Wersja do druku

Zamawiający:

Przetargi

Adres:
Gmina Bogoria
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:malec.urzad@bogoria.pl
Strona www:

Numer ID: 127

Data publikacji:
2011-08-03 12:07:15

Przedmiot: Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii na terenie Gminy Bogoria.

Treść przetargu:

Znak:RGiZP-700.198.2011                                                  Bogoria, dnia 03.08.2011 r

Gmina Bogoria, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

Tel. (015) 867-40-86 ;    867-40-15        fax. (015) 867-42-81

        http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii na terenie Gminy Bogoria
Numer ogłoszenia: 228496 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Bogoria , ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8674015, faks 015 8674281.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: urzad@bogoria.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii na terenie Gminy Bogoria.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie projektu placu zabaw i dokumentacja w 4 egzemplarzach przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii . Wyposażenie szkolnego placu zabaw o powierzchni 500 m2 : kompleksowe wykonania nawierzchni bezpiecznej 240 m2 w kolorze pomarańczowym, na których zainstalowany zostanie sprzęt rekreacyjny, 50 m2 w kolorze niebieskim - nawierzchnia syntetyczna typu tartan. Zagospodarowania terenu zielenią - trawa, drzewka, krzewy tworzące zielony parkan ok. 210 m2 - krzewy ozdobne, np. cyprysiki, bukszpan - sadzonki o wys. ok. 50 cm i osiągające wysokość nie wyższą niż 1,5 m; pas zieleni pod krzewami obsypany korą. Zakup i montaż urządzeń małej architektury - ławka z oparciem x 4 szt. - wym. : 1,5 m x 0,5 m x 1 m - dł. x szer. x wys., kosz na śmieci - drewniany z wkładem metalowym na worek, tablica informacyjna - jedna strona z regulaminem, druga promująca projekt, wym. : 750 mm x 1900 mm. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - zestaw sprawnościowy - w skład zestawu wchodzi: wieża kwadratowa z daszkiem x 2, wieża kwadratowa, wieża strażacka, zjeżdżalnia x 2, pomost belkowy, most linowy, kładka linowa, ścianka wspinaczkowa wejście, wejście linowe, ścianka linowa - szachownica. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - huśtawka wahadłowa - podwójna konstrukcja: stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo, siedziska: pokryte materiałami elastycznymi. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - huśtawka wagowa x 2 szt. huśtawka ważka z drewnianą belką z oparciem. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - ścianki wspinaczkowe - zestaw - w skład zestawu wchodzi: 1 x ścianka linowa kratownica, 1 x ścianka linowa pajęczyna, 1 x komin linowy, 1 x drabinka A szczeblowo - wspinaczkowa, 1 x drabinka pozioma szczeblowo - sieciowa. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - lokomotywa z wagonem - drewno rdzeniowe toczone cylindrycznie, impregnowane próżniowo-ciśnieniowo, konstrukcja montowana bezpośrednio w grunt, daszki i zabezpieczenia sklejka laminowana pokryta filmem melaminowym. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - drążki do akrobacji podwójne - dwa drążki zamontowane na różnej wysokości. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - równoważnia - składa się z trzech elementów poziomych umieszczonych na niewielkiej wysokości. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - sprężynowiec x 3 szt. - bujak sprężynowy, np. : słoń, samochód, konik. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - kładka linowa lub mostek łańcuchowy - ruchome elementy mostu z poręczami. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - sześciokąt wielofunkcyjny - urządzenie składające się z sześciu elementów służących do wspinaczki, huśtania, podciągania się oraz zjazdu. Wszystkie urządzenia na placu zabaw powinny posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej o utworzeniu placu zabaw w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA. Tablica powinna być wykonana z trwałych materiałów i powinna być umieszczona w pobliżu realizowanej inwestycji. Tablica powinna zawierać regulamin, określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści - Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego - RADOSNA SZKOŁA. Wzór tablicy został określony na stronie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 71.32.00.00-7, 77.30.00.00-3, 37.53.52.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp, posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Posiadają wiedzę i doświadczenie. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Posiadają wiedzę i doświadczenie , do wykorzystania druk w siwz

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Posiadają uprawnienia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy wraz z ałącznikiem KALKULACJA KOSZTÓW

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu realizacji zaistnienia okliczności od stron umowy mających wpływ na termin jej realizacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Bogorii ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria pok. nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Bogorii ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria pok. nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zatwierdził:

Wójt Gminy Bogoria

UWAGA !                                                      Bogoria, dnia 05.08.2011 r.

 

 

Dotyczy: Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii na terenie Gminy Bogoria.

 

W związku z zapytaniem jednego z Oferentów, Urząd Gminy w Bogorii udziela poniżej odpowiedzi na zadane pytania.

 

Pytanie 1.

 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie lokomotywy z wagonem (poz. 9 opisu przedmiotu zamówienia) z drewna klejonego warstwowo z zaokrąglonymi krawędziami ?

 

Odpowiedź Ad. 1

 

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia wymaganych przepisami norm (musi posiadać atesty i certyfikaty).

 

UWAGA !

Znak:RGiZP-700.200.2011                                                    Bogoria, dnia 05.08.2011 r.

 

Dotyczy: Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii na terenie Gminy Bogoria.

 

W związku z zapytaniem jednego z Oferentów, Urząd Gminy w Bogorii udziela poniżej odpowiedzi na zadane pytania.

 

Pytanie 1.

 

Suma stref bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń przewidzianych do montażu przez Zamawiającego wynosi ok. 340 m2 biorąc pod uwagę przeciętne wielkości stref bezpieczeństwa różnych producentów, natomiast zgodnie z SIWZ mają być zamontowane na powierzchni 240 m2  . Proszę o wyjaśnienie tej niezgodności ?

 

Odpowiedź Ad. 1

 

Zaprojektować zgodnie z wytycznymi Ministra Oświaty i Wychowania dotyczącego programu rządowego RADOSNA SZKOŁA.

 

UWAGA !

 

Znak:RGiZP-700.203.2011                                                    Bogoria, dnia 09.08.2011 r.

 

Dotyczy: Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii na terenie Gminy Bogoria.

 

W związku z zapytaniem jednego z Oferentów, Urząd Gminy w Bogorii udziela poniżej odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Pytanie 1.

 

Związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem prosimy o informację, czy dopuszczą Państwo jako równoważną nawierzchnię bezpieczną, syntetyczną, dwuwarstwową „Samba” posiadającą atesty potwierdzające właściwości amortyzujące upadek z wysokości w zakresie od 1,7 do 3 metrów, w zależności od grubości warstwy amortyzującej, dostępną w kolorach pomarańczowym i niebieskim. ?

 

Odpowiedź Ad. 1

 

Nawierzchnię bezpieczną należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi Ministra Oświaty i Wychowania dotyczącego programu rządowego RADOSNA SZKOŁA.

 

Załączone pliki
2011_P_12_siwz.pdf2011_P_12_siwz (2011_P_12_siwz.pdf - 424.69 KB)
Data publikacji: 2011-08-03 12:10:27 Redaktor: Barbara Malec

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2045
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-08-03 12:07:15
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-08-03 12:11:35
Ostatnia zmiana: Marcin Surmański, data: 2022-12-23 11:20:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu