Wersja do druku

Zamawiający:

Przetargi

Adres:
Gmina Bogoria
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:malec.urzad@bogoria.pl
Strona www:

Numer ID: 128

Data publikacji:
2011-08-03 13:47:09

Przedmiot: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zimnowoda.

Treść przetargu:

Znak:RGiZP-700.199.2011                                                  Bogoria, dnia 03.08.2011 r

Gmina Bogoria, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

Tel. (015) 867-40-86 ;    867-40-15        fax. (015) 867-42-81

        http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zimnowoda”.
Numer ogłoszenia: 228994 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Bogoria , ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8674015, faks 015 8674281.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: urzad@bogoria.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zimnowoda..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zimnowoda z rur PE 110 mm o długości 863 mb. łączonych poprzez zgrzewanie czołowe. Projektowana sieć wodociągowa podłączona będzie do istniejącej sieci wodociągowej PVC 300 mm. Hydranty nadziemne 80 mm - 7 szt., Zasuwy sekcyjne 10 mm - 2szt., rury ochronne w przewiertach PE 200 mm - 57 mb., rury osłonowe - 6 mb. Głębokość ułożenia przewodów wodociągowych powinna wynosić 1,5 m licząc od górnej ścianki rurociągu do powierzchni terenu. Przy wykonawstwie przekroczeń sieci telekomunikacyjnych i energetycznych w/w sieci należy zabezpieczyć rurą dwudzielną PVC 75 mm na długości 2,0 m. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjno powykonawczej 1 kpl..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp, posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Posiadają wiedzę i doświadczenie Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Sytuacji ekonomicznej i finansowej. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp,

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Posiadają wiedzę i doświadczenie

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Posiadają uprawnienia do wykonywania zamówienia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy, oświadczenie o zapoznaniu się z terenem

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu realizacji zaistnienia okoliczności od stron umowy mający wpływ na termin jej realizacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Bogorii, ul.Opatowska 13, 28-210 Bogoria, pok. 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Bogorii, ul.Opatowska 13, 28-210 Bogoria, pok. 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zatwierdził:

Wójt Gminy Bogoria

UWAGA !

 

Znak:RGiZP-7030.18.2011                                                    Bogoria, dnia 09.08.2011 r.

 

Dotyczy: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zimnowoda.

 

W związku z zapytaniem jednego z Oferentów, Urząd Gminy w Bogorii udziela poniżej odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Pytanie 1.

 

Uprzejmie prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza w przedmiotowej inwestycji zastosowanie zasuw kołnierzowych typu SINVAL F4, o następujących parametrach technicznych:

- Kołnierze: EN 1092-1-2007

- Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego klasy GGG 500

- Wrzeciono ze stali nierdzewnej

- Klin w pełni ogumowany

- Zasuwy wykonane zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, posiadające atest higieniczny PZH ?

 

Odpowiedź Ad. 1

 

Zamawiający dopuszcza.

 

Załączone pliki
2011_p_13_SIWZ.pdf2011_P_13_siwz (2011_p_13_SIWZ.pdf - 420.702 KB)
Data publikacji: 2011-08-03 13:49:23 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_ 13_proj_zagosp_rys_1.tif2011_P_13_proj_zagosp_rys_1 (2011_P_ 13_proj_zagosp_rys_1.tif - 1294.778 KB)
Data publikacji: 2011-08-03 14:08:01 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_13_proj_zagosp_rys_2.pdf2011_P_13_proj_zagosp_rys_2 (2011_P_13_proj_zagosp_rys_2.pdf - 1472.519 KB)
Data publikacji: 2011-08-03 14:15:28 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_13_spec_tech.pdf2011_P_13_spec_techn (2011_P_13_spec_tech.pdf - 32.018 KB)
Data publikacji: 2011-08-03 14:21:42 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_13_projekt.pdf2011_P_13_projekt (2011_P_13_projekt.pdf - 41741.837 KB)
Data publikacji: 2011-08-03 15:17:56 Redaktor: Barbara Malec

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2079
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-08-03 13:47:09
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-08-03 15:27:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu