Wersja do druku

Zamawiający:

Przetargi

Adres:
Gmina Bogoria
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:malec.urzad@bogoria.pl
Strona www:

Numer ID: 122

Data publikacji:
2011-05-20 11:59:56

Przedmiot: Rozbudowa budynku Przychodni Lekarskiej w Bogorii przy
ul. Spacerowej 7 – zmiana stropodachu na dach wielospadowy konstrukcji drewnianej.

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

 


Gmina Bogoria, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

Tel. (015) 867-40-86 ;    867-40-15        fax. (015) 867-42-81

        http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

 

 

Zak RGiZP-700.119.2011

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA:

„Rozbudowa budynku Przychodni Lekarskiej w Bogorii przy

ul. Spacerowej 7  – zmiana stropodachu na dach wielospadowy     konstrukcji drewnianej”

 

1.  Przedmiotem przetargu będzie w/w zadanie.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Kod CPV – 45111100-9 , 45223500-1 , 45261100- 5 , 45261210-9 , 45262360-2, 45312311-0

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

3.   Termin realizacji prac: w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

4.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w (za cenę 24,40 zł z VAT) Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego pok. Nr4, ul. Opatowska13, za zaliczeniem pocztowym lub pobrać nieodpłatnie z w/w strony internetowej.. http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych i uzupełniających

4.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2.500,00 zł.

5.      Kryteria oceny ofert:         - CENA 100%

6.      Uprawniony do kontaktów z oferentami

-         Tomasz Kowalski i Barbara Malec

8.  Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego Bogoria ul. Opatowska 13, pok. Nr 14

9.  Termin składania ofert upływa dnia 07.06.2011 r. o godz. 1000

10.        Otwarcie Ofert nastąpi 07.06.2011 r. o godz. 1010  w siedzibie Zamawiającego.

11.    Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją

12.    W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:      

1)      spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,

2)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp,

3)      posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,

13.Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

14.    Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 

Wójt Gminy Bogoria

Bogoria, dnia 20.05.2011  r.

Załączone pliki
2011_P_9_siwz.pdf2011_P_9_siwz (2011_P_9_siwz.pdf - 388.414 KB)
Data publikacji: 2011-05-20 12:01:44 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_9_projekt.pdf2011_P_9_projekt (2011_P_9_projekt.pdf - 7423.565 KB)
Data publikacji: 2011-05-20 12:13:31 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_9_spec_techn.pdf2011_P_9_spec_techn (2011_P_9_spec_techn.pdf - 177.994 KB)
Data publikacji: 2011-05-20 12:16:26 Redaktor: Barbara Malec

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1727
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-05-20 11:59:56
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-05-20 12:24:32
Ostatnia zmiana: Barbara Malec, data: 2011-05-20 12:24:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu