Wersja do druku

Zamawiający:

Przetargi

Adres:
Gmina Bogoria
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:malec.urzad@bogoria.pl
Strona www:

Numer ID: 125

Data publikacji:
2011-06-30 08:54:12

Przedmiot: Zajęcia dodatkowe w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Treść przetargu:

Bogoria: Zajęcia dodatkowe w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 177892 - 2011; data zamieszczenia: 29.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Bogoria , ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8674015, faks 015 8674281.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: oswiatabogoria@op.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zajęcia dodatkowe w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Bogoria w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowana w 14 częściach, odnoszących się do rodzaju zajęć dodatkowych i miejsca ich prowadzenia -placówka oświatowa. Zajęcia dodatkowe, prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują: - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, - zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych, - w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii, - w Publicznej Szkole Podstawowej w Jurkowicach, - w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczeglicach, - w Publicznej Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu Wykonawcy zobowiązani będą świadczyć usługi edukacyjne na podstawie programu i harmonogramu przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez dyrektora danej placówki oświatowej. Do obowiązków Wykonawcy - prowadzącego zajęcia dodatkowe należy, m.in.: a. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - podział godzin w zależności od części, w terminie maksymalnym od 01.09.2011 r. do 20.06.2013r., zgodnie z projektem, b. dokumentowanie zajęć dodatkowych - karty czasu pracy, dzienniki zajęć, listy obecności, c. przygotowywanie sprawozdań z realizacji zajęć, d. prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do obowiązującego rozkładu jazdy autobusów szkolnych z uwagi na grupę dzieci dojeżdżających. Jednostka 1 godzina używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut. Poszczególne części przedmiotowego zamówienia określono w załącznikach do niniejszego ogłoszenia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        o W zakresie warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia zamawiający wymaga dysponowania: - dla części: 1, 5, 8, 11 osobą posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej z terapią pedagogiczną bądź oligofrenopedagogiką; - dla części: 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14 osobą posiadającą wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej; - dla części: 3 osobą posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego lub gimnastyki korekcyjnej lub równoważne kursy; - dla części: 13 osobą posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym studia podyplomowe w zakresie logopedii bądź wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z elementami logopedii; o Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) - Wypełniony formularz oferty, - Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, - Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. dokumenty wykonawców występujących wspólnie: Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, wskazane w pkt.III.4) i pkt III.5) niniejszego ogłoszenia i w SIWZ Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt ogłoszenia i w SIWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogą mieć miejsce w stosunku do terminu i ilości zajęć w poszczególnych semestrach na warunkach określonych w §3 umowy, tj. w przypadku aneksowania umowy Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bogoria.swietokrzyskie.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Bogorii, ul. Rynek 14, 28-210 Bogoria.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Bogorii ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria pok. nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych...

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii Rodzaj zajęć -zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; Ilość grup - 3; Liczba dzieci - 24; Liczba godzin - 180..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii. Rodzaj zajęć - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 8; Liczba godzin - 60..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii. Rodzaj zajęć - zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 15; Liczba godzin - 60..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii Rodzaj zajęć - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych Ilość grup - 1 Liczba dzieci - 8; Liczba godzin - 60..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Jurkowicach..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Jurkowicach Rodzaj zajęć - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 13; Liczba godzin - 60..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Jurkowicach..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Jurkowicach. Rodzaj zajęć - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 13; Liczba godzin - 60..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Jurkowicach..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Jurkowicach Rodzaj zajęć - zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 11; Liczba godzin - 60..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczeglicach..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczeglicach Rodzaj zajęć - zajęcia specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; Ilość grup - 2; Liczba dzieci - 12; Liczba godzin - 120..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczeglicach..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczeglicach. Rodzaj zajęć - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 10;.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczeglicach..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczeglicach Rodzaj zajęć - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych. Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 9; Liczba godzin - 60..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu Rodzaj zajęć - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 3; Liczba godzin - 30..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu Rodzaj zajęć - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 3; Liczba godzin - 30..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu Rodzaj zajęć - zajęcia logopedyczne; Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 2; Liczba godzin - 30..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej Niedźwiedziu..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu Rodzaj zajęć - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych, Ilość grup - 1; Liczba dzieci - 3; Liczba godzin - 30..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

  UWAGA !!!           Bogoria dn. 2011-06-30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załacznik (kiknij aby otworzyc)   

Sprostowanie

Załacznik (kiknij aby otworzyc)       

Załączone pliki
2011_P_1_os_siwz.pdf2011_P_1_os_siwz (2011_P_1_os_siwz.pdf - 295.586 KB)
Data publikacji: 2011-06-30 09:00:24 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_1_os_zal_1.pdf2011_P_1_os_zal_1 (2011_P_1_os_zal_1.pdf - 151.635 KB)
Data publikacji: 2011-06-30 09:01:30 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_1_os_zal_2.pdf2011_P_1_os_zal_2 (2011_P_1_os_zal_2.pdf - 123.702 KB)
Data publikacji: 2011-06-30 09:03:19 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_1_os_zal_3.pdf2011_P_1_os_zal_3 (2011_P_1_os_zal_3.pdf - 112.706 KB)
Data publikacji: 2011-06-30 09:04:13 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_1_os_zal_4.pdf2011_P_1_os_zal_4 (2011_P_1_os_zal_4.pdf - 132.045 KB)
Data publikacji: 2011-06-30 09:05:06 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_1_os_zal_5.pdf2011_P_1_os_zal_5 (2011_P_1_os_zal_5.pdf - 132.364 KB)
Data publikacji: 2011-06-30 09:06:13 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_1_os_zal_6.pdf2011_P_1_os_zal_6 (2011_P_1_os_zal_6.pdf - 129.949 KB)
Data publikacji: 2011-06-30 09:07:08 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_1_os_zal_7.pdf2011_P_1_os_zal_7 (2011_P_1_os_zal_7.pdf - 131.215 KB)
Data publikacji: 2011-06-30 09:07:57 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_1_os_zal_8.pdf2011_P_1_os_zal_8 (2011_P_1_os_zal_8.pdf - 139.132 KB)
Data publikacji: 2011-06-30 09:08:55 Redaktor: Barbara Malec
OGLOSZENIE.pdf2011_P_1_os_OGLOSZENIE (OGLOSZENIE.pdf - 78.855 KB)
Data publikacji: 2011-06-30 14:52:10 Redaktor: Barbara Malec
SPROSTOWANIE.pdf2011_P_1_os_SPROSTOWANIE (SPROSTOWANIE.pdf - 55.351 KB)
Data publikacji: 2011-06-30 14:53:03 Redaktor: Barbara Malec

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2383
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-06-30 08:54:12
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-06-30 09:11:51
Ostatnia zmiana: Barbara Malec, data: 2011-06-30 15:03:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu