Wersja do druku

Zamawiający:

Przetargi

Adres:
Gmina Bogoria
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:malec.urzad@bogoria.pl
Strona www:

Numer ID: 124

Data publikacji:
2011-06-10 11:05:54

Przedmiot: Rozbudowa budynku Przychodni Lekarskiej w Bogorii przy
ul. Spacerowej 7 – zmiana stropodachu na dach wielospadowy konstrukcji drewnianej.

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

 


Gmina Bogoria, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

Tel. (015) 867-40-86 ;    867-40-15        fax. (015) 867-42-81

        http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

 

 

Zak RGiZP-700.119.2011

OGŁASZA II PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA:

„Rozbudowa budynku Przychodni Lekarskiej w Bogorii przy

ul. Spacerowej 7  – zmiana stropodachu na dach wielospadowy     konstrukcji drewnianej”

 

1.  Przedmiotem przetargu będzie w/w zadanie.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Kod CPV – 45111100-9 , 45223500-1 , 45261100- 5 , 45261210-9 , 45262360-2, 45312311-0

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

3.   Termin realizacji prac: w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

4.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w (za cenę 24,40 zł z VAT) Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego pok. Nr4, ul. Opatowska13, za zaliczeniem pocztowym lub pobrać nieodpłatnie z w/w strony internetowej.. http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych i uzupełniających

4.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2.500,00 zł.

5.      Kryteria oceny ofert:         - CENA 100%

6.      Uprawniony do kontaktów z oferentami

-         Roman Pompa, Zbigniew Borek i Barbara Malec

8.  Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego Bogoria ul. Opatowska 13, pok. Nr 14

9.  Termin składania ofert upływa dnia 28.06.2011 r. o godz. 1000

10.        Otwarcie Ofert nastąpi 28.06.2011 r. o godz. 1010  w siedzibie Zamawiającego.

11.    Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją

12.    W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:      

1)      spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,

2)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp,

3)      posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,

13.Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

14.    Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 

Wójt Gminy Bogoria

Bogoria, dnia 10.06.2011  r.

UWAGA !                                                           Bogoria, dnia 22.06.2011 r

 

W związku z zapytaniem jednego z Oferentów Urząd Gminy w Bogorii przesyła odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1

Czy ustalony przez Inwestora 30 dniowy termin realizacji zadania zakłada odstępstwo od ogólnie obowiązującej technologii związanej z reżimem stosowanym podczas dojrzewania betonów zwalniając tym samym wykonawcę z ewentualnych następstw nie stosowania procedury która zgodnie z prawem spoczywa również na projektancie ?

- Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego beton dojrzewający w temperaturze +20oC osiąga 100 % docelowej wytrzymałości po 28 dniach . Po 15 dniach osiąga 70 % wytrzymałości i może być poddany naprężeniom ( w tym wypadku więźby dachowej ) na wyraźne polecenie projektanta.

- Ustalony 30 dniowy termin  realizacji stoi w sprzeczności z procedurą mając w założeniu czas zakończenia inwestycji nad jej jakością na wyraźne żądanie Inwestora.

 

Odpowiedź Ad.1

Termin realizacji zamówienia w ciągu 60 dni od podpisania umowy.

 

Pytanie Ad.2

Proszę o wskazanie sposobu uszczelniania tak znacznej ilości rur umieszczonych w dachu tuż przy sobie w pokryciu z blachy dachówkowej. W sprzedaży istnieją jedynie systemy uszczelnień pojedynczych rur umieszczonych w poszyciu za pomocą kołnierzy z tworzyw i to pod warunkiem że są od siebie oddalone co najmniej o 0,70 cm, a ich stosowanie zaleca producent incydentalnie a nie jako norma.

 

Odpowiedź Ad.2

Wykonać zgodnie z projektem.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 152384-2011 z dnia 2011-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bogoria
Rozbudowa budynku Przychodni Lekarskiej polegająca na zmianie stropodachu na dach wielospadowy konstrukcji drewnianej. Wykonanie robót rozbiórkowych - częściowa rozbiórka murków ogniowych i stropodachów. Częściowa rozbiórka kominów do...
Termin składania ofert: 2011-06-28


Numer ogłoszenia: 168784 - 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 152384 - 2011 data 10.06.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8674015, fax. 015 8674281.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·                       Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II II.2).

·                       W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach 30..

·                       W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach 60..

 

 

Załączone pliki
2011_P_11_siwz.pdf2011_P_11_siwz (2011_P_11_siwz.pdf - 388.773 KB)
Data publikacji: 2011-06-10 11:07:49 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_11_projekt.pdf2011_P_11_projekt (2011_P_11_projekt.pdf - 7423.565 KB)
Data publikacji: 2011-06-10 11:28:26 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_11_spec_techn.pdf2011_P_11_spec_techn (2011_P_11_spec_techn.pdf - 177.994 KB)
Data publikacji: 2011-06-10 11:31:51 Redaktor: Barbara Malec

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2067
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-06-10 11:05:54
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-06-10 11:34:20
Ostatnia zmiana: Barbara Malec, data: 2011-06-22 09:24:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu