Wersja do druku

Zamawiający:

Przetargi

Adres:
Gmina Bogoria
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:malec.urzad@bogoria.pl
Strona www:

Numer ID: 129

Data publikacji:
2011-08-08 10:37:44

Przedmiot: Odbudowa drogi gminnej nr 312041T Kiełczyna – Wola Kiełczyńska od km 1+100 do km 2+017 - II etap.

Treść przetargu:

Znak:RGiZP-7041.36.2011                                                  Bogoria, dnia 08.08.2011 r

Gmina Bogoria, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

Tel. (015) 867-40-86 ;    867-40-15        fax. (015) 867-42-81

        http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

Bogoria: Odbudowa drogi gminnej nr 312041T Kiełczyna - Wola Kiełczyńska od km 1+100 do km 2+017 - II etap.
Numer ogłoszenia: 234212 - 2011; data zamieszczenia: 08.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Bogoria , ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8674015, faks 015 8674281.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: urzad@bogoria.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej nr 312041T Kiełczyna - Wola Kiełczyńska od km 1+100 do km 2+017 - II etap..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odbudowa drogi gminnej nr 312041T Kiełczyna - Wola Kiełczyńska od km 1+100 do km 2+017 - II etap. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie -frezowanie - 14 m2. Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową - 275.10 t. Nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowych standar, grubość warstwy ścieralna po zagęszczeniu 4 cm - 3690 m2. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm - 1834 m2. Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym średnio 7 cm-m2 - 917 m2. Odbudowy wlotów - wylotów istniejących prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych fi 50 cm z betonu B-20 wylewanych na mokro w deskowaniu tradycyjnym - 2 szt. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z mułu gr. 40 cm - 900 m. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-15, - studnie kanalizacyjne - 10 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, oświadczenie o zapoznaniu się z terenem, projektem.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, pok. 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, pok. 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Bogoria

Załączone pliki
2011_P_14_siwz.pdf2011_P_14_siwz (2011_P_14_siwz.pdf - 413.212 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 10:40:30 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_przedmiar.pdf2011_P_14_przedmiar (2011_P_14_przedmiar.pdf - 72.687 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 10:41:12 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_lokalizacja.pdf2011_P_14_lokalizacja (2011_P_14_lokalizacja.pdf - 196.246 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 10:43:49 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_opis.pdf2011_P_14_opis (2011_P_14_opis.pdf - 137.223 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 10:44:52 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_pn_1.pdf2011_P_14_pn_1 (2011_P_14_pn_1.pdf - 148.828 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 10:47:11 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_pn_2.pdf2011_P_14_pn_2 (2011_P_14_pn_2.pdf - 170.197 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 10:48:13 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_pn_3.pdf2011_P_14_pn_3 (2011_P_14_pn_3.pdf - 171.214 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 10:49:51 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_pn_4.pdf2011_P_14_pn_4 (2011_P_14_pn_4.pdf - 145.727 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 10:50:40 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_rys_1.pdf2011_P_14_rys_1 (2011_P_14_rys_1.pdf - 256.51 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 10:51:46 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_rys_2.pdf2011_P_14_rys_2 (2011_P_14_rys_2.pdf - 403.013 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 10:53:06 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_rys_3.pdf2011_P_14_rys_3 (2011_P_14_rys_3.pdf - 356.216 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 10:54:16 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_rys_4.pdf2011_P_14_rys_4 (2011_P_14_rys_4.pdf - 248.1 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 10:55:24 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_rys_5.pdf2011_P_14_rys_5 (2011_P_14_rys_5.pdf - 293.341 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 10:56:25 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_st_czyszcz.pdf2011_P_14_czyszcz (2011_P_14_st_czyszcz.pdf - 103.03 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 10:58:25 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_st_kanal_deszcz.pdf2011_P_14_kanal_deszcz (2011_P_14_st_kanal_deszcz.pdf - 150.778 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 10:59:39 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_st_nawierzchn.pdf2011_P_14_nawierzchn (2011_P_14_st_nawierzchn.pdf - 187.165 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 11:00:41 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_st_ogolna.pdf2011_P_14_ogolna (2011_P_14_st_ogolna.pdf - 201.428 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 11:01:37 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_st_okladka.pdf2011_P_14_okladka (2011_P_14_st_okladka.pdf - 43.288 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 11:02:56 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_st_pobocz.pdf2011_P_14_pobocz (2011_P_14_st_pobocz.pdf - 104.771 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 11:03:40 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_st_podbud.pdf2011_P_14_podbud (2011_P_14_st_podbud.pdf - 104.909 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 11:04:29 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_st_przepusty.pdf2011_P_14_przepusty (2011_P_14_st_przepusty.pdf - 139.542 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 11:05:24 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_st_rob_rozb.pdf2011_P_14_rob_rozb (2011_P_14_st_rob_rozb.pdf - 111.683 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 11:06:21 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_st_rob_ziemn.pdf2011_P_14_rob_ziemn (2011_P_14_st_rob_ziemn.pdf - 129.821 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 11:07:13 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_st_scieki.pdf2011_P_14_scieki (2011_P_14_st_scieki.pdf - 117.6 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 11:08:10 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_st_studz.pdf2011_P_14_stud (2011_P_14_st_studz.pdf - 102.098 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 11:09:17 Redaktor: Barbara Malec
2011_P_14_szcz_konstr.pdf2011_P_14_szcz_konstr (2011_P_14_szcz_konstr.pdf - 196.704 KB)
Data publikacji: 2011-08-08 11:10:53 Redaktor: Barbara Malec

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1632
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-08-08 10:37:44
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-08-08 11:13:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu