Wersja do druku

Zamawiający:

Przetargi

Adres:
Gmina Bogoria
28-210 Bogoria

Kontakt:
tel. 015 867-40-86, fax. 015 867-42-81
E-mail:malec.urzad@bogoria.pl
Strona www:

Numer ID: 226

Data publikacji:
2015-10-21 11:01:40

Przedmiot: Dostawa energii elktrycznej dla potrzeb Gminy Bogoria oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bogoria.

Treść przetargu:

Znak:RGiZP.700.95.2015                                                    Bogoria, dnia 21.10.2015 r

Gmina Bogoria, woj. Świętokrzyskie, 28 – 210 Bogoria, ul. Opatowska 13

Tel. (015) 867-40-86 ;    867-40-15        fax. (015) 867-42-81

        http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Bogoria oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bogoria.
Numer ogłoszenia: 280032 - 2015; data zamieszczenia: 21.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Bogoria , ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8674015, faks 015 8674281.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: urzad@bogoria.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Bogoria oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bogoria..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 dla potrzeb Gminy Bogoria oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bogoria, tj. 1. Gmina Bogoria z siedzibą w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, NIP: 8661603248, REGON: 830409637. 2. Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych z siedzibą w Pęcławicach Górnych, Pęcławice Górne, 28-210 Bogoria, NIP8661733531 , REGON: 260562280. 3. Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii z siedzibą w Bogorii, ul. Spacerowa 3, 28-210 Bogoria, NIP: 8661544089 , REGON: 000842905. 4. Jadłodajnia Gminna w Bogorii z siedzibą w Bogorii, ul. Rynek 7, 28-210 Bogoria, NIP 8661725460 , REGON: 260441903. 5. Publiczne Przedszkole w Bogorii z siedzibą w Bogorii, ul. Południowa 2, 28-210 Bogoria, NIP: 8661577108 , REGON: 830006744. 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu z siedzibą w Niedźwiedziu, Niedźwiedź 24, 28-210 Bogoria, NIP: 8661572996 , REGON: 001184568. 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii z siedzibą w Bogorii, ul. Staszowska 10, 28-210 Bogoria, NIP: 8661575954 , REGON: 000265359. 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Gimnazjum im. J. Pawła II w Bogorii z siedzibą w Bogorii, ul. Staszowska 12, 28-210 Bogoria, NIP 8661708668 , REGON: 260035988. 9. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach z siedzibą w Jurkowicach, Jurkowice, 28-210 Bogoria, NIP 8661712902, REGON: 260035758. 10. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Bogorii z siedzibą w Bogorii, ul. Rynek 14, 28-210 Bogoria NIP: 8661633284, REGON 292907191. 11. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach z siedzibą w Szczeglicach, Szczeglice 48, 28-212 Szczeglice, NIP 8661712888, REGON: 260035741. Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. wynosi 2.264.866 kWh. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz oraz projekt umowy załącznik nr 5 do siwz wraz z zał. nr 1 wykaz obiektów zamawiającego objętych przedmiotem zamówienia i nr 2 - pełnomocnictwo, stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze SIWZ i załącznikami do SIWZ..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany Formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w okolicznościach związanych: a) z rezygnacją przez Zamawiającego z punktów odbiorów wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. b) ze zwiększeniem przez Zamawiającego ilości punktów poboru energii wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy, jednak w rozmiarze nie większym niż 20% ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust.1 zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy 3. Zmiana innych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 uPzp.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bogoria.swietokrzyskie.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Bogorii ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, pok. 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Bogorii ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, pok. 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Wójt Gminy Bogoria

 

UWAGA !                                                      Bogoria, dnia 26.10.2015 r

Urząd Gminy w Bogorii zamieszcza odpowiedzi na zapytania jednego z Oferentów.

Pytanie 1

Zał. nr 5 -wzór umowy §5 ust. 2 w zw. Zał. nr 2- Formularz Ofertowy pkt 5, pkt 6- z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą       o dodanie zapisu o następującej treści: ,,( ... )a także zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."

Odp.  Ad.1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 5 ust.2 wzoru umowy

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 2

Zał. nr 5 -wzór umowy -§6 ust. 6 zdanie 1. Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: ,,Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia".

Odp.Ad.2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 ust.6 zdanie 1 wzoru umowy .

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 3

Zał. nr 5 -wzór umowy -§6 ust. 6 zdanie 2. Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: ,,Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy".

Odp. Ad. 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 ust.6 zdanie 2 wzoru umowy.

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 4

Zał. nr 5 -wzór umowy -§9 ust.1 ppkt. b)- Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: 11Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.

Odp. Ad. 4.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 9 ust.1 ppkt. b).

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 5

Zal. nr 5 -wzór umowy - w § 10 dot. kar umownych informujemy, iż przedmiotowe zapisy wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją kontraktu (umowy) po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty).

Odp.Ad.5

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 10 wzoru umowy.

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 6

Zal. nr 5 -wzór umowy - w § 10 ust 1.4. Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowi/ różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która by/aby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą.

Odp. Ad. 6

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 10 ust. 1.4 wzoru umowy.

Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 7

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

-          nazwa i adres firmy;

-          opis punktu poboru;

-          adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

-          grupa taryfowa (obecna i nowa);

-          planowane roczne zużycie energii;

-          numer licznika;

-          Operator Systemu Dystrybucyjnego;

-          nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

-          numer aktualnie obowiązującej umowy;

-          data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

-          numer ewidencyjny PPE;

-          czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

-          pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;

-          dokument nadania numeru NIP;

-          dokument nadania numeru REGON;

-          KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;

-          dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odp. Ad 7

Zamawiający ogłaszając przetarg umieścił tabelę dotyczącą pytania 7 ppkt.  a) na stronie internetowej (tabela nr 1)

- Operator Systemu Dystrybucyjnego – Dystrybucja Staszów.

- Nazwa dotychczasowego sprzedawcy – PGE Obrót S.A. Rzeszów

- Numer aktualnie obowiązującej umowy -  Nr 272.58.2013

- data zawarcia – 17.12.2013 r.

Wypowiedzenie – umowa obowiązuje od dnia 01.01.2014 r do 31.12.2015 r.

- Od poprzedniego przetargu nie było zmiany Sprzedawcy.

b)  Przy podpisaniu umowy Gmina przekaże dokumenty.

Pytanie 8

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w 1m1eniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odp. Ad. 8

Zamawiający udzieli Wykonawcy Pełnomocnictwo .

Pytanie 9

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

a)         Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?

b)         Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów?

c)         Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe?

Odp. Ad. 9

a) Umowy zawarte są na czas nieokreślony.

b) Odpowiedź podano w pkt. 7

c) Umowę zawrze Wykonawca

Pytanie 10

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie informacji na temat grup taryfowych, mocy umownych, szacowanego zużycia energii w podziale na poszczególne strefy czasowe dla wszystkich PPE objętych niniejszym zamówieniem. Powyższe jest niezbędne do skalkulowania wartości zamówienia.

Odp. Ad. 10

Informacje podane są w tabeli nr 1.

Pytanie 11

Czy Wykonawca udostępni Zamawiającemu załączniki w formie edytowalnej w celu czytelnego przygotowania oferty oraz dokonania szczegółowej wyceny.

Odp. Ad. 11

Wersja edytowalna załączona w linku poniżej.

 

http://bip.bogoria.pl/pliki/2015_P_9_Zal_wersja_edytowalna.doc

 

Załączone pliki
2015_P_9_siwz.pdf2015_P_9_siwz (2015_P_9_siwz.pdf - 197.444 KB)
Data publikacji: 2015-10-21 11:03:17 Redaktor: Barbara Malec
2015_P_9_obiekty.pdf2015_P_9_obiekty (2015_P_9_obiekty.pdf - 148.346 KB)
Data publikacji: 2015-10-21 11:03:48 Redaktor: Barbara Malec
2015_P_9_pelnomocn.pdf2015_P_9_pelnomocn (2015_P_9_pelnomocn.pdf - 62.781 KB)
Data publikacji: 2015-10-21 11:04:14 Redaktor: Barbara Malec
2015_P_9_umowa.pdf2015_P_9_umowa (2015_P_9_umowa.pdf - 106.858 KB)
Data publikacji: 2015-10-21 11:04:36 Redaktor: Barbara Malec
2015_P_9_Zal_wersja_edytowalna.doc2015_P_9_zal_wersja_edytowalna (2015_P_9_Zal_wersja_edytowalna.doc - 481.792 KB)
Data publikacji: 2015-10-27 09:03:44 Redaktor: Barbara Malec

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2358
Wprowadził do systemu: Barbara Malec, data: 2015-10-21 11:01:40
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2015-10-21 11:05:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu