Wersja do druku

Zamawiający:

Przetargi

Adres:
Gmina Bogoria
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:malec.urzad@bogoria.pl
Strona www:

Numer ID: 120

Data publikacji:
2011-05-17 11:22:23

Przedmiot: „Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach Kiełczyna, Niedźwiedź, Ceber, Bogoria i Jurkowice”
Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

 


Gmina Bogoria, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

Tel. (015) 867-40-86 ;    867-40-15        fax. (015) 867-42-81

        http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

 

 

Zak RGiZP-700.119.2011

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA:

 „Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach Kiełczyna, Niedźwiedź, Ceber, Bogoria i Jurkowice”

Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

 

1.  Przedmiotem przetargu będzie w/w zadanie.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Kod CPV – 45212221-1 , 45342000-6 , 45111200-0, 45112723-9

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

3.   Termin realizacji prac: od podpisania umowy do 15 sierpnia 2011 r.

4.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w (za cenę 24,40 zł z VAT) Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego pok. Nr4, ul. Opatowska13, za zaliczeniem pocztowym lub pobrać nieodpłatnie z w/w strony internetowej.. http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych i uzupełniających

4.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2.500,00 zł.

5.      Kryteria oceny ofert:         - CENA 100%

6.      Uprawniony do kontaktów z oferentami

-         Tomasz Kowalski i Barbara Malec

8.  Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego Bogoria ul. Opatowska 13, pok. Nr 14

9.  Termin składania ofert upływa dnia 02.06.2011 r. o godz. 1000

10.        Otwarcie Ofert nastąpi 02.06.2011 r. o godz. 1010  w siedzibie Zamawiającego.

11.    Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją

12.    W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:      

1)      spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,

2)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp,

3)      posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,

13.Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

14.    Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 

Wójt Gminy Bogoria

Bogoria, dnia 17.05.2011  r.

Załączone pliki
2011_P_8_siwz.pdf2011_P_8_siwz (2011_P_8_siwz.pdf - 395.742 KB)
Data publikacji: 2011-05-17 11:25:57 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_8_Kielczyna_elementy_placu_zabaw.pdf2011_P_8_Kielczyna_elementy_placu_zabaw (2011_P_8_Kielczyna_elementy_placu_zabaw.pdf - 330.408 KB)
Data publikacji: 2011-05-17 11:28:07 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_8_Kielczyna_usytulowanie_urzadzen.pdf2011_P_8_Kielczyna_usytuow_urzadzen (2011_P_8_Kielczyna_usytulowanie_urzadzen.pdf - 181.345 KB)
Data publikacji: 2011-05-17 11:29:37 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_8_Kielczyna_zagospodarownie_dzialki.pdf2011_P_8_Kielczyna_zagosp_dzialki (2011_P_8_Kielczyna_zagospodarownie_dzialki.pdf - 802.019 KB)
Data publikacji: 2011-05-17 11:31:41 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_8_Niedzwiedz_pilkochwyt.pdf2011_P_8_Niedzwiedz_pilkochwyt (2011_P_8_Niedzwiedz_pilkochwyt.pdf - 33.315 KB)
Data publikacji: 2011-05-17 11:34:08 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_8_Niedzwiedz_przedmiar.pdf2011_P_8_Niedzwiedz_przedmiar (2011_P_8_Niedzwiedz_przedmiar.pdf - 18.153 KB)
Data publikacji: 2011-05-17 11:35:38 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_8_Niedzwiedz_przekroje.pdf2011_P_8_Niedzwiedz_przekroje (2011_P_8_Niedzwiedz_przekroje.pdf - 24.041 KB)
Data publikacji: 2011-05-17 11:36:39 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_8_Niedzwiedz_zagospodarownie_dzialki.pdf2011_P_8_Niedzwiedz_zagosp_dzialki (2011_P_8_Niedzwiedz_zagospodarownie_dzialki.pdf - 1441.469 KB)
Data publikacji: 2011-05-17 11:39:51 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_8_Kielczyna_przedmiar.pdf2011_P_8_Kielczyna_przedmiar (2011_P_8_Kielczyna_przedmiar.pdf - 19.891 KB)
Data publikacji: 2011-05-17 11:49:23 Redaktor: Barbara Malec

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1959
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-05-17 11:22:23
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-05-17 11:50:40
Ostatnia zmiana: Barbara Malec, data: 2011-05-17 11:50:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu