Wersja do druku

Zamawiający:

Przetargi

Adres:
Gmina Bogoria
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:malec.urzad@bogoria.pl
Strona www:

Numer ID: 164

Data publikacji:
2012-08-02 12:10:16

Przedmiot: Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP w Bogorii - opracowanie dokumentacji.

Treść przetargu:

Znak:RGiZP-700.121.2012                                                  Bogoria, dnia 02.08.2012 r

Gmina Bogoria, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

Tel. (015) 867-40-86 ;    867-40-15        fax. (015) 867-42-81

        http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Bogoria: Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP w Bogorii - opracowanie dokumentacji.
Numer ogłoszenia: 282458 - 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Bogoria , ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8674015, faks 015 8674281.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: urzad@bogoria.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP w Bogorii - opracowanie dokumentacji..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej rewitalizacji terenu po byłej stacji PKP w Bogorii. Rewitalizacja ma na celu ożywienie zdegradowanego obszaru poprzemysłowego, której podstawowym celem jest doprowadzenie do stanu, w którym obszar zmieni swoją funkcję na rekreacyjną. Inwestycja zakłada rekultywację terenu poprzez utylizacje gleby, rozbiórkę budynków będących w stanie technicznym uniemożliwia ich dalszą eksploatacją, remont budynków będących w stanie technicznym rokującym możliwość doprowadzenia ich do stanu bezpiecznego użytkowania, budowę stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, urządzenie terenów zielonych wraz z placami zabaw oraz elementami małej architektury, budowę dróg umożliwiających komunikację terenu przewidzianego do rewitalizacji z przyległym terenem, budowę parkingów. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z zakresem określonym w przedstawionym poniżej programie funkcjonalno-użytkowym, obejmując w szczególności: - projekt koncepcyjny wraz z wizualizacjami - 2 egz. - projekt budowlany rewitalizacji terenu po byłej stacji PKP w Bogorii, w skład której wchodzi: rekultywacja terenu poprzez utylizacje gleby, rozbiórka budynków będących w stanie technicznym uniemożliwiającym ich dalszą eksploatacją, remont budynków będących w stanie technicznym rokującym możliwość doprowadzenia ich do stanu bezpiecznego użytkowania, budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, urządzenie terenów zielonych wraz z placami zabaw oraz elementami małej architektury, budowa dróg umożliwiających komunikację terenu przewidzianego do rewitalizacji z przyległym terenem, budowa parkingów - branże architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, drogowa - 6 egz., - projekty wykonawcze - branże: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, drogowa - 4 egz. - projekt technologii i wyposażenia stadionu - 4 egz., - projekt wnętrz - 4 egz. -kosztorys inwestorski - 2 egz., - przedmiar robót - 2 egz., - szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz. - dokumentację geotechniczną wraz z opinią dotyczącą konieczności i zakresu prac jakie powinny być wykonane w związku z koniecznością rekultywacji terenu po byłej stacji PKP - 6 egz. Całą dokumentację będącą przedmiotem zamówienia przekazać Zamawiającemu również na nośniku elektronicznym - kosztorysy - możliwe do odczytania w programach do sporządzania kosztorysów. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt mapy w postaci elektronicznej oraz do zastosowania się do decyzji administracyjnych i warunków technicznych wydanych w związku z planowaną inwestycją, a w razie potrzeby do ich aktualizacji we własnym zakresie i na własny koszt celem pozyskania zapisów, które ze względu na proponowane rozwiązania muszą zostać skorygowane. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt dodatkowych decyzji i warunków, które okażą się niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Opracowanie winno uwzględniać nowoczesne rozwiązania technologiczne oszczędzające zużycie energii i naturalnych zasobów wodnych. Projekt w fazie roboczej należy uzgadniać z Zamawiającym nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Wykonawca będzie informować Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia jest wykonana zgodnie z umową, i że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu na bieżąco dokumentów potwierdzających złożenie poszczególnych opracowań lub dokumentów do uzgodnienia lub w celu uzyskania niezbędnych decyzji. Dokumentację będącą przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - Dz.U. Nr 130,Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Usługi objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz SIWZ. Program funkcjonalno użytkowy: Opracowanie kompletnej dokumentacji rewitalizacji terenu po byłej stacji PKP w Bogorii. Założenia: 1.Podstawowym zadaniem rewitalizacji jest ożywienie zdegradowanego obszaru poprzemysłowego, poprzez rekultywację gleby oraz usunięcie pozostałości infrastruktury stwarzającej bezpośrednie zagrożenie dla ludzi lub środowiska naturalnego. 2.Po przeprowadzeniu rekultywacji gleby oraz usunięciu wszystkich czynników mogących mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz ludzi, teren należy zagospodarować tak aby pełnił on funkcję rekreacyjno-edukacyjną. Po przeprowadzeniu analiz potrzeb oraz po uwzględnieniu wszystkich aspektów techniczno ekonomicznych stwierdzono, że optymalnym rozwiązaniem jest urządzenie na obszarze poddanym rewitalizacji stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, terenów zielonych wraz z placami zabaw oraz elementami małej architektury, budowę dróg umożliwiających komunikację terenu przewidzianego do rewitalizacji z przyległym terenem oraz budowę parkingów. 3.Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenu wraz ze stadionem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie byłej stacji PKP w Bogorii, należy wykonać zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu, na podstawie przedmiotowego programu funkcjonalno-użytkowego oraz informacji i wytycznych przedstawionych przez Inwestora podczas prowadzenia prac projektowych. 4.Dokumentacja projektowa rewitalizacji terenu po byłej stacji PKP w Bogorii, obejmując min.: REKULTYWACJA TERENU Ze względu na dotychczasowy charakter terenu, gleba oraz wody podskórne są zanieczyszczone związkami ropopochodnymi. Ze względu na przeznaczenie terenu wynikające z zamierzeń rewitalizacji, koniecznym jest ich rekultywacja. Projekt powinien zawierać opracowanie świadczące o skali zanieczyszczeń oraz sposobie ich utylizacji. Przyjęta technologia powinna zostać poparta danymi świadczącymi o jej skuteczności oraz optymalności wynikającej z rachunku ekonomicznego. TERENY ZIELONE Ze względu na położenie oraz przeznaczenie terenu, istotnym elementem projektu winno być opracowanie przedstawiające urządzenie terenów zielonych. Roślinność zaproponowana do nasadzenia, prócz względów estetycznych i funkcjonalnych powinna uwzględniać aspekty edukacyjny. Wśród roślin powinny znajdować się takie, których występowanie jest rzadkie, dzięki czemu możliwa będzie ich szersza prezentacja. PLAC ZABAW Ze względu na funkcję rekreacyjną wśród istotnych elementów zagospodarowania, zakłada się urządzenie palcu zabaw. Wyposażenie placu powinno uwzględniać potrzeby dzieci jak i ich opiekunów. Ze względu na ogólno dostępność, należy uwzględnić pełen przekrój wiekowy osób korzystających z urządzeń zabawowych. SIŁOWNIA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY Jednym z elementów urządzenia terenu winna być siłownia zewnętrzna. Dobór urządzeń do ćwiczeń powinien uwzględniać szeroki zakres wiekowy osób z niej korzystających. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY Na terenach zielonych powinna być zaprojektowana odpowiednia ilość ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, stojaków rowerowych oraz innych niezbędnych elementów. Należy uwzględnić konieczność urządzenia zadaszonego miejsca z grillem, w którym mogły by być organizowane imprezy plenerowe. STADION Podstawowe parametry: 1.Płyta boiska: - Boisko do piłki nożnej ograniczone liniami musi mierzyć dokładnie 105 m x 68 m. - Wokół boiska bieżnia o minimalnej liczbie torów - 6szt. - Nawierzchnia projektowanego boiska - trawiasta z nawadnianiem. - Nawierzchnia bieżni tartanowa. 2.Widownia stadionu - Przewiduje się, że widownię stadionu stanowić będą trybuny dla widzów wyposażone w ok. 600 miejsc siedzących. - Miejsca siedzące na trybunach powinny być przytwierdzone na stałe do podłoża, oddzielone od innych, wygodne -anatomicznie wyprofilowane, z oparciem orazponumerowane. - Trybuna stadionu musi zapewniać możliwość jej podzielenia na odrębne sektory stosownie do wymagań obowiązującej Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz powinna istnieć możliwość, by w razie konieczności zapobiec przechodzeniu widzów z jednego sektora lub podsektora do drugiego chyba, że będzie to odbywać się w ramach ewakuacji. - Widownia powinna być w częściowo zadaszona, zaś w konstrukcji zadaszenia należy przewidzieć oświetlenie. 3.Pomieszczenia administracyjno-biurowe z własnymi sanitariatami i zapleczem magazynowym - łącznie ok. 80 m2. 4.Zadaszenie trybun: - Przewiduje się zadaszenie części miejsc siedzących stadion. - W konstrukcji zadaszenia należy przewidzieć oświetlenie, nagłośnienie oraz monitoring, zgodnie z wymogami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 5.Pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne Trybuna musi mieć dostęp do toalet, należy przewidzieć min.: - dla mężczyzn - 2 toalet z sedesami i 4 pisuarów, - dla kobiet - 3 toalet z sedesami, - dla niepełnosprawnych - dostosowanie 1 toalety dla mężczyzn i 1 dla kobiet, 6.Wymagania dotyczące widzów niepełnosprawnych i towarzyszących im osób: - przygotowanie odpowiednich podjazdów dla wózków inwalidzkich, - wydzielenie miejsc dla niepełnosprawnych na platformie i miejsc siedzących dla towarzyszących im osób - pomocników obok każdego stanowiska dla wózka inwalidzkiego, - widzowie niepełnosprawni nie powinni być umieszczani w takim miejscu stadionu, w którym ich niezdolność do szybkiego poruszania mogłaby w sytuacji zagrożenia stwarzać ryzyko dla innych widzów, - dostosowanie minimum 1 toalety damskiej i 1 toalety męskiej dla niepełnosprawnych - zagwarantowanie min. 3 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. 7.Szatnie Szatnie piłkarskie - jedna dla zespołu gospodarzy i jedna dla zespołu gości - o powierzchni ok. 40 m2 każda, w tym: - miejsca do siedzenia dla co najmniej 25 osób, - wieszaki lub szafki na odzież dla co najmniej 25 osób, - 5 pryszniców, - toalety, - 1 pisuar, - 1 lodówka, - 1 tablica do prezentacji taktyki. Szatnia dla sędziów musi być oddzielona od szatni dla zawodników lecz znajdować się w jej pobliżu, - miejsca do siedzenia dla 4 osób, - wieszaki lub szafki na odzież dla 4 osób, - 1 prysznic, - 1 toaleta, - 1 stół i 2 krzesła, 8.Pomieszczenia techniczne i pomocnicze - np. przestrzenie technologiczne, magazyn sprzętu sportowego, magazyn tablic reklamowych, pomieszczenia gospodarczo-porządkowe - wielkość i lokalizacja zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi. 9.Garaż na ciągnik i kosiarki do strzyżenia trawy - wielkość i lokalizacja zgodnie z potrzebami funkcjonalno użytkowymi. 10.Oświetlenie Nie przewiduje się rozgrywania zawodów po zapadnięciu zmroku, jednak należy przewidzieć wykonanie oświetlenia umożliwiającego przeprowadzenie imprez rozrywkowych. 11.Maszty flag Stadion winien być wyposażony w 3 maszty do zawieszenia flag. 12.Obsługa komunikacyjna i parkingi Obsługa komunikacyjna terenu odbywa się będzie od strony istniejących dróg. Miejsca parkingowe należy zaprojektować na terenie własnej działki w ok. 100 miejsc parkingowych. Należy przewidzieć miejsca do parkowania dla pojazdów policji, samochodów straży pożarnej, karetek pogotowia i innych pojazdów służb. Miejsca dla widzów niepełnosprawnych muszą być usytuowane tak, aby zapewniać bezpośredni, niezakłócony dostęp do wejścia i wyjścia ze stadionu. Parkingi muszą być oświetlone, posiadać nawierzchnię z trwałego materiału oraz być wyraźnie oznakowane. Pojazdy pogotowia, straży pożarnej, policji itp. muszą mieć możliwość dojazdu do płyty boiska. Dotyczy to również pojazdów służb utrzymania boiska i innych. 13.Wytyczne dotyczące komunikacji pieszej Ogrodzenie stadionu usytuowane w pewnej odległości od trybun. W ogrodzeniu umieścić odpowiednią ilość bramek wejściowych z kołowrotami. Wszystkie ciągi komunikacyjne powinny posiadać wyraźne i łatwo dostępne oznakowanie wskazujące przyjezdnym zawodnikom, sędziom, działaczom itp. drogę do właściwych pomieszczeń. Każde pomieszczenie powinno być wyraźnie oznakowane. 14.Ławki trenerskie i dla graczy rezerwowych - jedna dla każdej z drużyn. Ławki dla rezerwowych powinny mieć wystarczające wymiary, aby pomieścić co najmniej 14 osób - zawodnicy rezerwowi i działacze zespołu i muszą być zadaszone. 15.Tablice reklamowe W odniesieniu do tablic reklamowych ustala się następujące minimalne odległości pomiędzy liniami bocznymi boiska a tablicami reklamowymi: - od linii bocznych: 4,0 m, - od środka linii bramkowej: 5,0 m. Taka odległość może się stopniowo zmniejszać w kierunku narożników boiska i wynosić 3 m przy chorągiewkach narożnych. Tablice reklamowe nie powinny w żadnym przypadku: - znajdować się w miejscach, w których mogą stwarzać zagrożenia dla zawodników,działaczy lub jakichkolwiek innych osób, - być skonstruowane w sposób, z materiału lub w kształcie, który mógłby stwarzać zagrożenie dla zawodników, np. obracające się tablice reklamowe muszą być zasilane prądem o niskim napięciu, bezpiecznym dla uczestników meczu, - skonstruowane z jakiegokolwiek materiału, którego powierzchnia mogłaby odbijać światło w takim stopniu, iż mogłoby rozpraszać zawodników, sędziów lub widzów, - skonstruowane w sposób, który mógłby utrudniać widzom awaryjną ewakuację na boisko. 16.Uwagi ogólne Podstawowym wymaganiem przy projektowaniu obiektu stadionu i zagospodarowania terenu, jak i późniejszej jego realizacji, powinno być bezpieczeństwo ludzi oraz zapewnienie komfortowych warunków oglądania widowisk sportowych. ROZEBRANIE BUDYNKÓW W obrębie opracowania znajdują się budynki stanowiące infrastrukturę techniczną i pomocnicza stacji PKP, których stan techniczny oraz położenie uniemożliwiają ich dalszą eksploatację. W załączniku graficznym przedstawiono ich lokalizację. Opracowanie winno uwzględniać konieczność uzyskania pozwolenia na rozbiórkę przedmiotowych obiektów. REMONT BUDYNKÓW Ze względu na potrzeby Gminy Bogoria oraz stan techniczny umożliwiający przeprowadzenie remontu przewiduje się jego wykonanie w dwóch obiektach. Opracowanie powinno zawierać ocenę stanu technicznego budynków przedstawiającą zakres prac niezbędnych do wykonania. Pierwszym z obiektów stanowiący niegdyś warsztat naprawczy należy zaadaptować na garaż dla autobusów wraz z pomieszczeniami socjalno-bytowymi oraz gospodarczymi. Kubatura obiektu wynosi ok. 6000m3. Przebudowa powinna zakładać przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, a po jej wykonaniu mając na uwadze aspekty techniczne i ekonomiczne należy zaprojektować remont konstrukcji obiektu, dachu, wnętrz oraz przeprowadzenie termomodernizacji. Drugi obiekt stanowiący wierze ciśnień należy zaadaptować jako element urbanistyczny stanowiący pamiątkę po czasach świetności stacji PKP w miejscowości Bogoria. Przebudowa powinna zakładać przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, a po jej wykonaniu mając na uwadze aspekty techniczne i ekonomiczne należy zaprojektować remont konstrukcji obiektu, dachu, wnętrz oraz przeprowadzenie termomodernizacji. CIĄGI KOMUNIKACYJNE I PIESZE Opracowanie powinno zawierać projekt budowy dróg, łączących projektowaną infrastrukturę z istniejącym układem komunikacyjnym. Należy zaprojektować parkingi zapewniające wystarczającą ilość miejsc postojowych do obsługi obiektów. Ciągi piesze oraz pieszo-rowerowe powinny zapewniać swobodną komunikację. OŚWIETLENIE. Opracowanie powinno uwzględniać konieczność wykonania oświetlenia terenu. Oświetlenie powinno być zaprojektowane z uwzględnienie aspektów bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz ekonomi..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający wymaga należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 usługi obejmującej opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rewitalizację terenów . Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawcy złożą określone w SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W zakresie warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga dysponowania: osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności Konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z przynależnościami do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawcy złożą określone w SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 ustawy pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz oferty, Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Bogorii ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, pok. 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Bogorii ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, pok. 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy Bogoria

 

UWAGA !                 Bogoria, dnia 03.08.2012 r

Urząd Gminy w Bogorii udziela odpowiedzi na zadane pytania.

1. Czy teren opracowania jest równoważny z terenem działki nr 41? Czy jest fragmentem tej działki bądź w zakres wchodzą też sąsiednie działki lub ich fragmenty? Czyją własnością jest działka (dzialki) będąca przedmiotem opracowania

Odpowiedź: Przedmiotem opracowania jest fragment działki nr 41, stanowiący własność Gminy Bogoria. Mapa została dołączona do SIWZ , która znajduje się na stronie UZP i BIP.

 

2. Jaka jest kubatura istniejących budynków do rozbiórki? Czy zamawiający dysponuje dokumentacją fotograficzną tych obiektów.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji fotograficznej budynków do rozbiórki oraz nie        posiada wymiarów w/w obiektów

 

3. Jakiej kategorii jest droga przebiegająca w sąsiedztwie terenu opracowania w jego północnej części

Odpowiedź: Droga przebiegająca w północnej części opracowania jest drogą wewnętrzną stanowiącą własność Gminy.

 

UWAGA !     SPROSTOWANIE                                Bogoria, dnia 07.08.2012 r.

  

W SIWZ w pkt. X ppkt. 1 b) jest:

      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga należytego wykonania  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 usługi obejmującej opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rewitalizację terenów .

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawcy złożą określone w  SIWZ oświadczenia lub dokumenty.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

A powinno być:

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga należytego wykonania  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 usługi obejmującej opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę budynków i budowli  użyteczności publicznej .

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawcy złożą określone w  SIWZ oświadczenia lub dokumenty.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 

 

 

 

 

 

Załączone pliki
2012_P_19_siwz.pdf2012_P_19_siwz (2012_P_19_siwz.pdf - 360.417 KB)
Data publikacji: 2012-08-02 12:13:43 Redaktor: Barbara Malec
2012_P_19_zalacznik.pdf2012_P_19_zalacznik (2012_P_19_zalacznik.pdf - 103.575 KB)
Data publikacji: 2012-08-02 12:16:08 Redaktor: Barbara Malec
2012_P_19_mapa_1.jpg2012_P_19_mapa_1 (2012_P_19_mapa_1.jpg - 742.566 KB)
Data publikacji: 2012-08-02 12:17:09 Redaktor: Barbara Malec
2012_P_19_mapa_2.jpg2012_P_19_mapa_2 (2012_P_19_mapa_2.jpg - 903.296 KB)
Data publikacji: 2012-08-02 12:17:57 Redaktor: Barbara Malec

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3290
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2012-08-02 12:10:16
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2012-08-02 12:20:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu