.    Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją

12.    W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:      

1)      spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,

2)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp,

3)      posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,

13.Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

14.    Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

                                                                                          Wójt Gminy Bogoria

Bogoria, dnia 10.05.2011  r.

                                             UWAGA !!!

 

Znak: RGiZP-700.116.2011                                               Bogoria, dnia 12.05.2011 r.


                                                                                         OFERENCI WSZYSCY
dotyczy: unieważnienia przetargu nieograniczonego


                                                             ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu przetargu nieograniczonego


    Gmina Bogoria w trybie art. 93 ustęp 1 pkt.7,Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r z późn. zm.) zawiadamia, że przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą „Dostawa cysterny do przewozu wody na przyczepie ciągnikowej”  został unieważniony.

                                                          UZASADNIENIE

Postępowanie przetargowe zostało obarczone wadą zgodnie z art. 93 ustęp 1 pkt. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
W pkt. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający wybrał pomyłkowo inny zbiornik, jaki winien być wymagany zgodnie z przepisami do transportu i przechowywania wody pitnej. W związku z powyższym postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

                     

                                                                                                     Wójt Gminy Bogoria

Załączone pliki
2011_P_7_siwz.pdf2011_P_7_siwz (2011_P_7_siwz.pdf - 289.275 KB)
Data publikacji: 2011-05-10 12:07:34 Redaktor: Barbara Malec

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1809
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-05-10 11:55:43
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-05-10 12:13:43
Ostatnia zmiana: Barbara Malec, data: 2011-05-13 10:17:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu