Wersja do druku

Zamawiający:

Przetargi

Adres:
Gmina Bogoria
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:malec.urzad@bogoria.pl
Strona www:

Numer ID: 186

Data publikacji:
2013-05-23 11:13:30

Przedmiot: Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP w Bogorii

Treść przetargu:

Znak:RGiZP-700.63.2013                                                    Bogoria, dnia 23.05.2013 r

Gmina Bogoria, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

Tel. (015) 867-40-86 ;    867-40-15        fax. (015) 867-42-81

        http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP w Bogorii.
Numer ogłoszenia: 200274 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Bogoria , ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8674015, faks 015 8674281.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: urzad@bogoria.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP w Bogorii..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP w Bogorii - działki nr 41,85,68,69/1,18. Stan istniejący zagospodarowania terenu: Nieruchomość zabudowana obejmuje działkę nr ewid. 41 , na której znajduje się budynek warsztatowo administracyjny - przeznaczony do przebudowy, budynki mieszkalne, gospodarcze oraz wieża ciśnień - przeznaczone do rozbiórki. Działka posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych gminnej i powiatowej oraz utwardzone dojścia i dojazdy do budynku. Budynek posiada niezbędne przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne. Odprowadzenie wód deszczowych odbywa się powierzchniowo. Realizacja inwestycji polegać będzie na rewitalizacji terenu nadającej jej funkcję terenu rekreacyjno - sportowego obejmująca między innymi: Wyburzenie części obiektów budowlanych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Budowę boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną - o wym. 105x50,0 m. Budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 15.10x28.10 o nawierzchni poliuretanowej. Budowę placu zabaw dla dzieci o nawierzchni trawiastej o wym. 13,0 m x 14,0 m., wraz z wyposażeniem. Budowa układu komunikacyjnego. Budowa altany grilowej o pow. zabudowy 21,9 m2. Wykonanie odwodnienia terenu poprzez drenaż i kanalizację deszczową. Budowa oświetlenia terenu - przewiduje budowę policznikowej instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego. Boiska i plac zabaw oświetlone za pomocą projektorów, pozostały teren oświetlony oprawami oświetlenia ulicznego. Budowa ogrodzenia terenu oraz piłkochwytów - od strony ul. Kolejowej o długości 187 m, od strony miejsc postojowych o dł. 20,8 m, od strony drogi gminnej o dł. 115,0 m. Przebudowa i remont istniejącego budynku warsztatowo administracyjnego nadającą mu funkcję zaplecza sanitarno socjalnego, administracyjnego i gospodarczego dla terenu rekreacyjno sportowego - pow. zabud. 1076,3 m2 , kubatura 4741,0 m3. Rekultywacja terenu - wymiana gruntu - zagospodarowanie terenów zielonych - przewiduje się usunięcie minimum 30 cm grubości gruntu, dowiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej, urządzenie terenów zielonych poprzez nasadzenie drzewek i krzewów ozdobnych oraz wykonanie trawników. Wewnętrzna instalacja wody, wewnętrzna instalacja kanalizacji , wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, wewnętrzna instalacja gazu. Zasilanie w energię elektryczną, instancja oświetleniowa, oświetlenie zewnętrzne (boiska) Instalacja wewnętrzna odgromowa. 1. W ramach prac wykonawca wykona i zamontuje tablicę informacyjną a po zakończeniu inwestycji także tablicę pamiątkową zgodnie z Rozporządzeniem WE 1828/2006. Wzór tablic będzie uzgodniony z Zamawiającym. Prace objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie ze siwz..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w wysokości 125.000,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust 1. u .p. z. p., tj. spełniają warunki, dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 u. p. z. p.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie budynków i zagospodarowaniu terenów o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 złotych Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia: Ekspert nr 1 - Kierownik Budowy - 1 osoba: Kwalifikacje: uprawnienia, o których mowa w ustawie u.p.b. oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 z późn. zm. lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394 lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów Dz. U. z 2001 Nr 5, poz. 42 z późn. zm. do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, budowlanych bez ograniczeń, Kierownik robót drogowych Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo budowlane tekst jednolity z roku 2010 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm. oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 z późn. zm. lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394 lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów Dz. U. z 2001 Nr 5, poz. 42 z późn. zm. do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawcy ,muszą posiadać uprawnienia stosowne do przedmiotu zamówienia.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Oferty na wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ Dokumentów potwierdzających uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu kosztorys . Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierownika w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kopie dokumentów uprawnień potwierdzających aktualną przynależność kierownika budowy oraz kierowników robót do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. patrz pkt 4.3. SIWZ Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kosztorys powykonawczy oraz dostarczyć inwentaryzację geodezyjno powykonawczą w 3 egzemplarzach.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy brutto. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba zmiany kierownika budowy biorącego po stronie Wykonawcy udział w realizacji zamówienia z powodu zdarzeń losowych uniemożliwiających mu pełnienie jego funkcji. Inicjatorem tej zmiany może być Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku: a.wystąpienie nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych kataklizmy, utrzymujące się opady deszczu uniemożliwiające realizację robót b. konieczność wykonania zamiennej dokumentacji projektowej, c. konieczność przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub technicznych, d. wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp., e. wystąpienie siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi, f. wystąpienie przedłużenia się okresu osiągania parametrów technologicznych nie zawinione przez Wykonawcę, g. wystąpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub występujące ponad normy oraz innych nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiających się w trakcie budowy, h. wystąpienie udokumentowanych przez Wykonawcę i nie zawinionych przez niego opóźnień w dostawie urządzeń technologicznych. Inicjatorem tej zmiany może być Wykonawca lub Zamawiający. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie harmonogramu finansowo-rzeczowego w miarę potrzeb oraz postępu robót. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta spowoduje zmianę terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania projektów i rozwiązań zamiennych w trakcie realizacji inwestycji ze względu na: 1. dostosowanie realizowanych obiektów do aktualnych przepisów i norm budowlanych, 2. dostosowanie realizowanych obiektów do przyszłych zmian w przepisach i normach budowlanych, które zaczną obowiązywać przed terminem uzyskania zgody na użytkowanie realizowanych obiektów. Inicjatorem tych zmian może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiany te nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy i nie spowodują zmiany terminu wykonania prac. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 5 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. 6.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania w trakcie realizacji inwestycji zmian do projektu, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę (w myśl ustawy prawo budowlane), dla osiągnięcia optymalnych parametrów funkcjonalnych inwestycji. 1. w wypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, Zamawiający jest zobowiązany w sposób określony ustawą prawo budowlane przekazać zakres zmian Wykonawcy. W wypadku wprowadzenia takich zmian, każdorazowo Wykonawca powinien zmiany te umieścić w dokumentacji powykonawczej. niniejszej umowy. Inicjatorem tych zmian może być Zamawiający. Zmiany te nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy i nie spowodują zmiany terminu wykonania prac. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 5 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bogoria.swietokrzyskie.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Bogorii ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, pok. nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Bogorii ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, pok. nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Bogoria

                                                                                          Bogoria, dnia 28.05.2013 t.

UWAGA

W związku z zapytaniami Oferentów, Gmina Bogoria udziela odpowiedzi na pytania w zamieszczonym poniżej linku

 http://www.bip.bogoria.pl/pliki/2013_P_9_Pytania1.pdf

                                                                        Bogoria, dnia 31.05.2013 r. 

UWAGA 

 W związku z zapytaniem Oferentów, Gmina Bogoria udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1
Według projektu branży budowlanej urządzenia, które należy zamontować na placu zabaw mają konstrukcję stalową. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o konstrukcji drewnianej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza urządzeń o konstrukcji drewnianej. Dopuszcza stosowanie innych urządzeń o analogicznych funkcjach ruchowych do zastosowanych w projekcie, wykonanych z analogicznych materiałów z uwzględnieniem powierzchni placu zabaw i zachowania wymaganych stref bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń      

Pytanie nr 2
Według projektu branży budowlanej należy zamontować wiaty dla zawodników. Brak w przedmiarach pozycji na montaż tych wiat. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź:
Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym. W projekcie budowlanym załączonym do SIWZ znajdują się wiaty dla zawodników stanowiące wyposażenie boiska. Wiaty te należy uwzględnić w ofercie

                                                              Bogoria, dnia 03.06.2013 r.

UWAGA

W związku z zapytaniem Oferenta, Gmina Bogoria udziela odpowiedzi na pytania w zamieszczonym poniżej linku:

http://www.bip.bogoria.pl/pliki/2013_P_9_Pytania2.pdf

                                                                                     Bogoria, dnia 10.06.2013 r.

UWAGA

W związku z zapytaniami Oferenta, Gmina Bogoria udziela odpowiedzi na pytania w zamieszczonym poniżej linku:

 http://www.bip.bogoria.pl/pliki/pytania3.pdf

UWAGA !                                                                  Bogoria, dnia 11.06.2013 r.

 

Gmina Bogoria, udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Pyt. 1

Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

 

Odp. Ad. 1.

Zestawienie stolarki zamieszczone jest w projekcie wykonawczym.

 

                                                                        Bogoria, dnia 13.06.2013 r.

UWAGA

W związku z zapytaniami Oferentów, Gmina Bogoria udziela odpowiedzi na pytania w zamieszczonym poniżej linku:

http://bip.bogoria.pl/pliki/2013_P_9_Pytania4.pdf

UWAGA !                                                                 Bogoria, dnia 13.06.2013 r.

 

Gmina Bogoria, udziela odpowiedzi na zadane pytania.

 

Pyt. 1

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania zwracam się z zapytaniem dotyczącym możliwości wprowadzenia zmiany we wzorze umowy: par. 20 „Cesja wierzytelności”- proszę o umożliwienie kredytowania w/w inwestycji poprzez wyrażenie zgody  na cesję wierzytelności wynikającą z niniejszej umowy na osoby trzecie. Powyższe ułatwi wykonawcom realizację inwestycji poprzez zapewnienie płynności finansowej dzięki kredytowi udzielonego przez bank w formie cesji płatności, a tym samym większa liczba oferentów będzie mogła wziąć udział w postępowaniu.

Odp. Ad. 1.

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

UWAGA !                                          Bogoria, dnia 14.06.2013 r.

Gmina Bogoria udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pyt. 1 Jaka będzie decyzja Zamawiającego, w przypadku gdy w trakcie usuwania zanieczyszczonych gruntów we wskazanym w dokumentacji przetargowej zakresie tj. minimum 30 cm, co stanowi objętość 12 424,93 m3 zanieczyszczonego gruntu przeznaczonego do usunięcia, okaże się że głębsze  partie gruntu są również zanieczyszczone ( na podstawie wyników analiz laboratoryjnych próbek gruntu w ramach monitoringu  procesu rekultywacji przedmiotowego terenu)

Odp. Ad. 1 W oparciu o wydaną opinię geologiczną załączoną do SIWZ nie przewiduje się zwiększenia zakresu robót. Ewentualne zwiększenie zakresu robót związanych z rekultywacją stanowi ryzyko własne wykonawcy.

Pyt. 2 Prosimy o wyjaśnienie wskazania w przedmiarze robót odległości 34 km w zakresie wywozu i utylizacji ziemi – odpadów o kodzie 170503 ?

Odp. Ad. 2 Przyjęto odległość do najbliższych składowisk. Zamawiający nie narzuca miejsca odwozu odpadów. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Pyt. 3 Jakich dokumentów Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy i w jaki sposób dokona rozliczenia prac z zakresu utylizacji odpadu niebezpiecznego o kodzie 17 05 03 (Ewidencja ilości odpadów niebezpiecznych dokonywana jest w jednostkach masy (Mg) ?

Odp. Ad. 3. Karta przekazania odpadu. Cena oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Zamawiający nie przewiduje odrębnego rozliczenia.

Pyt. 4. Czy Wykonawca musi posiadać decyzje na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 05 03 ?

Odp. Ad. 4 Nie. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

UWAGA !                              SPROSTOWANIE

 

W SIWZ w pkt. 8 a) zmienia się zapis: "...do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, budowlanych bez ograniczeń," na   "...do kierowania robotami ogólnobudowlanymi..."

I w pkt. 8 b) zmienia się zapis "...do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń" na

"...do kierowania robotami w specjalności drogowej"

 

UWAGA !                                          Bogoria, dnia 17.06.2013 r.

Gmina Bogoria udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pyt. 1 Z uwagi na rozbieżności między przedmiarem a opisem technicznym i rysunkiem proszę o wskazanie jakie mają być słupy o wysokości 12 m (stalowe, czy aluminiowe i ile sztuk 6 czy 8 ?

Odp. Ad. 1 Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową..

Pyt. 2 Jakiej mocy mają być projektory 250W, czy 400W ?

Odp. Ad. 2  Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową..

 

                                                            

Załączone pliki
PROJEKT_WYKONAWCZY.rar2013_P_9_wykonawczy (PROJEKT_WYKONAWCZY.rar - 20545.254 KB)
Data publikacji: 2013-05-23 11:19:17 Redaktor: Barbara Malec
2013_P_9_umowa.pdf2013_P_9_umowa (2013_P_9_umowa.pdf - 216.667 KB)
Data publikacji: 2013-05-23 11:33:59 Redaktor: Barbara Malec
2013_P_9_siwz.pdf2013_P_9_siwz (2013_P_9_siwz.pdf - 317.751 KB)
Data publikacji: 2013-05-23 11:36:59 Redaktor: Barbara Malec
2013_P_9_przedmiar.pdf2013_P_9_przedmiar (2013_P_9_przedmiar.pdf - 864.436 KB)
Data publikacji: 2013-05-23 11:37:43 Redaktor: Barbara Malec
PROJEKT BUDOWLANY.rar2013_P_9_budowlany (PROJEKT BUDOWLANY.rar - 22074.217 KB)
Data publikacji: 2013-05-23 12:02:46 Redaktor: Barbara Malec
2013_P_9_zalaczniki.doc2013_P_9_zalaczniki (2013_P_9_zalaczniki.doc - 132.608 KB)
Data publikacji: 2013-05-23 12:42:19 Redaktor: Barbara Malec
2013_P_9_Geotechnika.pdf2013_P_9_geotechnika (2013_P_9_Geotechnika.pdf - 3626.424 KB)
Data publikacji: 2013-05-28 12:34:16 Redaktor: Barbara Malec
2013_P_9_Pytania1.pdf2013_P_9_pytania1 (2013_P_9_Pytania1.pdf - 47.735 KB)
Data publikacji: 2013-05-28 13:28:05 Redaktor: Barbara Malec
2013_P_9_Pytania2.pdf2013_P_9_pytania2 (2013_P_9_Pytania2.pdf - 60.999 KB)
Data publikacji: 2013-06-03 14:15:46 Redaktor: Barbara Malec
pytania3.pdf2013_P_9_pytania3 (pytania3.pdf - 50.374 KB)
Data publikacji: 2013-06-10 11:15:42 Redaktor: Barbara Malec
2013_P_9_Pytania4.pdf2013_P_9_pytania4 (2013_P_9_Pytania4.pdf - 40.597 KB)
Data publikacji: 2013-06-13 11:38:41 Redaktor: Barbara Malec

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 4034
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2013-05-23 11:13:30
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2013-05-23 12:43:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu