Wersja do druku

Zamawiający:

Przetargi

Adres:
Gmina Bogoria
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:malec.urzad@bogoria.pl
Strona www:

Numer ID: 132

Data publikacji:
2011-08-11 12:30:24

Przedmiot: Zajęcia dodatkowe w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Treść przetargu:

Bogoria: Zajęcia dodatkowe w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 240862 - 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Bogoria , ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8674015, faks 015 8674281.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bogoria.swietokrzyskie.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkółi Przedszkoli w Bogorii.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zajęcia dodatkowe w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Bogoria w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowana w 14 częściach, odnoszących się do rodzaju zajęć dodatkowych i miejsca ich prowadzenia -placówka oświatowa. Zajęcia dodatkowe, prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują: - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii, - w Publicznej Szkole Podstawowej w Jurkowicach, - w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczeglicach, w Publicznej Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu Wykonawcy zobowiązani będą świadczyć usługi edukacyjne na podstawie programu i harmonogramu przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez dyrektora danej placówki oświatowej. Do obowiązków Wykonawcy prowadzącego zajęcia dodatkowe należy, m.in.: a. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - podział godzin w zależności od części, w terminie maksymalnym od 01.09.2011 r. do 20.06.2013r., zgodnie z projektem, b. dokumentowanie zajęć dodatkowych - karty czasu pracy, dzienniki zajęć, listy obecności, c. przygotowywanie sprawozdań z realizacji zajęć, d. prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do obowiązującego rozkładu jazdy autobusów szkolnych z uwagi na grupę dzieci dojeżdżających. Jednostka 1 godzina używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut. Poszczególne części przedmiotowego zamówienia określono w załącznikach do niniejszego ogłoszenia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone art. 22 ust.1 ustawy, dotyczące: a posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b posiadania wiedzy i doświadczenia, c dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: dla części 1, 5, 6 i 11 - osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I III szkoły podstawowej i być co najmniej nauczycielem kontraktowym. dla części: 3 osobą posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I III szkoły podstawowej i być co najmniej nauczycielem kontraktowym posiadającym uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej lub wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie gimnastyki korekcyjnej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty, Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. dokumenty wykonawców występujących wspólnie: Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, wskazane w pkt.III.4 i pkt III.5 niniejszego ogłoszenia i w SIWZ Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt ogłoszenia i w SIWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogą mieć miejsce w stosunku do terminu i ilości zajęć w poszczególnych semestrach na warunkach określonych w §3 umowy, tj. w przypadku aneksowania umowy Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bogoria.swietokrzyskie.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Bogorii, ul. Rynek 14, 28-210 Bogoria..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Bogorii ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria pok. nr 14..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii Rodzaj zajęć -zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; Ilość grup - 3 Liczba dzieci - 24 Liczba godzin - 180..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii. Rodzaj zajęć - zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy Ilość grup - 1 Liczba dzieci - 15 Liczba godzin - 60..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Jurkowicach..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Jurkowicach Rodzaj zajęć - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; Ilość grup - 1 Liczba dzieci - 13 Liczba godzin - 60..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Jurkowicach..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Jurkowicach. Rodzaj zajęć - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych Ilość grup - 2 Liczba dzieci - 13 Liczba godzin - 120..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu Rodzaj zajęć - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji Ilość grup - 1 Liczba dzieci - 3 Liczba godzin - 30..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


Załączone pliki
SIWZ_ind_naucz_i_wych_klasy_I_III.pdfSIWZ (SIWZ_ind_naucz_i_wych_klasy_I_III.pdf - 353.324 KB)
Data publikacji: 2011-08-11 12:41:48 Redaktor: Barbara Malec

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1926
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2011-08-11 12:30:24
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2011-08-11 12:43:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu