Wersja do druku

Zamawiający:

Przetargi

Adres:
Gmina Bogoria
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:malec.urzad@bogoria.pl
Strona www:

Numer ID: 123

Data publikacji:
2011-06-06 11:51:47

Przedmiot: Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Bogoria.

Treść przetargu:

Bogoria: Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła - przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Bogoria.
Numer ogłoszenia: 144352 - 2011; data zamieszczenia: 06.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Bogoria , ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8674015, faks 015 8674281.

·                       Adres strony internetowej zamawiającego: urzad@bogoria.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw wramach rządowego programu Radosna szkoła - przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Bogoria..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowanie w 4 - egz dokumentacji i wykonanie trzech Placów zabaw o powierzchni 240 m kw. każdy. w Szkole Podstawowej w Szczeglicach, Jurkowicach, Niedźwiedziu. Wyposażenie placu zabaw: Zestaw: - dwie zjeżdżalnie: duża i mała - dwie wieże z dachem czterospadowym - jedna wieża z dachem dwuspadowym - podest na palach pośredni - trap wejściowy. 2.Huśtawka ważka. 3.Bujak sprężynowy - 2 sztuki np. słoń, samochód 4.Zestaw sportowy czworobok ze wspinaczką 5.Huśtawka wahadłowa podwójna opona, deska 6.Tablica informacyjna dwustronna jedna strona z regulaminem, druga promująca projekt - wymiary: 750 mm x 1900 mm. Wzór tablicy został określony na stronie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 7.Kosz na śmieci drewniany z wkładem metalowym na worek.. 8.Ławki drewniane z oparciem - 2 sztuki - wymiary: 1,5 m x 0,5mx1m dł.x szer.x wys. Specyfikacja techniczna urządzeń placu zabaw: Elementy drewniane belki, podesty wykonane z drewna sosnowego impregnowanego metodą ciśnieniową w klasie 4. 2.Belki nośne huśtawek łańcuchowych, oraz huśtawki ważki wykonane z drewna sosnowego bezrdzeniowego o przekroju okrągłym. Do montażu użyć belek o przekrojach 120 mm. Belki szlifowane i fazowane z każdej strony, oraz barwione. 3.Belki nośne osadzone na kotwach stalowych o przekroju 120 mm, ocynkowane- odporne na ogień, rdzę, wodę. 4.Elementy łączące, takie jak: śruby, nakrętki, podkładki, zawiesia huśtawek powinny być wykonane ze stali ocynkowanej, posiadające odpowiednie normy i certyfikaty. 5.Metalowe elementy konstrukcyjne, np. przy zjeżdżalniach, lub rączki przy drabinkach wejściowych, zabezpieczone powinny być przed korozją poprzez odpowiednie malowania metodą proszkową. 6.Kolorowe elementy wypełniające ścianki powinny być wykonane z tworzywa HPL- obojętnego na warunki atmosferyczne, takie jak: opady deszczu, śniegu, niskie temperatury, itp. oraz podwyższoną odporność na promienie UV, dzięki czemu nie straci barwy pod wpływem promieni słonecznych. 7.Bujaki na sprężynach wykonane powinny być z tworzywa HDPE barwionego w całej masie, o zwiększonej trwałości i wytrzymałości na zniszczenie oraz warunki atmosferyczne. Bujak osadzony powinien być w gruncie na stopie betonowej. 8.Wszelkie elementy wystające, takie jak: śruby, nakrętki, oraz szczyty belek mają być zabezpieczone zaślepkami plastykowymi, zwiększającymi bezpieczeństwo, jak i odporność drewna na warunki atmosferyczne. 9.Krzewy ozdobne np. cypryski, bukszpan - sadzonki o wysokości ok. 50 cm i osiągające wysokość nie wyższą niż 1,5 m. Pas zieleni pod krzewami obsypany korą. Wszystkie urządzenia na placu zabaw powinny posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności. Powierzchnia bezpieczna w dwóch kolorach: np. pomarańczowym, czerwonym, niebieskim..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 71.32.00.00-7, 77.30.00.00-3, 37.53.52.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·                       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp, posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Posiadają wiedzę i doświadczenie Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Znajdują się w Sytuacji ekonomicznej i finansowej. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp,

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Posiadają wiedzę i doświadczenie ,do wykorzystania druk w siwz.

·                  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Muszą posiadać uprawnienia.

·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Znajdują się w Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                       wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                       opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                       aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                       wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmaiana terminu realizqacji w przypqadku zaistnienia okolicznościn od stron umowy mających wpływ na termin jej realizacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Bogorii ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria pok. nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Bogorii ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria pok. nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

UWAGA !                                                                         Bogoria, dnia 09.06,2011 r.

 

Dotyczy: Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Bogoria.

 

W związku z zapytaniem jednego z Oferentów, Urząd Gminy w Bogorii udziela poniżej odpowiedzi na zadane pytania.

 

Pytanie 1.

W opisie przedmiotu zamówienia punkcie III SIWZ Zamawiający przy opisie urządzeń zamieścił zapis trzy jednakowe place zabaw, wyszczególnione urządzenia nie zgadzają się jednak z kalkulacją kosztów będąca załącznikiem nr 1 do SIWZ. W załączniku tym wskazane urządzenia różnią się od tych opisanych w siwz a co najważniejsze każdy z placów różni się między sobą w zakresie „projektowanego wyposażenia” . Proszę zatem wskazać który wykaz wyposażenia jest poprawny ?

Odpowiedź Ad. 1

Zamawiający wyjaśnia że opis przedmiotu zamówienia w siwz jest uaktualnieniem załącznika nr 1a do siwz  i należy wg kalkulacji kosztów uaktualnionych jako załącznik do siwz..

 

Załącznik Nr 1a do siwz

 

KALKULACJA KOSZTÓW

 

Zespół Placówek Oświatowych Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola

w Szczeglicach.

1. wykonanie projektu placu zabaw i dokumentacja

2. koszt kompleksowego wykonania nawierzchni bezpiecznej

3. koszty zagospodarowania terenu zielenią (trawa, krzewy ozdobne- (Krzewy ozdobne np. cypryski, bukszpan – sadzonki o wysokości ok. 50 cm i osiągające wysokość nie wyższą niż 1,5 m. Pas zieleni pod krzewami obsypany korą)

4. koszty ogrodzenia terenu (słupki ogrodzeniowe, siatka, furtka)

5. Zakup i montaż urządzeń małej architektury (ławka x 2 szt. – (wymiary: 1,5 m x 0,5mx1m (dł.x szer.x wys). , kosz na śmieci – (drewniany z wkładem metalowym na worek), tablica informacyjna – (jedna strona z regulaminem, druga promująca projekt) – (wymiary: 750 mm x 1900 mm. ) )

6. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – zestaw sprawnościowy z dwiema zjeżdżalniami – (Zestaw: – dwie zjeżdżalnie: duża i mała - dwie wieże z dachem czterospadowym

- jedna wieża z dachem dwuspadowym -  podest na palach pośredni - trap wejściowy).

7.Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – huśtawka wagowa 2-osoowa (Huśtawka „ważka)

8. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – huśtawka 2-osobowa – (Huśtawka wahadłowa podwójna (opona, deska)

9.Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – bujak sprężynowiec – (Bujak sprężynowy – 2 sztuki (np. słoń, samochód)

10.Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw –ścieżka zdrowia- (Zestaw sportowy „czworobok” ze wspinaczką).

 

Zespół Placówek Oświatowych Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola

w Jurkowicach.

1. koszty projektu i prac przygotowawczych

2. Koszty związane z przygotowaniem terenu, tereny zielone

3. Koszty zakupu i montażu nawierzchni amortyzującej – (Wszystkie urządzenia na placu zabaw powinny posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności.

 Powierzchnia bezpieczna w dwóch kolorach: np. pomarańczowym, niebieskim.)

4. Koszty zakupu i montażu urządzeń na plac zabaw – zestaw sprawnościowo – zabawowy ze zjeżdżalnią – (Zestaw: – zjeżdżalnia duża i mała- dwie wieże z dachem czterospadowym

- jedna wieża z dachem dwuspadowym-  podest na palach pośredni

- trap wejściowy)

5. Koszty zakupu i montażu urządzeń na plac zabaw – Karuzela- (platformowa  Ø 1,6 m z siedziskami)

6. Koszty zakupu i montażu urządzeń na plac zabaw –Huśtawka 2-osobowa z oponami x 2 szt

7. Koszty zakupu i montażu urządzeń na plac zabaw – Domek interaktywny

8. Koszty zakupu i montażu urządzeń na plac zabaw – Przeplotnia – (zestaw sportowy ze wspinaczką.)

9. Koszty zakupu montażu urządzeń  na plac zabaw – Piaskownica ze stolikiem i siedziskiem

10. Koszty zakupu montażu urządzeń  na plac zabaw – Potrójna ścianka wspinaczkowa – (Zestaw sportowy „czworobok” ze wspinaczką)

11. Koszt tablic z regulaminem informacyjnym – (jedna strona z regulaminem, druga promująca projekt) – wymiary: 750 mm x 1900 mm. )

12. Koszty zakupu i montażu urządzeń małej architektury – ławka z oparciem x 2 szt – (wymiary: 1,5 m x 0,5mx1m (dł.x szer.x wys) , duży stół piknikowy , kosz na śmieci – (drewniany z wkładem metalowym na worek)

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

 

  1. Wykonanie projektu placu zabaw i dokumentacja
  2. Koszt kompleksowego wykonania nawierzchni bezpiecznej
  3. Koszty zagospodarowania terenu zielenią (trawa, drzewka, krzewy tworzące zielony parkan – (Krzewy ozdobne np. cypryski, bukszpan – sadzonki o wysokości ok. 50 cm i osiągające wysokość nie wyższą niż 1,5 m. Pas zieleni pod krzewami obsypany korą)
  4. Zakup i montaż urządzeń małej architektury (ławka x2 szt- (wymiary: 1,5 m x 0,5mx1m (dł.x szer.x wys.),  ( kosz na śmieci –( drewniany z wkładem metalowym na worek) , tablica informacyjna – (jedna strona z regulaminem, druga promująca projekt) – wymiary: 750 mm x 1900 mm. )
  5. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – zestaw sprawnościowy z dwiema zjeżdżalniami – (Zestaw: – dwie zjeżdżalnie: duża i mała - dwie wieże z dachem czterospadowym  - jedna wieża z dachem dwuspadowym

-  podest na palach pośredni - trap wejściowy.

  1. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – huśtawka wagowa 2 osobowa –( Huśtawka „ważka)
  2. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – huśtawka 2 osobowa – (Huśtawka wahadłowa podwójna (opona, deska)
  3. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw typu bujak sprężynowiec x 2 szt. – (Bujak sprężynowy – 2 sztuki (np. słoń, samochód)
  4. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw typu ścieżka zdrowia – (Zestaw sportowy „czworobok” ze wspinaczką)

 

Pytanie 2.

            Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni bezpiecznej w kolorze czerwonym, jednak MEN dopuszcza stosowanie w ramach programu Radosna Szkoła nawierzchni tylko w dwóch kolorach: pomarańczowym (pod urządzeniami) i niebieskim (ścieżki) . Zatem dopuszczenie tego koloru może prowadzić do problemów z odbiorem placu zabaw przez kontrolerów z MEN-u. Czy Zamawiający podtrzymuje te wymagania , tym samym biorąc na siebie odpowiedzialność za ewentualne nieodebranie placu ?

Odpowiedź Ad. 2

W kolorze pomarańczowym i niebieskim.

Pytanie 3.

            W załączniku kalkulacja kosztów przy wyposażeniu placu Szkoły Podstawowej w Jurkowicach jest zapis – 6. Koszty zakupu i montażu urządzeń na plac zabaw – Huśtawka 2-osobowa z oponami x 2szt.. Proszę o wyjaśnienie czy chodzi o 2 szt . huśtawki wahadłowej czy o jedną huśtawkę z dwoma siedziskami ?

Odpowiedź Ad. 3

Chodzi o 2 sztuki huśtawek z dwoma siedziskami (oponami)

       Wójt Gminy Bogoria

 

 

 

UWAGA !                          WYJAŚNIENIE                            Bogoria, dnia 10.06.2011 r.

 

W SIWZ w Załączniku nr 1a do siwz KALKULACJA KOSZTÓW w Zespół Placówek Oświatowych Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Jurkowicach w punkcie 8 należy  podać koszty zakupu montażu urządzeń placu zabaw – Przeplotni o parametrach zbliżonych do Przeplotni Activ ( Przeplotnia równoważna).

 

 

Załączone pliki
2011_P_10_siwz.pdf2011_P_10_siwz (2011_P_10_siwz.pdf - 421.265 KB)
Data publikacji: 2011-06-06 11:54:17 Redaktor: Barbara Malec

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2228
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-06-06 11:51:47
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-06-06 11:57:54
Ostatnia zmiana: Barbara Malec, data: 2011-06-10 15:04:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu