Wersja do druku

Zamawiający:

Przetargi

Adres:
Gmina Bogoria
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:malec.urzad@bogoria.pl
Strona www:

Numer ID: 121

Data publikacji:
2011-05-19 13:22:35

Przedmiot: Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4.

Treść przetargu:

Bogoria: Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4.
Numer ogłoszenia: 121142 - 2011; data zamieszczenia: 19.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Bogorii , ul. Spacerowa 5, 28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie, tel. 15 867 41 66, faks 15 867 41 66.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.  

 II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Samochód - fabrycznie nowy. Podać producenta i typ podwozia.Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo -gaśniczej pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem - nie może przekraczać 14000 kg. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze akustyczne i świetlne. Światła pulsacyjne niebieskie stroboskopowe na dachu kabiny min. 2 szt, głośnik min. 100 W, - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe z przodu pojazdu, dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska stroboskopowa z tyłu pojazdu.W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Silnik o mocy minimum 280 KM.Maksymalna wysokość całkowita max. 3200 mm.Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych.Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Napęd stały 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.:- międzyosiowego- osi tylnej- osi przedniej Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 siedzenia przodem do kierunku jazdy. Kabina musi być wyposażona w: - Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku.Kabina wyposażona w:- wywietrznik dachowy - klimatyzacje- zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną- elektrycznie regulowane lusterka i szyby boczne. - Uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny,- Schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny,- Instalację do podłączenia ładowarek latarek i radiostacji, - radio samochodowe - Reflektor ręczny szperacz do oświetlenia numerów budynków. - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu.Kabina wyposażona dodatkowo: W uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energie elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu. Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej. Pojazd musi być wyposażony w gniazdo - z wtyczką - do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy. Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy. Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.Minimalny prześwit podwozia 250 mm - należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu. Kąt natarcia: min. 23°,Kąt zejścia: min.23°.Największa obrysowa średnica zawracania: max. 18 m Rezerwa masy liczona w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu min. 3 %. Kolorystyka: elementy podwozia - czarne, ciemnoszare, błotniki i zderzaki - białe, kabina, zabudowa - czerwony RAL 3000 Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy.Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C. Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny.Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.Pojazd musi być wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia.Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, na osi przedniej i tylnej ogumienie pojedyncze Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego - miejsce uzgodnić z zamawiającym. Zabudowa pożarnicza:Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej i aluminium. Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną. Na dachu skrzynia aluminiowa o wymiarach w przybliżeniu 140x40x25 cm Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 800-1600 1-min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający.Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym. Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z anodowanego aluminium, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy, Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające natężenie światła 5 lx w odległości 1 m od pojazdu na poziomie gruntu, w warunkach słabej widoczności. Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem - wypadaniem z prowadnic. Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. Zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać szybko otwierany właz rewizyjny.Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatacje. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 OC. Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 1600 l-min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia 250 l-min. przy ciśnieniu 4 MPa. Montaż automatycznego utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj elektryczny oraz ręczny za pomocą korby Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: - instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, - powinna być wyposażona w zawory odcinające - jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych, uruchamiane z kabiny kierowcy, - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do:minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia. działka wodno - pianowego zamontowanego na dachu pojazdu Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: manowakuometr,manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy, manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, miernik prędkości obrotowej autopompy, licznik motogodzin,regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, wyłącznik silnika pojazdu, kontrolka awarii silnika pojazdu min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej silnika. W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% tolerancja ± 0,5% w całym zakresie wydajności pompy. Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.Konstrukcja układu wodno - pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów. Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. Maszt oświetleniowy: -działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu, - złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania, - przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów, - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m, - maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi o łącznej mocy 2000 W zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym, - sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi, -stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55 Wyposażenie:Z przodu i tyłu pojazdu należy zamontować wyciągarki elektryczne o sile uciągu min.7 ton Wykonanie numerów operacyjnych. Na pojeździe należy zapewnić miejsce na następujący sprzęt zgodnie z tabelą nr 1 .Wymagania szczegółowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z załogą 6 osobową i zbiornikiem wody 2000 - 2500 dm3 - KG PSP i CNBOP - czerwiec 2002. Pojazd należy wyposażyć w zestaw służący do usuwania skutków wypadków drogowych - EKOCZYŚCICIEL, składający się z zespołu pojemników na odpadki, zestawu szufli, szczotek, dobranych do akcji na drogach, opryskiwacza ciśnieniowego oraz odtłuszczacza ekologicznego wraz z sorbentami..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

·                  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·                   

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

opis techniczny oferowanego pojazdu , rysunki poglądowe.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bogoria.swietokrzyskie.info

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Bogorii ul. Opatowska 13 pok. 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Budynek Urzędu Gminy Bogoria pokój nr 14 sekretariat. ul.Opatowska 13 28-210 Bogoria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączone pliki
2011_P_1_siwz..pdf2011_P_1_siwz. (2011_P_1_siwz..pdf - 159.955 KB)
Data publikacji: 2011-05-19 13:52:11 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_1_zalaczniki.pdf2011_P_1_zalaczniki (2011_P_1_zalaczniki.pdf - 269.28 KB)
Data publikacji: 2011-05-19 13:53:09 Redaktor: Barbara Malec

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1846
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-05-19 13:22:35
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-05-19 13:57:13
Ostatnia zmiana: Barbara Malec, data: 2011-05-19 13:57:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu