Wersja do druku

Zamawiający:

Przetargi

Adres:
Gmina Bogoria
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:malec.urzad@bogoria.pl
Strona www:

Numer ID: 131

Data publikacji:
2011-08-11 10:55:35

Przedmiot: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU OGŁOSZONEGO POD NUMEREM 177892 - 2011 ZAMIESZCZONEGO POD DATĄ 29.06.2011

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria”

Treść przetargu:

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Bogorii

28-210 Bogoria, ul. Rynek 14

www.bogoria.swietokrzyskie.info

tel. (15) 867-42-24, fax (15) 864-41-34

e-mail: oswiatabogoria@op.pl

 

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego na:

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Część 1 Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania             i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria” w Publicznej Szkole  Podstawowej w Bogorii:

Ø      Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; ( 3 grupy- 24 uczniów)  w okresie 01.09.2011r. - 20.06.2013r. łącznie 180 h.

 

Część 3 – Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania  i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria” w Publicznej Szkole  Podstawowej w Bogorii:

Ø      Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (1 grupa – 15 uczniów) w okresie 01.09.2011r. - 20.06.2013r.  łącznie 60h.

 

Część 6 – Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria” w Publicznej Szkole  Podstawowej w Jurkowicach:

Ø      Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych                  (2  grupy - 13  uczniów)  w okresie 01.09.2011r. - 20.06.2013r.  łącznie 120 h.

 

Część 11 – Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania  i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria” w Publicznej Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu:

Ø      Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (1 grupa – 3 uczniów)  w okresie 01.09.2011r. -20.06.2012r. łącznie 30h.

 

Zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), ponieważ na wymienione wyżej części nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu

 

Część 5 – Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria” w Publicznej Szkole  Podstawowej w Jurkowicach:

Ø      Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (1 grupa – 13 uczniów) w okresie 01.09.2011r. - 20.06.2013r.  łącznie 60h.

W części 5 postępowanie unieważniono na podst. art. 94 ust. 3 i art. 93 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ wykonawca którego oferta została wybrana, uchla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i na tą część nie ma innych ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Uzasadnienie:

Część 1 – Złożono jedną ofertę, która podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych – oferent pomimo wezwania do uzupełnienia oferty nie uzupełnił brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie.

Część 3 – nie wpłynęła żadna oferta

Część 5 – Wpłynęły dwie oferty jedna została odrzucona na podst. art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych – oferent pomimo wezwania do uzupełnienia oferty nie uzupełnił brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, ale wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie zgłosił się w celu podpisania umowy i nie przedłożył brakujących dokumentów.

Część 6- Wpłynęły trzy oferty, dwie oferty odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1  pkt 2 ustawy Pzp (treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji), trzecią ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych – oferent pomimo wezwania do uzupełnienia oferty nie uzupełnił brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie.

Część 11 – Wpłynęły dwie oferty, jedną odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji) drugą ofertę odrzucono na podst. art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych – oferent pomimo wezwania do uzupełnienia oferty nie uzupełnił brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową na unieważnione części.

Przypominamy również, iż stosownie do regulacji zawartej w art. 93 ust. 5 Prawo zamówień publicznych Zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.

 

 

Bogoria, dnia 10.08.2011 r.                                                    Kierownik

Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego 

          Szkół i Przedszkoli w Bogorii

        Grażyna Dziedzic

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1047
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-08-11 10:55:35
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-08-11 10:57:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu